Daily Archives: 10 Δεκεμβρίου 2010

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ


ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ


Nigel Farage: ΠΟΙΟΙ ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ, ΚΥΡΙΟΙ;


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΑΠ;


ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ !!!


ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Νέο τοπίο στις εργασιακές σχέσεις και μεγάλες ανατροπές φέρνει το νομοσχέδιο που πήρε το πράσινο φως από το υπουργικό συμβούλιο. Θεσμοθετείται η  «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας», που ανοίγει το δρόμο για μειώσεις μισθών στον ιδιωτικό τομέα με κατώτατο όριο τα 740 ευρώ, τη σύμβαση της ΓΣΕΕ. Ταυτόχρονα για πρώτη φορά θεσμοθετείται δοκιμαστική περίοδος εργασίας χωρίς αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης… 

Δείτε τι περιλαμβάνει το νομοσχέδιο…


Βασικά σημεία διατάξεων για ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας

– Στο πλαίσιο του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που προσδιορίζεται με τον νόμο 1876/1990, εισάγεται στο συλλογικό Εργατικό Δίκαιο νέα μορφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» (ΕΕΣΣΕ), που κύριο σκοπό έχει τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

– Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο της επιχείρησης σε ετήσια βάση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις.
Στο πλαίσιο αυτών των ΕΕΣΣΕ, είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και να προσδιορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και λοιποί όροι, όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα, διάρκεια εφαρμογής, περιλαμβανομένων τυχόν όρων για τη διαδικασία επανόδου στην κανονική εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

– Λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα, οι ΕΕΣΣΕ δεν καλύπτονται από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ούτε εφαρμόζονται σε αυτές τυχόν επεκταθείσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.


– Οι ΕΕΣΣΕ μπορούν να συναφθούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενοι, όπου αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία.


– Προκειμένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους καταθέτουν αυτή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ) που διατυπώνει απλή γνώμη, για τη σκοπιμότητά της.


– Τα αποτελέσματα εφαρμογής των ΕΕΣΣΕ στους μισθούς, στην απασχόληση, στη παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθούν από την ωριμότητα και την ενεργό συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών. Η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων με πνεύμα καλόπιστου διαλόγου, αντικειμενικότητας στην πληροφόρηση και συμμετοχή στην ευθύνη αποτελούν προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων τους.


Διατάξεις για την ευελιξία της αγοράς εργασίας και την απλούστευση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας


– Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόλησης, ώστε η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, να είναι ανάλογη με της αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζόμενου (δηλαδή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.


– Επεκτείνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από 6 σε 9 μήνες.


– Επανακαθορίζεται η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.


– Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με νόμο η
δοκιμαστική περίοδος εργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες, και η σύμβασή εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.

– Επανακαθορίζεται ο χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 μήνες έως 24 μήνες, σε ένα μήνα. Σε περίπτωση μη προειδοποίησης, τότε προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης ενός μηνός.


– Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και γενικά διευκολύνεται η εποπτεία της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας


Βασικά σημεία Διαδικασίας Επίλυσης Συλλογικών Διαφορών


– Το σύστημα επίλυσης συλλογικών διαφορών με τη μεσολάβηση και τη διαιτησία, που προβλέπεται στο Ν. 1876/1990, βελτιώνεται με βάση την εμπειρία 18 ετών λειτουργίας του θεσμού.


– Προβλέπεται ρητά η εφαρμογή της αρχής της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας κατά τη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας.


– Προβλέπεται ρητά η μεσολάβηση και η διαιτησία να λαμβάνει υπόψη την οικονομική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά.


– Η προσφυγή στη διαιτησία μπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγματεύσεων με κοινή συμφωνία των μερών ή μονομερώς στις εξής περιπτώσεις:


α) από οποιοδήποτε μέρος, εφόσον το άλλο μέρος αρνήθηκε τη μεσολάβηση , ή


β) από οποιοδήποτε μέρος μετά τη υποβολή της πρότασης μεσολάβησης, εφόσον και τα δύο μέρη προσήλθαν και συμμετείχαν στη διαδικασία μεσολάβησης.


– Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισμό βασικού ημερομισθίου ή/και βασικού μισθού. Για τα λοιπά θέματα μπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγμάτευση προκειμένου να συναφθεί συλλογική σύμβαση εργασίας.


– Ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων στη διοίκηση του ΟΜΕΔ και την επιλογή και αξιολόγηση των μεσολαβητών- διαιτητών.


– Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΜΕΔ από 11μελές γίνεται 7μελές, με 6 εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων (3 εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ και από ένας εκπρόσωπος από τον ΣΕΒ, την ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ) και έναν Πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται με ομόφωνη απόφαση των 6 μελών του Δ.Σ. Στο Δ.Σ. προβλέπεται η συμμετοχή, ως παρατηρητή χωρίς δικαίωμα ψήφου, ενός εκπροσώπου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με την ομόφωνη απόφαση και των 7 μελών του.


– Οι κοινωνικοί εταίροι που συμβάλλονται για την κατάρτιση της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, μετά την παρέλευση 3 ετών από τη ισχύ του νέου νόμου, αξιολογούν την αποτελεσματικότητα του θεσμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, και προτείνουν προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διατήρηση, κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθμίσεών του.
Η υπουργός Εργασίας Λούκα Κατσέλη, επεσήμανε ότι μόνο με τη συμφωνία εργοδοτών – εργαζόμενων θα ισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις και θα απαιτείται αιτιολογημένη έκθεση προς το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. Διευκρίνισε ότι στην περίπτωση διαφωνίας θα ισχύει η κλαδική σύμβαση, η οποία θα μπορεί τελικά να επεκταθεί. Η κ. Κατσέλη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, είπε ότι η Τρόικα έχει σχεδόν συμφωνήσει.
Μαχαίρι στους μισθούς στις ΔΕΚΟ

Το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις ΔΕΚΟ, θα προβλέπει, μεταξύ άλλων, μειώσεις μισθών, εξοικονόμηση δαπανών καθώς και μετατάξεις. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μπαίνει πλαφόν 4.000 ευρώ μεικτά το μήνα. Από 1.800 ευρώ και πάνω μεικτά θα γίνει περικοπή 10%.

– Θέσπιση ανώτατου πλαφόν 4.000 ευρώ τον μήνα (μικτά) υπολογιζόμενα σε δωδεκάμηνη βάση. Εξαιρούνται Πρόεδροι, Διοικητές και Διευθύνοντες Σύμβουλοι (για τους οποίους ισχύει το πλαφόν που είχε οριστεί με τον νόμο 3833/2010). Η ρύθμιση αυτή αφορά περίπου το 10% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ συνολικά.
Μείωση αποδοχών κατά 10% σε αποδοχές που ξεπερνούν τα 1.800 ευρώ τον μήνα (μικτά). Απαλλάσσονται τα επιδόματα οικογενειακής κατάστασης και ανθυγιεινής εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά προοδευτικά (ξεκινώντας από οριακές μειώσεις στις αποδοχές και φτάνοντας στη μέγιστη μείωση του 10%) σε περίπου 89% των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 11% των υπαλλήλων ΔΕΚΟ έχουν μηνιαίες μικτές αποδοχές κάτω από 1800 ευρώ.
– Σε επίπεδο φορέα, θέσπιση ανώτατης δαπάνης 10% επί των συνολικών δαπανών μισθοδοσίας για αμοιβές όπως υπερωριακής εργασίας, υπερεργασίας, εκτός έδρας, οδοιπορικών, καθώς και εργασίας τις εξαιρέσιμες μέρες. Η ρύθμιση αυτή θα επηρεάσει τους υπαλλήλους ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση θα κατανείμει τις αμοιβές.
Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών ενός εργαζόμενου 25%.
Πάνω ο ΦΠΑ – κάτω τα τέλη ταξινόμησης
 

«Πράσινο φως»  στο νομοσχέδιο για τις αλλαγές στη φορολογία το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει την αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ από το 11 στο 13%, καθώς και την απαλλαγή από το πόθεν έσχες της αγοράς πρώτης κατοικίας για διάστημα δύο ετών. Αυτό αναμένεται να ισχύει για πρώτες κατοικίες έως 120 τμ και αντικειμενικής αξίας έως 250.000 ευρώ.

Επίσης, θα προβλέπει τη μείωση των τελών ταξινόμησης μεσαίου και χαμηλού κυβισμού ΙΧ αυτοκινήτων ως κίνητρο για την ενίσχυση της αγοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες η μείωση θα φθάνει το 50%. 

Τέλος στο νομοσχέδιο θα προβλέπονται αλλαγές που θα αφορούν στην αναδιοργάνωση των εφοριών, με καταργήσεις και συγχωνεύσεις 100 εφοριών της χώρας.

Ο νέος επενδυτικός νόμος

Τον νέο επενδυτικό νόμο παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης,
Μ. Χρυσοχοΐδης. Προβλέπει μια σειρά από μέσα ενίσχυσης για τις νέες επενδύσεις, όπως φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου και επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση.
Ο νέος νόμος προβλέπει 3 γενικές και 4 ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, που αντιστοιχούν σε διαφορετικά καθεστώτα επενδύσεων. Τα γενικά καθεστώτα επενδύσεων ενισχύουν ανταγωνιστικά και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια με τεκμηριωμένες προοπτικές κερδοφορίας, στηρίζουν τις επενδύσεις στην τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και προωθούν την περιφερειακή συνοχή και την πράσινη ανάπτυξη.

Τα ειδικά καθεστώτα επενδύσεων αντιμετωπίζουν ειδικότερες προκλήσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας και αντιστοιχούν σε τομείς στους οποίους δίνεται ιδιαίτερη έμφαση. Αφορούν την επιχειρηματικότητα των νέων, τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, τα ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια για τον τεχνολογικό και οργανωτικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και τις επενδύσεις συνέργειας και δικτύωσης (clusters).

Τα παραπάνω καθεστώτα συνδυάζουν μια σειρά από μέσα ενίσχυσης όπως:

– Φοροαπαλλαγές επί των κερδών προ φόρων, έξι χρόνια για υφιστάμενες επιχειρήσεις και οχτώ χρόνια για νέες επιχειρήσεις.

– Στοχευμένες επιχορηγήσεις κεφαλαίου.

– Επιδοτήσεις σε χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing) ανάλογα με την αναπτυξιακή στόχευση του καθενός.

Παράλληλα, ενεργοποιείται το ΕΤΕΑΝ για την άμεση εξασφάλιση ρευστότητας στην αγορά με τη χορήγηση ευνοϊκών και χαμηλότοκων δανείων στις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν

Στην πράξη ο νόμος θα λειτουργεί ως εξής:

Κάθε Δεκέμβριο θα εκδίδεται από το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ο προϋπολογισμός ενίσχυσης επενδύσεων του επόμενου έτους. Ο προϋπολογισμός αυτός θα καθορίζει, πέρα από το συνολικό ποσό των ενισχύσεων, το ποσοστό που αναλογεί στις διάφορες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, τις κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων που είναι επιλέξιμες, την κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Οι φοροαπαλλαγές θα είναι τριπλάσιες από το άθροισμα επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων ενώ συγχρόνως θα υλοποιούνται οι συμβάσεις του ΕΤΕΑΝ με τις τράπεζες. Οι ημερομηνίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων θα είναι σταθερές: δύο φορές το χρόνο, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο. Η λήξη της προθεσμίας υποβολής θα συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του αντίστοιχου μήνα. Θα ακολουθεί αξιολόγηση, αρχική έγκριση, δανειακή σύμβαση, τελική σύμβαση και υλοποίηση της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι δεδομένου του περιορισμένου ύψος των διαθέσιμων πόρων »δεν πρόκειται να ενισχύονται όλα τα σχέδια που θα υποβάλλονται. Εισάγεται λοιπόν μια διαδικασία ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων. Και αυτή είναι μια καθοριστική εξέλιξη. Γιατί πλέον θα επιλέγονται μόνο τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, αυτά που πραγματικά μπορούν να προσφέρουν στον τόπο και να δώσουν την ισχυρότερη αναπτυξιακή ώθηση» όπως δήλωσε ο υπουργός.

Σημειώθηκε ακόμη ότι εισάγονται σαφή και μετρήσιμα κριτήρια αξιολόγησης που διασφαλίζουν το αδιάβλητο της βαθμολόγησης του κάθε επενδυτικού σχεδίου και αφετέρου αναμορφώνεται πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης προκειμένου να επιτευχθεί την απόλυτη διαφάνεια.

Σε αυτό το πλαίσιο προβλέπεται η σύσταση Γραφείων Εξυπηρέτησης Επενδυτών, όπου θα παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση και θα γίνεται η παραλαβή των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών (με τον τρόπο αυτό κόβεται κάθε επαφή μεταξύ επενδυτή και αξιολογητή) ενώ προβλέπεται η σύσταση Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών για όλη την επικράτεια, από το οποίο με το σύστημα της τυχαίας επιλογής θα επιλέγονται οι αξιολογητές για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

Ακόμη, προβλέπεται η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, που θα υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών αξιολόγησης, βαθμολόγησης και παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων καθώς και η λειτουργία γνωμοδοτικών επιτροπών που θα ελέγχουν την κρίση των αξιολογητών.
Συνεπώς το έργο των επιτροπών δεν θα επιδέχεται παρερμηνείες, καθώς τα μετρήσιμα κριτήρια δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας. Επιπλέον, προβλέπεται έλεγχος τόσο των αξιολογητών, όσο και των μελών των γνωμοδοτικών επιτροπών από ειδικούς ελεγκτές, πόθεν έσχες για όλους τους εμπλεκόμενους στη διαδικασία και δικαίωμα ένστασης του επενδυτή, στην περίπτωση που θεωρεί πως η αξιολόγηση του σχεδίου του δεν είναι αντικειμενική.

Πολύ μεγάλη σημασία έχει επίσης η υιοθέτηση χρονοδιαγράμματος. Με το νέο σύστημα η διαδικασία αξιολόγησης δε θα έχει μόνο συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης αλλά και λήξης. Η όλη διαδικασία, όσον αφορά τουλάχιστον το σκέλος που αφορά τις υποχρεώσεις της πολιτείας, δε θα υπερβαίνει σε διάρκεια τους 6 μήνες. »Δεσμευόμαστε πως πριν την έναρξη ισχύος της νέας περιόδου προσκλήσεων, κάθε Απρίλιο και Οκτώβριο, θα έχουν ήδη τελειώσει οι αξιολογήσεις της προηγούμενης περιόδου» είπε ο υπουργός.

Για τα επενδυτικά σχέδια Περιφερειακής Συνοχής τόσο η κατανομή των πιστώσεων όσο και οι πίνακες αξιολόγησης θα διαμορφώνονται ανά Περιφέρεια ενώ σε ότι αφορά στην ενθάρρυνση της νέας, νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας προβλέπεται η ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών κάτω των 40 ετών για διάστημα πέντε ετών από την έναρξη της επιχείρησής τους για το σύνολο ουσιαστικά των δαπανών τους, ακόμη και για τα λειτουργικά τους έξοδα και η συνολική ενίσχυση μπορεί να φθάσει μέχρι το 1 εκ. ευρώ. Εκτίμηση του υπουργού είναι ότι με το πλέγμα των δράσεων που προωθούνται θα καταφέρουμε από το 2012 να έχουμε αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού.

Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων

Φορέας για την έρευνα υδρογονανθράκων ο οποίος θα αναλάβει να προσδιορίσει τις περιοχές που θα δοθούν προς παραχώρηση για έρευνα, να διεξάγει τους σχετικούς διαγωνισμούς και να αξιολογήσει τις προσφορές δημιουργείται στη χώρα μας όπως προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
Τη δημιουργία του φορέα για την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη.

Ο φορέας θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε.» (ΕΔΕΥ Α.Ε.) με σκοπό την άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας, καθώς και τη διαχείριση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων που συνάπτονται ή έχουν συναφθεί στο παρελθόν από το Δημόσιο.

Ο φορέας θα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

– Παροχή εισηγήσεων και γνωμοδοτήσεων στο Δημόσιο σχετικών με τη διαχείριση των αποκλειστικών δικαιωμάτων του Δημοσίου για την αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

– Διερεύνηση και αξιολόγηση του δυναμικού της χώρας σε υδρογονάνθρακες.

– Διαχείριση των στοιχείων και δεδομένων που αποκτήθηκαν στο παρελθόν ή θα αποκτώνται στο μέλλον κατά τη διάρκεια εργασιών.

– Εισήγηση προς τον Υπουργό ΠΕΚΑ των προτεινόμενων περιοχών προς παραχώρηση, καθώς και του τύπου της σύμβασης.

– Προετοιμασία και διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, καθώς και αξιολόγηση των προσφορών για την παροχή δικαιωμάτων επί των ανωτέρω περιοχών.

– Αξιολόγηση των αιτήσεων άδειας αναζήτησης.

– Σύνταξη, διαπραγμάτευση και εισήγηση προς υπογραφή των σχεδίων των σχετικών συμβάσεων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

– Εκπόνηση οικονομοτεχνικών αποτιμήσεων και ανάλυση επιχειρηματικών κινδύνων και κατάρτιση οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης κοιτασμάτων.

– Συνεχής παρακολούθηση και ανάλυση της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, ιδιαιτέρως σε θέματα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

– Άμεση συνεργασία με υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και με σχετικές Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλους οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Μετά από κοινή πρωτοβουλία της υπουργού Περιβάλλοντος της Ιταλίας, Stefania Prestigiacomo και της υπουργού ΠΕΚΑ υιοθετήθηκε στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ανάγκη επέκτασης της κοινοτικής νομοθεσίας στο θέμα των υπεράκτιων γεωτρήσεων που θα εφαρμόζει υψηλά πρότυπα ασφαλείας σε όλη την ΕΕ με σκοπό να επιτρέπονται μόνο ασφαλείς και αειφόρες επιχειρησιακές λειτουργίες. Η ενίσχυση της συνεργασίας των παράκτιων κρατών της Μεσογείου θα συμβάλει στον καλύτερο συντονισμό για την πρόληψη πιθανών ατυχημάτων.

Δηλώσεις του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός δήλωσε σύμφωνα με πληροφορίες στο υπουργικό συμβούλιο ότι με το νέο νομοσχέδιο, ενισχύεται ο ρόλος των κοινωνικών. Ο κ. Παπανδρέου ανέφερε επίσης ότι η ρύθμιση του νομοσχεδίου αποτελεί και πρόκληση για το ίδιο το συνδικαλιστικό Κίνημα να τοποθετηθεί πάνω σε νέες μορφές, ώστε να μη χάνονται θέσεις εργασίας. Καθώς και ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος της Επιθεώρησης Εργασίας.

Παράλληλα, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, δημιουργείται ένα δίκτυο ασφαλείας για τους εργαζόμενους, όπως το σύστημα πρόνοιας, η προστασία των ανέργων και η επιμόρφωση, κατάρτιση και προετοιμασία τους προκειμένου να επανέλθουν στην αγορά εργασίας.

nooz.gr 
Αρέσει σε %d bloggers: