Daily Archives: 9 Μαρτίου 2010

Άλλοι καιροί -άλλα ήθη


Ελπίζω ότι όσοι εξ’ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ’ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ/ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της.»

«.εφ’όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».
Ιωάννης Καποδίστριας
πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, προς την Δ/ Εθνοσυνέλευση
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 9ης ΜΑΡΤΙΟΥ


ΟΙ ΣΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


  • Εκεί που δεν υπάρχει ανταγωνισμός κοιμάσαι καλύτερα, αλλά τρως χειρότερα. (Αγνώστου) 
  • Το κράτος είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος για το κράτος.(Α. Αϊνστάϊν)
  • Τίποτε δεν κάνει μεγαλύτερο κακό σ’ ένα κράτος από το ότι οι πονηροί περνούν για έξυπνοι.(Φ. Μπέικον) 
  • Η καλύτερη κυβέρνηση είναι εκείνη όπου ο λαός υπακούει στους άρχοντες κι οι άρχοντες στους νόμους.(Σόλων) 
  • Ο πεινασμένος λαός δεν προσέχει τη λογική, ούτε ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη, ούτε υποχωρεί σε παρακλήσεις.(Σενέκας) 
  • Γενικά, η τέχνη της διακυβέρνησης συνίσταται στο να παίρνει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί από ένα μέρος των πολιτών και να τα δίνει στο άλλο.(Βολτέρος)

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ


Ένας φίλος με ρώτησε σήμερα για το πώς θα γίνει η αλλαγή του συντελεστη ΦΠΑ στις ταμειακές μηχανές. Έτσι λοιπόν έψαξα και βρήκα ένα σχετικό άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα express και αναφέρει τις οδηγίες για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12 και 20 του νομοσχεδίου «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης», σχετικά με την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. από τις 15 Μαρτίου, που έδωσε με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών…


    Αναλυτικά:

    1. Νέοι συντελεστές Φ.Π.Α.

    Με το άρθρο 12 του προαναφερόμενου σχεδίου νόμου, αυξάνονται από 15.3.2010 οι συντελεστές Φ.Π.Α. που ορίζονται στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α), με εξαίρεση τα βιομηχανοποιημένα καπνικά προϊόντα για τα οποία η ισχύς αρχίζει από 04.03.2010.

  
    Κατόπιν αυτού οι νέοι συντελεστές Φ.Π.Α. που ισχύουν, διαμορφώνονται ως εξής:

    α) ο κανονικός συντελεστής από 19%, αυξάνεται σε 21%,

    β) ο μειωμένος συντελεστής που εφαρμόζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 9%, αυξάνεται σε 10%,

    γ) ο συντελεστής για τον οποίο προβλέπεται μείωση κατά 50% για ορισμένα αγαθά και υπηρεσίες του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ από 4,5%, αυξάνεται σε 5%.

       Επισημαίνεται ότι, κατόπιν της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ, οι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές που ισχύουν στα νησιά του Αιγαίου15%, 7%,και 4% . διαμορφώνονται αντίστοιχα σε

       Οι αυξημένοι συντελεστές ισχύουν από την 15η Μαρτίου 2010. Κατά συνέπεια, σε οποιοδήποτε στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και μετά, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους αυξημένους συντελεστές.


    Τονίζεται ότι, με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α., θα υπολογίζεται ο φόρος και στα φορολογικά στοιχεία που σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδίδονται με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 και εφεξής, ανεξάρτητα αν αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο διάστημα.

   

    Σε πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από 15.3.10 και αφορούν συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, υπολογίζεται ΦΠΑ με τους νέους αυξημένους συντελεστές. Διαφορετική είναι η κατάσταση στην περίπτωση έκδοσης Ειδικού Ακυρωτικού Σημειώματος (άρθρο 23 παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.), στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ο ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που είχε η αρχική συναλλαγή, ανεξάρτητα της ημερομηνίας έκδοσής του, δεδομένου ότι, στην περίπτωση αυτή ακυρώνεται η συναλλαγή στο σύνολό της.

   

    Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:

     Επιχείρηση στις 20.2.2010 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 19% και το Τιμολόγιο δεν εκδόθηκε άμεσα (20.2.2010). Στο τιμολόγιο πώλησης που θα εκδοθεί με ημερομηνία έκδοσης από 15.3.10 θα πρέπει να υπολογιστεί ΦΠΑ με 21%.

     Επιχείρηση την 1η Μαρτίου 2010 είχε αποστείλει με Δελτίο Αποστολής σε πελάτη της εμπορεύματα που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 19%. Εφόσον το Τιμολόγιο Πώλησης:

    εκδοθεί μέχρι 14.3.10 θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με 19% ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσής του (χειρόγραφα ή μηχανογραφικά),

    εκδοθεί, χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, την 1η Απριλίου 2010 (καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση του τιμολογίου) και μέχρι την 16η Απριλίου με ημερομηνία όμως έκδοσης την 1η Απριλίου 2010, θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με 21%.

     Επιτηδευματίας βάσει σύμβασης στις 10.1.2010 ανέλαβε εκτέλεση δημοσίου έργου. Στη σύμβαση αναγράφεται ότι το έργο επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 19%. Το έργο πιστοποιείται στις 20.3.2010. Στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογιστεί Φ.Π.Α. με 21%.

     Κατά το μήνα Φεβρουάριο 2010 πραγματοποιήθηκαν επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου, που υπάγονταν σε Φ.Π.Α. 19%. Στο Τιμολόγιο ή στην Εκκαθάριση που μπορεί να εκδοθεί μέχρι 15.3.10, με ημερομηνία 28.2.10 (τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου), θα υπολογισθεί Φ.Π.Α. 19%.

     Εταιρεία στις 24.2.2010 είχε πραγματοποιήσει, με έκδοση Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου, πώληση αγαθών σε πελάτη της με συντελεστή Φ.Π.Α. 9%. Στις 22.4.2010 επιστρέφονται τα αγαθά λόγω ελαττώματος. Στο πιστωτικό τιμολόγιο που θα εκδοθεί θα πρέπει να υπολογισθεί Φ.Π.Α. με 10%.

    Επιχείρηση στις 26.2.2010 έστειλε με Τιμ.-Δ.Αποστολής αγαθά, σε πελάτη της αξίας 2.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 19% 380 ευρώ. Λόγω άρνησης του πελάτη της να τα παραλάβει, τα αγαθά επεστράφησαν και η επιχείρηση εκδίδει Ειδικό Ακυρωτικό Στοιχείο, στο οποίο θα πρέπει να αναγράψει τα ίδια ποσά, δηλαδή: αξία 2.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 19% 380 ευρώ.

   Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, για συναλλαγές που θα τιμολογηθούν από 15.3.2010 και μετά πρέπει να αποδοθεί ΦΠΑ στο δημόσιο με τους νέους αυξημένους συντελεστές, ανεξάρτητα από το εάν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν με τους παλαιούς συντελεστές. Προκειμένου για χονδρικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών μπορεί να εκδοθεί συμπληρωματικό τιμολόγιο για τη διαφορά του ΦΠΑ.

   

    Τέλος, όσον αφορά τις λιανικές πωλήσεις φαρμάκων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τιμές των φαρμάκων, βάσει των Δελτίων Τιμών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, περιλαμβάνουν ΦΠΑ με τους παλαιούς συντελεστές Φ.Π.Α., γίνεται δεκτό να αποδοθεί ο φόρος με τους παλαιούς συντελεστές, μέχρι την αναθεώρηση των τιμών αυτών, κατά την οποία θα ληφθούν υπόψη οι νέοι αυξημένοι συντελεστές. Σημειώνεται ότι, εάν οι επιτηδευματίες που πωλούν φάρμακα εμπορεύονται και άλλα είδη, για τα άλλα αυτά είδη, θα εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες γενικές οδηγίες.

       Σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης και υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος.
 

    2. Προσαρμογή Μηχανογραφικών Συστημάτων και Φορολογικών Ταμειακών

    Μηχανών από 15.3.2010

      Όσον αφορά τις αποδείξεις που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή συστήματος, η αναγραφή των αξιών – τιμών που εμπεριέχουν πλέον ποσό Φ.Π.Α. με τους νέους συντελεστές, δύνανται να αναγράφονται με άμεση πληκτρολόγηση.

     Για τη διευκόλυνση των χρηστών παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν.1809/88, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι άμεση η προσαρμογή τους και μέχρι την προσαρμογή αυτών, στα ποσά που αναγράφονται στις αποδείξεις λιανικής πώλησης, δε λαμβάνεται υπόψη ο τυχόν αναγραφόμενος παραπλεύρως αυτών, παλαιός συντελεστής ΦΠΑ.

     Μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή των συστημάτων, η εγγραφή στα τηρούμενα βιβλία του εσόδου και του Φ.Π.Α. θα γίνεται αφού επανυπολογισθούν τα δεδομένα που αναγράφονται στα Δελτία Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» ή στα Δελτία Περιοδικής (Μηνιαίας) αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης με τους νέους συντελεστές Φ.Π.Α. Τα νέα ποσά μετά τον επανυπολογισμό, αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή επί ιδιαίτερου λογιστικού σημειώματος που επισυνάπτεται σ’Α αυτά κατά περίπτωση.

     Στην περίπτωση που γίνεται χρήση Περιοδικής (Μηνιαίας) Αναφοράς Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης για την καταχώρηση της μηνιαίας εγγραφής των εσόδων του μηνός Μαρτίου στα τηρούμενα βιβλία, εκδίδονται δύο διαφορετικά δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα προ της προσαρμογής και ένα με τους νέους συντελεστές ΦΠΑ.

     Επισημαίνεται ότι για την ρύθμιση – προσαρμογή των φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων δεν απαιτείται, ούτε είναι απαραίτητη η επέμβαση ή η παρουσία εξουσιοδοτημένου τεχνικού. Για τη ρύθμιση – προσαρμογή ο κάτοχος – χρήστης ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στο συνοδευτικό εγχειρίδιο οδηγιών και χρήσης της μηχανής και δύναται να λαμβάνει τηλεφωνικές οδηγίες από το δίκτυο τεχνικής υποστήριξης της μηχανής που χρησιμοποιεί.

     Παρέχεται επίσης η δυνατότητα και ανεξάρτητα του τρόπου έκδοσης όλων των φορολογικών στοιχείων (για χονδρικές ή λιανικές πωλήσεις), αυτά να εκδίδονται μέχρι την προσαρμογή, είτε από χειρόγραφα στελέχη, είτε από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων, είτε με εμφανή διαγραφή επί των μηχανογραφικών εντύπων των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής λόγω των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. και αναγραφής τους, χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο χωρίς γνωστοποίηση στην αρμόδια ΔΟΥ.

     Σε περίπτωση ύπαρξης στοιχείων με προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.

      Τέλος, οι φορολογικές αρχές να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της προσαρμογής με σχετική ανεκτικότητα σύμφωνα και με τα παραπάνω αναφερόμενα, και να ελέγχουν, μεταξύ άλλων, την ορθότητα της καταχώρησής στα τηρούμενα βιβλία και της απόδοσης Φ.Π.Α.
express.gr

ΒΡΕΘΗΚΕ Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ


   Η Αστυνομία έφτασε στη σορό του Τ. Παπαδόπουλου μετά από τηλεφώνημα αγνώστου σε αστυνομικό που υπηρετούσε στη φρουρά του πρώην προέδρου. Καθ’ υπόδειξιν του ο άγνωστος τηλεφώνησε στην αστυνομία, όπου ανέφερε τα στοιχεία που είχε στη διάθεση του και αμέσως άρχισαν οι έρευνες, γύρω στις 8 το βράδυ. Η σορός ήταν τοποθετημένη μέσα σε τάφο, όπου ήταν θαμμένο και άλλο πρόσωπο. 
   Ένα από τα σενάρια που επικρατούν στον κυπριακό Τύπο είναι αυτό της οργάνωσης της όλης επιχείρησης από κατάδικο που βρίσκεται έγκλειστος στις φυλακές, ο οποίος είχε σκοπό να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση του. 
   Σε λιτή δήλωση προέβη η κυρία Φωτεινή Παπαδοπούλου, χήρα του τέως Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, σχετικά με την ανεύρεση της σορού του αείμνηστου Τάσσου Παπαδόπουλου. Περιστοιχισμένη από τα μέλη της οικογένειας της η κυρία Παπαδοπούλου ανέγνωσε γραπτή δήλωση, στην οποία αναφέρει: «Ο εντοπισμός της σορού του αγαπημένου μας Τάσσου έδωσε τέλος στο μαρτύριο, το οποίο συγκλονισμένοι βιώνουμε τους τελευταίους τρεις μήνες και επανέφερε τη γαλήνη και την ηρεμία στην οικογένειά μας» . 
nooz.gr

Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. : ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ


Για περισσότερα πατήστε ΕΔΩ

1ος ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΛΙΔΑΔΕΙΑΣ


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ … ΣΥΝΕΧΕΙΑ


   Στις 6 Μαρτίου 2010 λάβαμε ένα ανώνυμο μήνυμα-καταγγελία για επιχείρηση της Αλιάρτου που μολύνει τον περιβάλλοντα χώρο. Την επομένη, δηλαδή στις 7 Μαρτίου ανάρτησα το κείμενο «Περί Καταγγελιών» (βλέπε ΕΔΩ) ως απάντηση στον συγκεκριμένο κύριο, αλλά και στους υπόλοιπους συμπολίτες μας που θα ήθελαν να καταγγείλουν στο μέλλον κάποιο άλλο συμβάν.
   Την ίδια μέρα (7 Μαρτίου) λάβαμε ένα νέο μήνυμα από τον ίδιο κύριο, επώνυμο αυτή τη φορά, που μας έγραφε μεταξύ των άλλων, ότι δεν πρόκειται περί καταγγελίας αλλά ενημέρωσης. Απαντήσαμε κι εμείς με τη σειρά μας στον κύριο Γ.Β. και του προτείναμε να περιμένει κάποιες μέρες, γιατί όπως γνωρίζουμε  ο Περιβαλλοντικός Σύλλογος Αλιάρτου θα δημοσιοποιήσει επίσημα την ίδρυσή του εντός των ημερών και θα χειριστεί κατάλληλα το θέμα αυτό  προβαίνοντας  στις απαραίτητες ενέργειες. Εμείς ως Βήμα Αλιάρτοu θα μπορούσαμε τότε να βοηθήσουμε το έργο του συλλόγου δημοσιοποιώντας το θέμα στην εφημερίδα μας και σε όλα τα Βοιωτικά ΜΜΕ.
   Ο κύριος Γ.Β. όπως φάνηκε δεν αρκέστηκε στην απάντησή μας και έστειλε την καταγγελία του στο Τρωκτικό (βλέπε ΕΔΩ), ένα από τα πολλά δημοσιογραφικά sites που δεν αφήνουν τέτοιες «ευκαιρίες» να πάνε χαμένες. Το λέω αυτό γιατί, προ τριών μηνών είχαν διοργανωθεί στην Αλίαρτο οι Βοιωτικοί σχολικοί αγώνες ανωμάλου δρόμου. Έστειλα λοιπόν μήνυμα στο Τρωκτικό και μάλιστα δύο φορές και μιλάμε για ένα θέμα που σχετίζεται με τον αθλητισμό στα σχολεία και με ό,τι συνεπάγεται αυτό.  Όσο το είδατε εσείς, άλλο τόσο το είδαμε και εμείς στο Τρωκτικό. Μάλλον  τα δυστυχήματα, οι καταστροφές και οτιδήποτε  άλλο άσχημο συμβαίνει γύρω μας, πουλάει περισσότερο. Εκτός αν ήταν τυχαίο και το γεγονός ότι το θέμα με τα αδέσποτα σκυλιά στην Αλίαρτο έκανε το γύρο της Ελλάδας μέσω αυτού του site.
  Παρ’ όλα αυτά το Βήμα Αλιάρτου,όπως υποσχέθηκε στο συμπολίτη μας, θα τον ενημερώσει άμεσα μόλις έχει νεότερα για τον Περιβαλλοντικό Σύλλογο ώστε να υπάρξει επικοινωνία μεταξύ τους.

ΠΑΝΑΛΙΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΒΑΘΜΟΥΣ


Ο Παναλίαρτος επικράτησε του Κιθαιρώνα με 2-1 και εξακολουθεί να οδηγεί μαζί με την Δάφνη το πρωτάθλημα. Ο Υψηλάντης πήρε τους τρεις βαθμούς χωρίς κόπο, αφού η ομάδα του Κάστρου δεν κατέβηκε στον αγώνα.

Δείτε όλα τα αποτελέσματα και τις βαθμολογίες

Α’ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
πίνακες από star lamias
Β’ ΟΜΙΛΟΣ Β’ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
πίνακες από stereasports4
Αρέσει σε %d bloggers: