Περιφερειακό Συμβούλιο (ΠΣ) Στερεάς : Πρώτη Συγκρότηση σε Σώμα την 2.1.2011

του  Θεόδωρου Κ. Παπαϊωάννου
 Πολιτικός Μηχανικός
Στην χθεσινή (30.12) νυχτερινή περιήγησή μου σε ιστολόγια του Νομού και όχι μόνο, είδα αναρτημένη πρόσκληση του πλειοψηφήσαντα συμβούλου κ. Μπακομήτρου του επιτυχόντος υπό τον κ. Περγαντά  συνδυασμού προς τα μέλη του (ΠΣ) Στερεάς . Έτσι λοιπόν μάθαμε ότι την Κυριακή (2.1.2011) πρωτοσυνέρχεται το(ΠΣ) με αποκλειστικό  θέμα  την  εκλογή του προεδρείου ( πρόεδρο, αντιπρόεδρο , γραμματέα ) και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) , όπως προβλέπεται από τα άρθρα 165 και 175 του νόμου 3862/2010.  Για ένα αρτιγενή θεσμό έχω την αίσθηση ότι επιβάλλεται μια ευρύτερη αναφορά και  δεν αρκεί η λιτή δημοσίευση της πρόσκλησης προς τα μέλη.  Με νωπά ακόμη τα επινίκια , μέσα σε ημέρες ευωχίας συγχωρώντας αρμόδιες ανορθογραφίες αποπειράθηκα  την ενημέρωσή σας,…
…ενθυμούμενος  τον στίχο του ποιητή και ζωγράφου καθ. ΕΜΠ Νίκου Εγγονόπουλου(1907-85) ‘’…Στρατηγέ, τι γυρεύεις στη Λάρισα εσύ ένας Υδραίος….’’.  Ο υποψήφιος για τη θέση του προέδρου (είθισται να είναι νομικός όπως έγινε μέχρι πρότινος στα νομαρχιακά συμβούλια) από τους συμβούλους του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού και ο αντιπρόεδρος και ο γραμματέας από το σύνολο των συμβούλων όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας, με ιδιαίτερες και χωριστές ψηφοφορίες. Έτσι οι σύμβουλοι του πλειοψηφήσαντος συνδυασμού θα εκλέξουν τον υποψήφιο πρόεδρο με μυστική ψηφοφορία. Απαιτείται για την εκλογή απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή οι μισές συν μια από ψήφοι των συμβούλων της πλειοψηφίας. Εάν δεν επιτευχθεί αυτή η απόλυτη πλειοψηφία, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, εάν δε και πάλι δεν επιτευχθεί η ίδια πλειοψηφία, επαναλαμβάνεται για τρίτη φορά μεταξύ των δυο επικρατέστερων, οπότε απαιτείται πλέον σχετική πλειοψηφία, δηλαδή εκλέγεται όποιος λάβει τις περισσότερες ψήφους.   Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι υποψήφιοι για τις θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα, από το σύνολο των συμβούλων όλων των λοιπών παρατάξεων της μειοψηφίας.   Στην Στερεά εκλέγεται ως υποψήφιος πρόεδρος από την πλειοψηφούσα παράταξη, όποιος λάβει σε κάποια από τις δυο πρώτες ψηφοφορίες 17 ψήφους, αφού οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας είναι 33 και στην τρίτη ψηφοφορία εάν μεν είναι δυο οι υποψήφιοι όποιος υποψήφιος λάβει έστω και μια ψήφο παραπάνω, εάν δε ένας ο υποψήφιος, εκλέγεται ανεξάρτητα από τις ψήφους που θα λάβει.  Για τις θέσεις του αντιπροέδρου και του γραμματέα που όπως προαναφέρθηκε εκλέγονται από τους συμβούλους των παρατάξεων της μειοψηφίας, απαιτούνται στις δυο πρώτες ψηφοφορίες 10 ψήφοι, αφού οι σύμβουλοι της μειοψηφίας είναι 18  και στην τρίτη ψηφοφορία, όπως και κατά την εκλογή του υποψηφίου προέδρου, δηλαδή εάν μεν είναι δυο οι υποψήφιοι όποιος υποψήφιος λάβει έστω και μια ψήφο παραπάνω, εάν δε ένας ο υποψήφιος εκλέγεται ανεξάρτητα από τις ψήφους που θα λάβει.  Μετά την εκλογή των υποψηφίων, σύμφωνα με τα παραπάνω, διεξάγεται ψηφοφορία, μεταξύ όλων πλέον των μελών του (ΠΣ), για την ανάδειξη χωριστά του προέδρου, του αντιπροέδρου και του γραμματέα.  Και στις ψηφοφορίες αυτές απαιτείται και πάλι απόλυτη πλειοψηφία, του συνόλου όμως πλέον των μελών του (ΠΣ), δηλαδή 26 ψήφοι, η οποία αν δεν επιτευχθεί, επαναλαμβάνεται για δεύτερη και τρίτη φορά, οπότε αρκεί απλή πλειοψηφία.  Τέλος, προκειμένου για την (ΟΕ) το άρθρο 175 του Ν. 3852/2010 προβλέπει τόσο τον αριθμό των μελών της (για τηνΣτερεά 10 μέλη συν περιφερειάρχης ή ο οριζόμενος από αυτόν αντιπεριφερειάρχης ), όσο και τη διαδικασία επιλογής. Ορίζει επίσης ότι τρία (3) μέλη, προκειμένου για τη Στερεά , εκλέγονται από το σύνολο της μειοψηφίας και καθορίζει τη διαδικασία εκλογής των μελών της, αποκλείοντας να εκλέγει τον πρόεδρο του (ΠΣ). Συγκεκριμένα στην παρ. 3 του άρθρου 175 ορίζεται ότι: “Κάθε σύμβουλος ψηφίζει υποψήφιους ισάριθμους με τα μέλη της (ΟΕ). Εκλέγονται από την πλειοψηφία και τη μειοψηφία αντίστοιχα, όσοι λάβουν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται για τις θέσεις για τις οποίες δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία. Αν δεν επιτυγχάνεται απόλυτη πλειοψηφία και στη δεύτερη ψηφοφορία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία οπότε εκλέγονται όσοι λάβουν τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του συμβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. Στην ίδια συνεδρίαση και με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και ισάριθμα με τα τακτικά, αναπληρωματικά μέλη κατά αντιστοιχία προς τη σύνθεση της επιτροπής, τα οποία με τη σειρά της εκλογής τους παίρνουν τις θέσεις των τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της θητείας τους, που αναπληρώνουν, επίσης, τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος”.  Τέλος στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι “Αντιπρόεδρος της (ΟΕ) εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση αυτής, μετά την εκλογή της, ένα από τα μέλη της με μυστική ψηφοφορία. Δικαίωμα ψήφου έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής. Ο αντιπρόεδρος της (ΟΕ) αναπληρώνει τον πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται”.  Από τις παραπάνω διατάξεις του άρθρου 175 συνάγονται τα εξής: α)Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να ψηφίσει μέχρι 10 υποψήφιους, αφού10 είναι τα εκλεγόμενα μέλη της (ΟΕ) του (Π.Σ) Στερεάς β) η ψηφοφορία διεξάγεται συνολικά για όλα τα εκλεγόμενα μέλη της (ΟΕ) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι 6 μέλη προέρχονται από τη πλειοψηφία και 4  από την μειοψηφία, γ) Η ψηφοφορία για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών της (ΟΕ) διεξάγεται χωριστά από την ψηφοφορία για την ανάδειξη των τακτικών μελών αυτής, δ) για την εκλογή μέλους της (ΟΕ) απαιτείται και πάλι απόλυτη πλειοψηφία στις δυο πρώτες ψηφοφορίες και σχετική την τρίτη (αν χρειαστεί). Η μόνη διαφορά σε σχέση με την εκλογή του προεδρείου είναι ότι ενώ για την εκλογή του προεδρείου απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του (ΠΣ) ή της πλειοψηφίας ή της μειοψηφίας αντίστοιχα, στην περίπτωση της εκλογής των μελών της (ΟΕ) απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του (Π Σ) ε) ενώ ο αντιπρόεδρος του (ΠΣ) , που όπως προαναφέρθηκε προέρχεται από τη μειοψηφία, εκλέγεται άμεσα από τους περιφερειακούς συμβούλους, ο αντιπρόεδρος της (ΟΕ) εκλέγεται από τα μέλη της στην πρώτη συνεδρίασή της. Κλείνοντας εύχομαι  στις δύσκολες αυτές ώρες για τη χώρα μας το 2011 να φέρει ο ,τι καλύτερο  για αυτή και τον καθένα μας

Posted on 1 Ιανουαρίου 2011, in dk, Περιφέρεια Στερεάς. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: