Daily Archives: 18 Δεκεμβρίου 2009

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΕΙ : 120 ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ


Το 2009 πλησιάζει στο τέλος του, και ήρθε η στιγμή να κάνουμε μια ανασκόπηση των 12 μηνών που πέρασαν μέσα από 120 συγκλονιστικές φωτογραφίες. Κάθε φωτογραφία περιγράφει και από μια ιστορία, ενώ όλες μαζί συνθέτουν την συνολική εικόνα του 2009…

Δείτε το εξαιρετικό φωτογραφικό αφιέρωμα σε 3 μέρη,
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα links:

Κάποιες από τις φωτογραφίες είναι ιδιαίτερα σκληρές και θα  παρακαλέσω 
να μην τις δουν τα παιδιά σας,  για να προστατέψουμε τα αθώα τους μάτια ,
απ’την σκληρή πλευρά της ανθρωπότητας

  ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ


  Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά;  Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται;   Μπορούν να μας αρνηθούν οι τράπεζες το δικαίωμα στη ρύθμιση;  Οι απαντήσεις στο αφιέρωμα που ακολουθεί…  Μπορώ να υπαχθώ στη ρύθμιση χρεών και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορώ να διεκδικήσω ρύθμιση και απαλλαγή από αυτά;
  Η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα τα οποία μέχρι σήμερα δεν μπορούσαν να πτωχεύσουν. Επομένως, στις ρυθμίσεις του νέου νόμου υπάγονται και τα χρέη των επαγγελματιών, όχι όμως των εμπόρων. Οι οφειλές που εξαιρούνται από τη ρύθμιση είναι αυτές που προέρχονται από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και οι εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Η προϋπόθεση υπαγωγής είναι, όπως σημειώνεται, η μη δόλια και μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών.

  Πως γίνεται η ρύθμιση χρεών;
  Η εξόφληση των χρεών γίνεται με βάση το εισόδημα του καθενός. Ο οφειλέτης πληρώνει ένα τμήμα των συνολικών του οφειλών το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Δικαστήριο και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% των συνολικών οφειλών. Προϋπόθεση για να συμβεί κάτι τέτοιο είναι να μην υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία στην ιδιοκτησία του καταναλωτή και τα τα τρέχοντα εισοδήματα του να μην επαρκούν για να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Εάν συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, ο οφειλέτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει κάθε μήνα για 4 έτη μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές.
  Σε περίπτωση που δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του δεν επέρχεται απαλλαγή από τα χρέη.

  Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω;
  Η διαδικασία περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο, επιδιώκεται ουσιαστικά η ρύθμιση των χρεών και η απαλλαγή του από το υπόλοιπο τους με τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτών και των τραπεζών στη βάση ενός πλάνου εξυγίανσης των χρεών στο οποίο και τα δύο μέρη θα συμφωνήσουν. Στο δεύτερο στάδιο επιδιώκεται να επέλθει συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου (απαιτείται να συμφωνήσουν οι τράπεζες στις οποίες συγκεντρώνεται το 51% των οφειλών) ενώ στο τρίτο στάδιο, και εφόσον δεν έχουν ευδοκιμήσει τα δύο προηγούμενα στάδια, επέρχεται δικαστική πλέον ρύθμιση χρεών με απαλλαγή από χρέη.

  Μπορεί στο πρώτο στάδιο να διαγραφούν τα χρέη μου;
  Ναι μπορεί. Ουσιαστικά, στο στάδιο αυτό τα μέρη είναι ελεύθερα να συμφωνήσουν ό,τι πράγματι κρίνουν προς το συμφέρον τους.

  Τι συμβαίνει εάν δεν συμφωνήσω με τους πιστωτές στο πρώτο στάδιο;
  Σε αυτή την περίπτωση μπαίνει σε εφαρμογή το δεύτερο στάδιο, στο οποίο ο οφειλέτης δικαιούται να υποβάλει αίτηση στο Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κύρια κατοικία, για έναρξη της διαδικασίας μερικής απαλλαγής από τα χρέη. Στην αίτηση αυτή περιλαμβάνεται σχέδιο διευθέτησης οφειλών, το οποίο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη. Εάν κανένας από τους πιστωτές δεν φέρει αντιρρήσεις στο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών τότε θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει γίνει αποδεκτός. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο επικυρώνει το σχέδιο με απόφασή του, το οποίο αποκτά πλέον ισχύ δικαστικού συμβιβασμού. Το δικαστήριο μπορεί να επικυρώσει τον συμβιβασμό ακόμη κι αν συμφωνούν σε αυτόν πιστωτές που καλύπτουν το 51% των χρεών. Η αίτηση για την απαλλαγή από τα χρέη θεωρείται πλέον ανακληθείσα.

  Τι πρέπει να γράψω στην αίτηση που θα καταθέσω προς το Ειρηνοδικείο;
  Η αίτηση πρέπει να περιέχει:

  • α). Την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και όλα τα εισοδήματα τόσο του ιδίου όσο και του/της συζύγου του,
  • β). Την κατάσταση των πιστωτών του και τις απαιτήσεις που αυτοί έχουν
  • γ). Το σχέδιο διευθέτησης οφειλών, που να λαμβάνει υπόψη τόσο τα συμφέροντα των πιστωτών, όσο και την περιουσία, τα εισοδήματα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

  Πρέπει να προσκομίσω και άλλα έγγραφα; Μαζί με την αίτηση προς το Ειρηνοδικείο, ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει τα εξής:

  • α). Βεβαίωση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, της Ένωσης Καταναλωτών, του δικηγόρου ή άλλου δημόσιου φορέα που βοηθά τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης. Στην βεβαίωση (μια από έναν φορέα από αυτούς που αναφέρθηκαν) πρέπει να φαίνεται ότι απέτυχε η ρύθμιση στο πρώτο στάδιο
  • β). Υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα και πληρότητα όσων στοιχείων αναφέρει στην αίτησή του σχετικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις υποχρεώσεις του προς του πιστωτές. Επίσης, στην υπεύθυνη δήλωση ο οφειλέτης πρέπει να αναφέρει τις μεταβιβάσεις ακίνητων περιουσιακών του στοιχείων που προέβη την τελευταία τριετία.

  Ποια είναι η προθεσμία για να υποβάλω αίτηση; Η έναρξη υποβολής αιτήσεων γίνεται τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση και ενεργοποίηση του νόμου, διάστημα κατά το οποίο, ωστόσο, τα μέρη μπορούν να επιδιώξουν ήδη τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

  Πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εξεταστεί η αίτηση μου;
  Όπως προβλέπεται, η συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη στο δικαστήριο θα πρέπει να γίνεται σε λιγότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της.

  Που μπορώ να βρώ τα δικαιολογητικά και πως θα συντάξω το σχέδιο διευθέτησης οφειλών;
  Θα δημοσιευτούν υποδείγματα των απαιτουμένων πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταλόγων και καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών από τα αρμόδια υπουργείο.

  Τι γίνεται εάν δεν ευδοκιμήσει ούτε το δεύτερο στάδιο;
  Τότε μπαίνει σε εφαρμογή το τρίτο στάδιο, κατά το οποίο γίνεται δικαστική ρύθμιση χρεών με μερική απαλλαγή από χρέη. Συγκεκριμένα, το δικαστήριο ελέγχει αυτεπαγγέλτως πλέον εάν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις. Εφόσον πράγματι δεν επαρκούν τα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα του οφειλέτη για την αποπληρωμή των χρεών του, τότε το δικαστήριο προχωρά στην υπό όρους απαλλαγή του από τα χρέη.

  Πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το τρίτο στάδιο;
  Ο οφειλέτης θα πρέπει κάθε μήνα να δίνει ένα μέρος του εισοδήματός τους στους πιστωτές. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο ενός τετραετούς πλάνου πληρωμών, θα πρέπει να αποπληρώσει ένα ελάχιστο ποσοστό των χρεών που έχει καθορίσει το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη το προσδοκώμενο εισόδημά του και τις βιοτικές ανάγκες του ιδίου και της οικογένειάς του. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το 10% των χρεών. Εάν ο οφειλέτης δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του, δεν παίρνει απαλλαγή από τα χρέη.

  Τι γίνεται εάν δεν μπορώ λόγω συνθηκών να εξοφλήσω ούτε το 10% των συνολικών οφειλών μου;
  Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές της χρόνιας ανεργίας ή σημαντικών προβλημάτων υγείας, όπου το εισόδημα του οφειλέτη δεν επαρκεί για την κάλυψη στοιχειωδών βιοτικών αναγκών, είναι δυνατόν να προσδιοριστούν χαμηλότερες ή και μηδενικες καταβολες. Το δικαστήριο έχει την δυνατότητα να επανεξετάζει κάθε οκτώ μήνες, ή και νωρίτερα αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτηση του οφειλέτη ή του πιστωτή, εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις, επαναρυθμίζοντας τις οφειλόμενες καταβολές.

  “Κινδυνεύει” η κύρια κατοικία μου;
  Σε όλη τη διαδικασία ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη, η κύρια κατοικία του οφειλέτη μπορεί να προστατευτεί αλλά όχι ανέξοδα. Ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή της από την περιουσία που ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών, εφόσον δεν υπερβαίνει σε έκταση το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξανόμενο κατά 30%. Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλήσει σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη με περίοδο χάριτος και σε ευνοϊκούς όρους ποσό οφειλών μέχρι το 85% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, όπως αυτή αποτιμάται από το Δικαστήριο.

  Τι συμβαίνει στην περίπτωση που το δικαστήριο αποφασίσει ότι μπορώ να εξοφλήσω τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις μου;
  Σε αυτή την περίπτωση μπορεί η διαδικασία να περιοριστεί με απλή ρύθμιση των οφειλών χωρίς απαλλαγή από τα χρέη. Συγκεκριμένα, η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει την αναστολή της περιοδικής εξόφλησης της οφειλής μέχρι δύο έτη. Κατά τη διετία αυτή, θα καταβάλλονται είτε μόνο οι τόκοι είτε αυτοί θα κεφαλαιοποιούνται, χωρίς προηγούμενο ανατοκισμό κατά τη λήξη της αναστολής.

  Τι γίνεται εάν δηλώσω ψεύτικα και ανακριβή στοιχεία για το εισόδημα και την περιουσιακή μου κατάσταση;
  Στην περίπτωση δήλωσης ψευδών στοιχείων τότε ο οφειλέτης βγαίνει από τα ευεργετήματα της ρύθμισης και δεν μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση χρεών για δύο χρόνια.

  Τι συμβαίνει εάν τελικώς δεν ευδοκιμήσει η απαλλαγή από τα χρέη;
  Στην περίπτωση αυτή, η οφειλή παραμένει ως είχε, χωρίς όμως να υπολογίζονται οι τόκοι ανατοκισμού.

  Πόσες φορές μπορεί ο οφειλέτης να αξιοποιήσει τις ρυθμίσεις του νόμου;
  Κάθε οφειλέτης μπορεί να αξιοποιήσει μόνο μία φορά τις ρυθμίσεις για την απαλλαγή χρεών, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου.

  Πώς προστατεύεται η “εικόνα” μου μελλοντικά, αφού πάρω απαλλαγή από τα χρέη στις τράπεζες;
  Η όλη διαδικασία της ρύθμισης των χρεών και η απαλλαγή από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τράπεζες ή τρίτους για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών και πέντε χρόνων αντίστοιχα, από το χρονικό σημείο που λήγει η ρύθμιση ή επέρχεται η απαλλαγή.

  enosikatanaloton.blogspot.com

  ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΟΙ: ΠΡΟΣΟΧΗ ! ΟΙ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΙ ΧΤΥΠΟΥΝ ΠΑΛΙ


  Έφτασαν στην ΕΚΠΟΙΖΩ πολλά τηλεφωνήματα καταναλωτών σύμφωνα με τα οποία εισπρακτικές εταιρείες εξαπατούν τους δανειολήπτες. Συγκεκριμένα τους καλούν να καταθέσουν σε κάποιο λογαριασμό, (ή και στον λογαριασμό εξόφλησης του δανείου τους) το 10% ή 20% των οφειλών τους με την υπόσχεση ότι θα διαγραφεί το υπόλοιπο της οφειλής τους! Τους υπόσχονται μάλιστα ότι η «εξοφλητική» απόδειξη θα τους σταλεί ταχυδρομικά σε δέκα ημέρες!
  Εφιστούμε την προσοχή στους καταναλωτές – δανειολήπτες να μην δίνουν καμία εμπιστοσύνη σε οποιεσδήποτε προφορικές διαβεβαιώσεις. Να μην κάνουν καμία κίνηση πριν συμβουλευθούν τις ενώσεις καταναλωτών ή τον δικηγόρο τους.

  ekpizo.gr
  ΕΚΠΟΙΖΩ

  ΤΕΣΣΕΡΑ ΑΝΕΞΗΓΗΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ


  Διαβάστε περισσότερα, για τέσσερα από τα 
   πιο γνωστά ανεξήγητα φαινόμενα  ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΛΙΝΚΟΛΝ
  Πολιτικός και 16ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ( Χότζενσβιλ, Κεντάκυ 1809, Ουάσινγκτον 1865).
  Προσέλκυσε την προσοχή της χώρας του με λόγο στον οποίο καταδίκασε το θεσμό της δουλείας, που αποτελούσε μήλον της έριδος ανάμεσα στις νότιες και βόρειες πολιτείες. Όπως το διατύπωσε «η δουλεία στηρίζεται στην εγωιστική φύση του ανθρώπου ενώ η καταδίκη της στηρίζεται στην αγάπη του προς τη δικαιοσύνη».

  Ορίστηκε υποψήφιος από το Ρεπουμπλικανικό Συνέδριο του Σικάγου (1860) για λόγους τακτικής: ήταν ταπεινής καταγωγής, πατρικός, απλός και με ρητορικά προσόντα, έντιμος και ειλικρινής.
  Ο Χωριστικός Πόλεμος Βορείων και Νοτίων αποκάλυψε την αδάμαστη δύναμη θέλησής του και την απόλυτη πίστη του στα ιδανικά της ελευθερίας, της ενότητας και της δικαιοσύνης.
  Δε μπόρεσε όμως να εφαρμόσει το έργο ειρήνευσης της κατάστασης που από καιρό διαλογιζόταν. Αμέσως μετά το τέλος του πολέμου ένας φανατικός Nότιος o John Wilkes Booth τον δολοφόνησε μέσα στο θέατρο Ford’s Theatre της Ουάσινγκτον.

  Σύμφωνα ωστόσο με τις μαρτυρίες, το πνεύμα του παραμένει αναστατωμένο, μπορούμε να υποθέσουμε εξαιτίας του ότι δε μπόρεσε να ολοκληρώσει τα σχέδια που είχε αναλάβει.
  Είναι πολλές οι ιστορίες που έχουν συμβεί στο περιβόητο υπνοδωμάτιό του.
  Η πρώτη γυναίκα που ανέφερε ότι είδε το φάντασμα του Lincoln ήταν η Grace Coolidge που όπως είπε τον είδε να ατενίζει έξω από ένα παράθυρο του Οβάλ Γραφείου.
  Η Βασίλισσα της Νορβηγίας έμεινε για μια νύχτα στο υπνοδωμάτιο του προέδρου και άκουσε κάποιον να χτυπά διακριτικά την πόρτα.
  Όταν άνοιξε βρέθηκε μπροστά στο φάντασμα του προέδρου. Αυτός την κοίταξε απλώς και μετά απομακρύνθηκε.
  Η κα. Franklin Roosevelt τον είδε καθιστό στο κρεβάτι να φορά τις μπότες του. Ούρλιαξε έντρομη και έφυγε τρέχοντας.

  Ο πρόεδρος Harry Truman άκουσε ένα πρωινό κάποιον να χτυπά την πόρτα του στις 3 το ξημέρωμα. Δεν είχε αμφιβολία ότι ήταν ο Lincoln επειδή η κόρη του Μargaret ήδη αρκετές εμπειρίες από τις επισκέψεις του ανήσυχου προέδρου στις οποίες άκουγε ήχους στο σπίτι στη μέση της νύχτας και έβλεπε σκιές που ήταν σίγουρη ότι ήταν ο ίδιος.
  Και τέλος το πνεύμα του άτυχου προέδρου λέγεται πως εμφανίζεται καμιά εμφανίζεται να περιδιαβαίνει στους διαδρόμους και τριγύρω στο Λευκό Οίκο.

  IΠΤΑΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ
  Το όμορφο οκταγωνικό σπίτι του συνταγματάρχη John Teilo που κτίστηκε το 1800 αποτέλεσε το σκηνικό μιας αισθηματικής τραγωδίας.
  Λίγα χρόνια αργότερα από τη μετακόμιση της οικογένειας του συνταγματάρχη στο σπίτι η μία κόρη του ερωτεύτηκε ένα βρετανό αξιωματικό, ειδύλλιο που έβρισκε εντελώς ασύμφωνο τον πατέρα. Ο Τeilo παρά τις ικεσίες της κόρης του αρνήθηκε ακόμα και να δεχτεί τον Εγγλέζο στο σπίτι του.

  Μια νύχτα η κοπέλα ύστερα από ένα άγριο καβγά με τον πατέρα της, που έμενε αμετακίνητος στην απόφασή του, άρπαξε αναστατωμένη ένα καντηλέρι και ανέβηκε τρέχοντας τα σκαλιά πηγαίνοντας στο δωμάτιό της.
  Ένα λεπτό αργότερα, η οικογένεια άκουσε μια διαπεραστική κραυγή και αμέσως μετά έναν τρομακτικό γδούπο. Ο συνταγματάρχης όρμησε προς τα εκεί που ακούστηκε ο κτύπος και βρήκε την κόρη του να κείτεται άψυχη στο κάτω μέρος της γυριστής σκάλας.

  Φημολογείται ακόμα ότι και η δεύτερη κόρη είχε ένα δεσμό που,όπως και στην πρώτη περίπτωση,δεν είχε την έγκριση του πατέρα της. Σε μια ατυχή στιγμή έντασης και διαπληκτισμών μιμήθηκε το παράδειγμα της αδερφής της και κατακρημνίστηκε από την κορυφή της σκάλας.
  Από εκείνη τη μέρα η τριώροφη σκάλα του οκτάγωνου σπιτιού θεωρείται στοιχειωμένη και μάλιστα συχνά εμφανίζονται να ανεβαίνουν κατά μήκος της σκάλας σκιές που τρεμοπαίζουν σαν να δημιουργούνται από φλόγα κεριού που ακολουθούνται από μια γυναικεία κραυγή και το γδούπο του κορμιού που πέφτει.


  ΟΙ ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ

  Στην περιοχή του βενετσιάνικου κάστρου του Φραγκοκάστελου στη νότια Κρήτη μαρτυρείται το φαινόμενο της εμφάνισης του στρατού των Δροσουλιτών.
  Εκατοντάδες Κρήτες πολεμιστές αντιτάχθηκαν στην επίθεση των τουρκικών στρατευμάτων του Μουσταφά Μπέη στις 18 Μαίου 1828.

  Οι Τούρκοι στρατιώτες πολιόρκησαν στενά το κάστρο και στη μάχη που κράτησε εφτά μέρες οι περίπου εξακόσιοι υπερασπιστές του, συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού τους Χατζημιχάλη Δαλιάνη, θανατώθηκαν. Ο Δαλιάνης, που επέλεξε να μείνει στο κάστρο αγνοώντας τις παροτρύνσεις του στρατού του, αποκεφαλίστηκε και το κεφάλι του στάλθηκε στον Πασά. Τα κόκαλα των πεσόντων λέγεται ότι σήμερα βρίσκονται κάτω από το στρώμα χώματος που αποτελεί το δάπεδο του κάστρου.

  Σύμφωνα με τα λεγόμενα των κατοίκων της περιοχής, αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες, o επίδοξος παρατηρητής που είναι εφοδιασμένος με υπομονή και οξεία όραση, μπορεί να παρατηρήσει μια σκιώδη παράταξη να αφήνει τα ερείπια της εκκλησίας του Αγίου Χαράλαμπου και να προχωρά κατά μήκος των τειχών του κάστρου. Πάνοπλοι στρατιώτες, ντυμένοι στα μαύρα, προχωρούν σε απλή παράταξη παράλληλα στην ομιχλώδη ακτή.
  Το φαινόμενο διαδραματίζεται στο διάστημα μεταξύ 17 και 30 Μαίου
  και δε διαρκεί πάνω από 10 λεπτά.

  Ντόπιοι κρητικοί αποκαλύπτουν ένα επιπλέον βοηθητικό στοιχείο: το φαινόμενο συμβαίνει συνήθως λίγο πριν την ανατολή, πράγμα που εξηγεί γιατί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων διανυκτερεύει αυτό το διάστημα κοντά στο κάστρο, με την προσδοκία να παρακολουθήσει ιδίοις όμμασι την προέλαση των γενναίων ψυχών των μαχητών.
  Από τη στιγμή της μέρας που προτιμούν να εμφανίζονται προέρχεται η ονομασία «Δροσουλίτες»(δρόσος, πρωινή υγρασία στην ατμόσφαιρα).

  Κάποιες προσπάθειες για επιστημονική ερμηνεία του φαινομένου προτείνουν ότι μπορεί να προκαλείται από την αντανάκλαση των ηλιακών ακτίνων από στρατιώτες σε ώρα γυμνασίων στα παράλια της γειτονικής Αφρικής. Ωστόσο η τακτικότητα και η χρονική συνέπεια του γεγονότος αποκλείει το ενδεχόμενο μιας τέτοιας σύμπτωσης.
  Η ανάμνηση της θριαμβικής προέλασης των πολεμιστών σε μια παρέλαση θανάτου από αγάπη στην ελευθερία παίρνει υπόσταση στο Φραγκοκάστελο της Κρήτης ακόμα και σήμερα και μπορεί να γίνει φανερή στα μάτια του αποφασισμένου επισκέπτη.

  Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΤΩΝ ΜΠΕΛ

  Η ιστορία ενός ενοχλητικού και σαρδόνιου φαντάσματος, που πήρε την ονομασία Μάγισσα των Μπελ, αρχίζει το 1817 στο Τενεσί, στο σπίτι που έμενε ο John και n Lious Bell με τα εννιά παιδιά τους.
  Η Μάγισσα των Μπελ εκδηλώθηκε για πρώτη φορά με φασαρία που θύμιζε πάλη σκυλιών, κλαγγή από αλυσίδες που σέρνονται στο πάτωμα και μυστηριώδεις ανθρώπινους ήχους όπως πνίξιμο και ρουφήγματα, aργότερα όμως επιδόθηκε σε πιο επικίνδυνα παιχνίδια. Ο δεκάχρονος Richard ξύπνησε μια νύχτα επειδή κάτι αόρατο του τραβούσε με βία τα μαλλιά ενώ η νεαρή Elizabeth που ήταν δώδεκα χρόνων δέχτηκε βαριά χαστούκια που άφησαν σημάδια στο πρόσωπό της.
  Όταν άρχισαν οι επιθέσεις στα παιδιά η οικογένεια μίλησε στον J.Johnson, στενό φίλο και ευσεβή χριστιανό, που προσπάθησε να εξορκίσει τη Μάγισσα απευθυνόμενος σ’ αυτή σε βιβλική γλώσσα,ωστόσο η Μάγισσα δε φάνηκε να πτοείται.

  Ένας γείτονας,ο William Porter, που έμεινε μια νύχτα στο στοιχειωμένο σπίτι ένιωσε κάποιον να του τραβά τα σκεπάσματα,τινάχτηκε και τα βρήκε τυλιγμένα σε μπόγο στη μια μεριά του κρεβατιού. Γράπωσε σφιχτά τον τυλιγμένο μπόγο και έτρεξε προς το αναμμένο τζάκι πιστεύοντας ότι αν τον πετούσε στη φωτιά η μάγισσα θα καταστρεφόταν. Όμως αναπάντεχα ο μπόγος έγινε ασήκωτα βαρύς και άρχισε να αναδίδει μια απεχθή οσμή και ο Porter αναγκάστηκε να βγει έξω στον αέρα. Όταν επέστρεψε, η Μάγισσα είχε φύγει.
  Όταν ο Johnson και άλλοι γείτονες προσπάθησαν να επικοινωνήσουν με τη Μάγισσα το πλάσμα απάντησε με έναν αμυδρό συριγμό που εξελίχθηκε σε μια αδύναμη, ψιθυριστή φωνή, που γινόταν ολοένα δυνατότερη και που στο τέλος συνοδευόταν από τραχιές αντρικές και γυναικείες φωνές που εκστόμιζαν απειλές και ντόπια κουτσομπολιά.

  Στη συνέχεια στην οικογένεια άρχισαν να παρουσιάζονται πολύ σοβαρές και οδυνηρές οργανικές αντιδράσεις. Η κοπέλα είχε απώλεια συνείδησης και λιποθυμίες και αποδείχθηκε ότι υπήρχαν βελόνες και καρφίτσες στο στομάχι της.

  Ο John Bell τα πήγε ακόμα χειρότερα. Κάποια φορά η γλώσσα του πρήστηκε τόσο που δε μπορούσε να μιλήσει για ώρες.Τον έπιασαν βίαιοι και ανεξέλεγκτοι σπασμοί στο πρόσωπο και ήταν τόσο σοβαρή η κατάστασή του που αναγκάστηκε να πέσει στο κρεβάτι. Τελικά διέφυγε οριστικά από την επιθετική καταδίωξη της μάγισσας με το θάνατό του από δηλητηρίαση, για την οποία ενοχοποιήθηκε ένα φιαλίδιο με σκούρο υγρό άγνωστης προέλευσης.
  Παρόλα αυτά η κακόβουλη μάγισσα δεν ήθελε να τον αφήσει να ησυχάσει ούτε στην κηδεία του όπου έκανε αισθητή την παρουσία της τραγουδώντας άσεμνα τραγούδια.

  Μετά από αυτό το περιστατικό φαίνεται ότι η ιστορία έφτασε στο τέλος της.
  Το στοιχειό πριν εξαφανισθεί τελείως υποσχέθηκε να γυρίσει σε εκατόν επτά χρόνια, ημερομηνία που συνέπιπτε με το 1935,που ευτυχώς όμως δε συνέβη τίποτε.

  Πολλές ερμηνείες έχουν προταθεί για το φαινόμενο αυτό,ψυχαναλυτικές και παραψυχολογικές, ομως καμιά δεν το εξηγεί επαρκώς.
  Πάντως, αν τύχει να συναντήσετε την αλλόκοτη και επικίνδυνη μάγισσα, σας προτείνουμε να φωνάξετε κάποιον ικανό εξορκιστή ή να μετακομίσετε.

  ΠΤΩΣΗ ΜΕΤΕΩΡΙΤΗ


  Άλλη μια πτώση μετεωρίτη (!) καταγράφηκε από κάμερα.
  Αυτή τη φορά στην Νότια Αφρική μπροστά στα έκπληκτα
  μάτια οδηγών οι οποίοι δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο.

  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

  Η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ


  Η “Πύλη της Κολάσεως”, όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη τοποθεσία, βρίσκεται στο Ουζμπεκιστάν, κοντά στην μικρή πόλη Darvaz….  …Στην προσπάθεια τους οι γεωλόγοι να βρουν φυσικό αέριο μέσω γεωτρήσεων, έφεραν στην επιφάνεια το συγκεκριμένο γεωλογικό στοιχείο, τον συγκεκριμένο δηλαδή θάλαμο φυσικού αερίου. Η ιστορία του ήρθε στο φως μόλις πριν 35 χρόνια και όπως ανακάλυψαν οι επιστήμονες με την γεώτρηση στο σημείο αυτό, το βάθος του είναι πάρα πολύ μεγάλο.
  Όπως καταλαβαίνετε, λόγω του γεγονός πως ο θάλαμος αυτός είναι γεμάτος αέριο, κανείς δεν θέλησε να μπει μέσα. Τελικά, οι μελετητές απέδειξαν πως το αέριο αυτό δεν είναι δηλητηριώδες, αλλά αντιθέτως είναι εξαιρετικής ποιότητας και όπως θα δείτε καίει εδώ και 35 χρόνια χωρίς καμία παύση.

   
  ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

  otherside.gr

  Η ΓΡΙΠΗ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ


  Τουλάχιστον 4 – 5 εβδομάδες θα διαρκέσει ακόμη το πανδημικό κύμα στη χώρα μας, που αναμένεται να μας ξαναεπισκεφθεί τον Φεβρουάριο. Ήδη διανύουμε την πρώτη εβδομάδα μετά την κορύφωση της πανδημίας, με τα σοβαρά κρούσματα ωστόσο να παρουσιάζουν αυξητική τάση και το 20% των θανατηφόρων περιστατικών να αφορά σε υγιή άτομα….


  «Αν είχαν εμβολιαστεί, κάποιοι από αυτούς θα είχαν σωθεί» είπε χθες η υπουργός Υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου υπογραμμίζοντας για μια ακόμη φορά την ανάγκη για εμβολιασμό του πληθυσμού.
  Απροθυμία
  Παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε προσέλευση στο πρόγραμμα εμβολιασμού «είτε γιατί επικράτησε εφησυχασμός των πολιτών, λόγω της καλοκαιρίας ή λόγω της υποτίμησης της σοβαρότητας της πανδημίας, είτε λόγω της κινδυνολογίας και της παραπληροφόρησης». Παρόλα αυτά, σύμφωνα με την υπουργό, το σύστημα ανταποκρίθηκε, λειτούργησε ομαλά και με επιτυχία.
  Συνολικά, είπε η υπουργός, μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 319.188 άτομα εμβολιάστηκαν στα 553 εμβολιαστικά κέντρα που λειτουργούν ενώ 550.000 κλήσεις έχει δεχτεί το 1135. Σημειώνεται ότι στην Ευρώπη, 15 εκατ. άνθρωποι έχουν εμβολιαστεί.
  Η κ. Ξενογιαννακοπούλου αναφερόμενη στα κρούσματα της νέας γρίπης τόνισε πως «τα προβλήματα είναι μπροστά μας» εξηγώντας ότι τους τρεις πρώτους μήνες του χρόνου είναι η βαρυχειμωνιά.
  Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα εμβολιασμού συνεχίζεται κανονικά, ενώ ήδη έχουν αυξηθεί τα εργαστήρια που ελέγχουν τα δείγματα για τη νέα γρίπη (Παστέρ, Αττικόν, Αγ. Σοφία, εργαστήριο Πανεπιστημίου Αθηνών) και πλέον έχει «απελευθερωθεί» η χορήγηση των αντιϊικών φαρμάκων και στα φαρμακεία.
  Από την πλευρά της η πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Πανδημίας Γρίπης κ. Ελένη Γιαμαρέλλου, τόνισε ότι το ποσοστό θνησιμότητας της νέας γρίπης σε ασθενείς που νοσηλεύονται στην εντατική, διαφέρει από χώρα σε χώρα και κυμαίνεται από 20%-50%. Όπως είπε, «φαίνεται ότι οι ασθενείς που καταλήγουν, είναι εκείνοι που καθυστερούν να λάβουν αντι-ιική θεραπεία και να προσέλθουν στις υπηρεσίες υγείας».
  Η κ. Γιαμαρέλλου επικαλούμενη και τα πρώτα στοιχεία έρευνας στο Αττικόν Νοσοκομείο, σημείωσε πως «για τα άτομα που καταλήγουν φαίνεται ότι υπάρχει γενετική βάση. Έχει βρεθεί μια διαταραχή αλληλόμορφου γονιδίου το οποίο διεγείρει φλεγμονώδη αντίδραση».
  Εξαιτίας των σοβαρών επιπλοκών που δημιουργεί η νέα γρίπη, πρόσθεσε η κ. Γιαμαρέλλου, «δεν θα πρέπει να καθυστερούμε να πάμε στον γιατρό». Άλλωστε, το 65% των δειγμάτων που αποστέλλονται στα εργαστήρια ελέγχου είναι θετικά στη νέα γρίπη.
  «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλος ιός της γρίπης που να κυριαρχεί» εξήγησε ο πρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου Πρόληψης Νοσημάτων κ. Γιώργος Σαρόγλου. «Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει συμπτώματα γρίπης το πιο πιθανό είναι να είναι η νέα γρίπη», είπε χαρακτηριστικά.
  Απέτρεψε δε τους πολίτες να κάνουν το εποχικό εμβόλιο, αφού δεν κυκλοφορεί εποχική γρίπη και να αρνούνται να κάνουν το πανδημικό που είναι το ίδιο. Σημειώνεται ότι μέχρι χθες είχαν γίνει 850 αναφορές για παρενέργειες του πανδημικού εμβολίου, «από τις οποίες το 99% αφορούσαν σε πόνο, κοκκινίλα και μούδιασμα, δηλαδή παρενέργειες που σε άλλες χώρες ούτε καν καταγράφονται», είπε η κ. Γιαμαρέλλου.
  Προσλήψεις
  Σε ό,τι αφορά τις εντατικές κλίνες, η υπουργός ανακοίνωσε πως «εντός 20 ημερών θα λειτουργήσουν 60 νέες κλίνες σε 20 νοσοκομεία», για την στελέχωση των οποίων έχουν ήδη προσληφθεί 13 γιατροί και 211 νοσηλευτές. Σχετικά με τις προσλήψεις στο ΕΣΥ, η υπουργός Υγείας ανακοίνωσε την πρόσληψη 3.000 νοσηλευτών και 1.000 γιατρών για το 2010 καθώς την πρόσληψη 400 νοσηλευτών (έως 20 Ιανουαρίου) και περίπου 2.600 νοσηλευτών που θα αφορούν σε προκήρυξη του 2009.
  Για τη λίστα φαρμάκων, η κ. Ξενογιαννακοπούλου τόνισε πως εντός Ιανουαρίου θα τεθεί σε εφαρμογή ενώ για τα χρέη των νοσοκομείων (ανέρχονται σε 6,3 δισ. ευρώ έως 30/9/09) είπε πως θα υπάρξει ρύθμιση έως τέλος του χρόνου. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι μέχρι τέλος του έτους τα νοσοκομεία θα πρέπει να έχουν κάνει απογραφή ενώ και η Επιτροπή Προμηθειών θα παραδώσει απολογισμό έργου για το 2009.
  Η πανδημία σε αριθμούς
  Aλλες 4-5 εβδομάδες θα διαρκέσει το κύμα πανδημίας στην Eλλάδα αλλά θα επανέλθει τον Φεβρουάριο
  Mόλις 319 χιλιάδες άνθρωποι είχαν εμβολιαστεί μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου
  Tο 20% των θανατηφόρων περιστατικών ήταν υγιή άτομα
  693 σχολεία ήταν κλειστά στις 15/12, 615 ήταν σχολεία με κλειστά τμήματα και 807 μεμονωμένες τάξεις ή τμήματα
  60 νέες κλίνες εντατικής σε 20 νοσοκομεία θα ανοίξουν άμεσα για να καλύψουν τις ανάγκες.
  3.000 νοσηλευτές και 1.000 γιατροί θα προσληφθούν μέσα στο 2010
  Πλεόνασμα εμβολίων
  Στην…Αφρική φαίνεται ότι θα καταλήξουν αρκετά από τα εμβόλια που έχουμε παραγγείλει! Η συνολική παραγγελία -από την προηγούμενη κυβέρνηση- ήταν 16 εκατ. δόσεις.
  Η Ελλάδα έχει παραλάβει 3.636.700 δόσεις όταν μόλις 319.188 έχουν εμβολιαστεί. Ανέφερε ότι η παραγγελία αφορά σε 16 εκατ. δόσεις προσθέτοντας ότι γίνεται επαναδιαπραγμάτευση ώστε να μην παραληφθούν τα 8 εκατ. δόσεις. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι υπάρχουν συμβατικά θέματα και νομικά. Το θέμα αφορά πολλές χώρες καθώς αρχικά είχε αποφασιστεί η χορήγηση 2 δόσεων.
  Στη συνέχεια αρχές και φαρμακευτικές συμφώνησαν ότι δεν χρειάζεται 2η δόση. Επιπλέον κάποιες εταιρείες δεν έχουν παραδώσει έγκαιρα τα εμβόλια. Σύμφωνα με στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ «θα πρέπει να απευθυνθούμε σε άλλες χώρες προκειμένου να τα διαθέσουμε ή ακόμη και να τα δωρίσουμε στην Αφρική».

  ΠΗΓΗ: imerisia.gr

  ΤΑ ΦΟΥΡΝΕΛΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ;


  Όπως αποκαλύπτει το NewsIt.gr…Πολλοί κάνουν λόγω για σοβαρές ευθύνες της εταιρίας για την κατολίσθηση στην κοιλάδα των Τεμπών. Eδώ και καιρό, η εταιρία προκειμένου να διανοίξει την σήραγγα των Τεμπών, ανατίναζε το εσωτερικό του βουνού με ειδικές εκρηκτικές ύλες, μη όμως υπολογίζοντας σωστά τις αντοχές και την συμπεριφορά του υπεδάφους….


  …«Αναταράχτηκε η ισορροπία της γεωλογίας του υπεδάφους, αφού εδώ καιρό παραπονιόμαστε για δονήσεις από τις εκρήξεις με…φουρνέλα» καταγγέλλουν οι κάτοικοι των χωριών: Αμπελάκια, Ιτέα και οι Γόνοι, οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σημείο που σημειώθηκε η κατολίσθηση. Εδώ και καιρό παραπονούνταν για τις δονήσεις και τις μικρές κατολισθήσεις που σημειώνονταν στην περιοχή, και ζητούσαν επιπλέον προστατευτικά συρματοπλέγματα στην περιοχή.

  «Ήταν λογικό να καταλήξουμε εκεί, αφού ξέρουμε ότι στην περιοχή που σκάβουν βρήκαν υπόγεια υδάτινα ρεύματα!» λέει στο NewsIt.gr ο νομαρχιακός σύμβουλος της Λάρισας Χρήστος Σιδηρόπουλος.

  «Αυτό που έγινε, δεν ήταν τυχαίο. Πέρα από τις συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις εδώ και ένα μήνα, οι οποίες έκαναν το έδαφος πιο σαθρό, οι εκρήξεις που σημειώνονταν στην περιοχή, συνέβαλαν ουσιαστικά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο!».

  Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει τώρα στο NewsIt.gr o νομαρχιακός σύμβουλος, για 2.5 χιλιόμετρα, από τα διόδια των Τεμπών ως την γέφυρα του Πηνειού, τις τελευταίες ημέρες σημειώνονταν καθημερινά μικρές κατολισθήσεις, πράγμα που ίσως να μαρτυρούσε την μη αντοχή του υπεδάφους στις δονήσεις των εκρήξεων!

  Δείτε το υπόλοιπο ρεπορτάζ του NEWSIT.GR και ενημερωθείτε για τις εναλλακτικές διαδρομές μιας και ο δρόμος για τα Τέμπη θα παραμείνει κλειστός για έναν ολόκληρο μήνα.

  ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΑ ΤΕΜΠΗ – ΚΟΜΜΕΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑ ΔΥΟ – ΕΝΑΣ ΝΕΚΡΟΣ


  -Κλειστή και τις γιορτές η εθνική
  -80 χιλιόμετρα μεγαλύτερη η διαδρομή
  Τεράστια βράχια έχουν κόψει το δρόμο στα Τέμπη, μετά από κατολίσθηση και είναι αδύνατη η διέλευση των οχημάτων από χθες και η κίνηση από Αθήνα-Θεσσαλονίκη και αντίστροφα γίνεται μόνο μέσω παρακαμπτηρίων…


  …Τα βαριά οχήματα (φορτηγά-νταλίκες) κινούνται πλέον μόνο μέσω Ελασσόνας
  ενώ τα Ι.Χ. και τα μικρά φορτηγά κινούνται μέσω Αγιάς και Αγιόκαμπου Λάρισας.

  Από τον παραλιακό δρόμο στο Νομό Λάρισας η διαδρομή είναι κατά 80 χιλιόμετρα μεγαλύτερη και χρειάζεται τουλάχιστον μια ώρα παραπάνω.

  Από την Ελασσόνα και ύστερα μέσω Κοζάνης και την Εγνατία οδό ο δρόμος είναι καλύτερος αλλά και πάλι λόγω των πολλών χιλιομέτρων η διαδρομή μεγαλώνει κατά μία ώρα.

  ΚΛΕΙΣΤΟΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

  Το φαινόμενο δεν είναι παροδικό και δεν πρόκειται να λυθεί μέσα σε λίγες ώρες.
  Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός τις γιορτές καθώς υπάρχει πρόβλημα στο έδαφος και θα είναι πολύ δύσκολη η αποκατάσταση.
  Ήδη ομάδα ειδικών από Ελβετία έχει κληθεί για αυτοψία, ενώ είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών για την εξεύρεση λύσης.

  ΦΟΝΙΚΗ Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ

  Νεκρός ο μηχανικός- υπεύθυνος των έργων στην περιοχή, ο Ιταλός Σέρτζιο Σιάννι. Ο 57χρονος άνδρας έσπευσε στο σημείο πριν τη μεγάλη κατολίσθηση για αυτοψία καθώς είχαν ξεκινήσει πτώσεις βράχων.

  Την ώρα που με ομάδα άλλων τεσσάρων τεχνικών έκαναν αυτοψία αποκολλήθηκαν τεράστια βράχια βάρους 100 τόνων.
  Οι τέσσερις άνδρες έπεσαν στο ποτάμι για να γλυτώσουν.

  Ο 57χρονος μηχανικός δεν πρόλαβε. Προσπάθησε να βρει καταφύγιο πίσω από το φορτηγό που είχαν μαζί τους αλλά τα βράχια και αυτό το ανέτρεψαν με αποτέλεσμα να το ανατρέψουν και να συνθλίψουν το σώμα του άτυχου μηχανικού

  ΠΗΓΉ : inews.gr

  ΜΕ ΤΟΝ Α.Σ.Α ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΥΡΙΟ Ο ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ


  Αύριο Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στις 14:00 στο γήπεδο της Αλιάρτου, ο Παναλίαρτος υποδέχεται τον Α.Σ.Α Παρνασσού.

  Δείτε  το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής, καθώς και την βαθμολογία της Α΄Βοιωτίας

  14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
  πίνακες από asaparnassos.gr
  Αρέσει σε %d bloggers: