ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΕΙΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Την κατάργηση όλων των περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων, αλλά και ειδικές ρυθμίσεις για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα που αναφέρονται στο μνημόνιο περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για το άνοιγμα των «κλειστών» επαγγελμάτων.

Ειδικότερα, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει με μια οριζόντια ρύθμιση, η οποία θα ισχύσει 4 μήνες μετά από την ψήφισή του, την κατάργηση όλων των περιορισμών (γεωγραφικούς, διοικητικούς, κ.λπ.), καθώς και των απαιτήσεων σε όλα ανεξαιρέτως τα επαγγέλματα, εκτός και εάν επιβάλλεται η διατήρησή τους από το δημόσιο συμφέρον… 

Επίσης, περιλαμβάνει και μια ειδική ρύθμιση για τα πέντε επαγγέλματα που αναφέρονται στο μνημόνιο (συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί- αρχιτέκτονες, ορκωτοί λογιστές).

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε απόψε από το υπουργικό συμβούλιο, ενώ το επάγγελμα των φαρμακοποιών απελευθερώνεται με ειδικό νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με την εισήγηση του υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, με το νομοσχέδιο αντιστρέφεται στην πράξη η λογική που ίσχυε έως σήμερα για τα λεγόμενα «κλειστά επαγγέλματα».

– Ο κανόνας γίνεται η ελεύθερη άσκηση ενός επαγγέλματος, εκτός και εάν επιβάλλεται η διατήρηση περιορισμών για την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος.

– Καταργούνται συγκεκριμένοι περιορισμοί, που ισχύουν για τα επαγγέλματα που προβλέπονται στο μνημόνιο, δηλαδή του δικηγόρου, του συμβολαιογράφου, των μηχανικών- αρχιτεκτόνων και των ορκωτών ελεγκτών.

Ειδικότερα, στο γενικό (α΄ μέρος) σκέλος του νομοσχεδίου προβλέπεται η οριζόντια ρύθμιση, με την οποία καταργούνται:

– Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, numerus clausus)

– Η εξάρτηση της διοικητικής άδειας, από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά τη ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής

– Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος

– Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ των ομοίων επαγγελματικών εγκαταστάσεων

– Οι προβλέψεις, είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης, είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών, από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων

– Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή

– Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο

– Η επιβολή υποχρεωτικών κατωτάτων ή ανωτάτων τιμών ή αμοιβών

– Η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι ανωτέρω περιορισμοί και απαιτήσεις καταργούνται 4 μήνες μετά από την ψήφιση του νόμου, εκτός εάν, μέσα στην ίδια τετράμηνη προθεσμία εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, που θα επιτρέπει εξαιρέσεις για συγκεκριμένο επάγγελμα για λόγους επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος και ο περιορισμός που διατηρείται είναι πρόσφορο και αναγκαίο μέσο για τη εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος (αρχή αναλογικότητας).

Στο β΄ σκέλος του , περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την άρση των περιορισμών στα επαγγέλματα των εξής κατηγοριών:

– Συμβολαιογράφοι (μείωση ελάχιστων αμοιβών και αύξηση του αριθμού των συμβολαιογράφων)

– Δικηγόροι (κατάργηση των μη αναγκαίων περιορισμών για ελάχιστες αμοιβές, την απαγόρευση της διαφήμισης, τους γεωγραφικούς περιορισμούς άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος)

– Αρχιτέκτονες (ελάχιστες αμοιβές)

– Μηχανικοί- Αρχιτέκτονες (ελάχιστες αμοιβές)

– Ορκωτοί ελεγκτές (ελάχιστες αμοιβές)

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής για κάθε ένα από τα πέντε επαγγέλματα:

Συμβολαιογράφοι

Οι συμβολαιογράφοι- κατά το Σύνταγμα- είναι δημόσιοι λειτουργοί, ασκούν δημόσια εξουσία και απολαύουν της συνταγματικής προστασίας της μονιμότητας. Συνεπώς η αμοιβή τους καθορίζεται υποχρεωτικά με νόμο.

Στο νομοσχέδιο:

– Προβλέπεται επανακαθορισμός της αναλογικής αμοιβής, ώστε να βαίνει μειούμενη όσο αυξάνει η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής και για τις περιπτώσεις που η αξία του αντικειμένου της συναλλαγής υπερβαίνει ένα καθοριζόμενο με Προεδρικό Διάταγμα όριο, η αναλογική αμοιβή παύει να είναι υποχρεωτική και μπορεί να συμφωνείται μικρότερη αμοιβή του συμβολαιογράφου.

Δικηγόροι

Με το νομοσχέδιο:

– Καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση της δικηγορίας: κάθε δικηγόρος μπορεί να ασκεί το επάγγελμά του σε οποιοδήποτε δικαστήριο της χώρας.

– Καταργούνται οι υποχρεωτικές ελάχιστες αμοιβές και το σύστημα προείσπραξης της αμοιβής από τον Δικηγορικό Σύλλογο. Η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία. Υποχρεούται να προκαταβάλλει ο ίδιος (όχι ο πελάτης του) τις νόμιμες εισφορές και κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων στον Δικηγορικό Σύλλογο.

– Προκειμένου να υπολογίζονται και να εισπράττονται οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και τρίτων, διατηρούνται τα ποσά που ορίζονται σήμερα ως «ελάχιστες αμοιβές», ως ποσά όμως αναφοράς, επί των οποίων υπολογίζονται και εισπράττονται οι εισφορές.

– Προκειμένου να επιδικάζονται οι δικαστικές δαπάνες, καθώς και οι αμοιβές των δικηγόρων όταν ελλείπει έγκυρη έγγραφη συμφωνία ή όταν διορίζονται από το δικαστήριο για να συνδράμουν πολίτες με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, διατηρούνται ως «νόμιμες» αμοιβές (όχι ως «ελάχιστες») τα σημερινά ποσά των αμοιβών για τις δικαστικές πράξεις μόνον (όχι για τις εξώδικες εργασίες).

Νόμιμοι ελεγκτές (ορκωτοί λογιστές)

– Καταργείται το ελάχιστο υποχρεωτικό ωρομίσθιο που ισχύει σήμερα.

Αρχιτέκτονες και Μηχανικοί

Στο νομοσχέδιο για αρχιτέκτονες και μηχανικούς προβλέπονται:

Ιδιωτικά έργα

– Καταργούνται οι ελάχιστες υποχρεωτικές αμοιβές

– Καταργείται το σύστημα είσπραξης της αμοιβής του μηχανικού μέσω του ΤΕΕ.

– Προκειμένου να διασφαλιστούν οι πόροι των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίοι σήμερα παρακρατούνται από το ΤΕΕ και αποδίδονται, διατηρούνται τα ισχύοντα ποσά των ελάχιστων υποχρεωτικών αμοιβών, ως ποσά αναφοράς όμως μόνο, για τον υπολογισμό των κρατήσεων. Ο μηχανικός οφείλει να τις καταβάλλει στο ΤΕΕ.

– Τα ίδια ποσά διατηρούνται ως «νόμιμες αμοιβές» για την περίπτωση μη έγκυρης έγγραφης συμφωνίας, προκειμένου τα δικαστήρια να προσδιορίσουν την εύλογη και δίκαιη αμοιβή των μηχανικών.

Μελέτες δημοσίων έργων

– Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς μελετών δημοσίων έργων, υποβάλλουν ελεύθερα την οικονομική προσφορά τους, η οποία μπορεί να είναι και κατώτερη της προεκτιμημένης αμοιβής.

– Σε περίπτωση υπερβολικά χαμηλών προσφορών, η αναθέτουσα αρχή δεν απορρίπτει την προσφορά, αλλά καλεί τον υποψήφιο να δικαιολογήσει το ύψος.

Όπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών στο υπουργικό συμβούλιο, περιορισμούς στην νόμιμη άσκηση ενός επαγγέλματος μπορεί να θέτει μόνο η προστασία του δημοσίου συμφέροντος και καμία άλλη δύναμη. Σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Παπακωνσταντίνου, η διατήρηση των υφιστάμενων περιορισμών:

– Περιορίζει τον ανταγωνισμό και τη δυναμική ανάπτυξης συγκεκριμένων κλάδων

– Αυξάνει το κόστος για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες

– Αποτρέπει και αποκλείει σε άτομα την άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι έχουν ή θα μπορούσαν να αποκτήσουν τα τυπικά προσόντα

– Οι αδικαιολόγητοι περιορισμοί δημιουργούν αίσθηση αδικίας και προνομιακής μεταχείρισης συγκεκριμένων ομάδων (με οικονομική και κοινωνική ισχύ) με αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις για τους πολίτες.

Ο υπουργός επισήμανε ότι με το «άνοιγμα» των «κλειστών» επαγγελμάτων θα υπάρξουν οφέλη τόσο για την οικονομία, όσο και για τους πολίτες. Αυτά, θα είναι η μείωση στην τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διευκόλυνση των νέων και των νεοεισερχόμενων επαγγελματιών στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η μεσομακροπρόθεσμη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επίσης ως συνέπεια της αύξησης του ανταγωνισμού, καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας και ο εκσυγχρονισμός του συνόλου της οικονομίας.

newsit.gr

Posted on 20 Ιανουαρίου 2011, in Ελλαδικά. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: