Daily Archives: 28 Ιανουαρίου 2011

Η Pax othomanica!


 γράφει η Φιλονόη

Pax othomanica νέος ὅρος! Τοῦ κυρίου Τατσοπούλου! (13ο λεπτό στὴν «νέα ἱστορία» τοῦ ΣΚΑΙ γιὰ τὸ 1821!)

 
Τελικῶς κύριε Τατσόπουλε καὶ κύριε Βερέμη, εἴχατε δὲν εἴχατε, μὲ  βάλατε νὰ δῶ τὸ κύκνειον ἆσμα σας! «Ἡ γέννησις ἑνός ἔθνους» τὸ ἀποκαλεῖτε! Γιὰ νὰ δοῦμε ὅμως… Εἶναι πράγματι ἡ γέννησις ἑνὸς Ἔθνους ἤ μήπως εἶναι μόνον ἡ γέννησις μίας νέας ἱστορικῆς ἀπάτης….ποὺ ἁπλῶς, ὅπως τόσες καὶ τόσες ἄλλες, καταργεῖ τὴν ἱστορία;
Ξεκινῶ λοιπόν κύριε Τατσόπουλε ἀπό τὸ 4ο λεπτό τῆς «ἱστορικῆς» σας παρουσιάσεως!..
Ἐρωτᾶς κύριε Τατσόπουλε (ῥητορικῶς φαντάζομαι):
«Πολλοί ἀπό ἐμᾶς πιστεύουν ὅτι τὸ  1821 ἦταν ἀναπόφευκτον. Ὅτι μετὰ ἀπό 400 χρόνια σκλαβιᾶς, τὸ ἔθνος ξύπνησε γιὰ νὰ διώξῃ τοὺς Τούρκους κατακτητὲς. Ὅμως, πῶς γίνεται, ἕνας λαός σκλαβωμένος γιὰ τέσσερις αἰῶνες νὰ ἐπαναστατήσῃ μέσα σὲ μερικούς μῆνες; Γιατί οἱ Ἕλληνες δὲν τὸ εἶχαν σκεφθεῖ ἐνωρίτερα; Γιατὶ τώρα; ….»
Σοῦ ἀπαντῶ ἀμέσως κύριε Τατσόπουλε:
Εἶμαι σίγουρη πώς γνωρίζεις τὴν ἀλήθεια, ἀλλὰ τὴν ἀποκρύπτεις μέσα στὴν «τηλεοπτική ταχύτητα». Μᾶθε λοιπόν:
Οἱ Ἕλληνες ἔχουν νὰ παρουσιάσουν τοὐλάχιστον 200  μικρές ἤ μεγάλες ἐπαναστάσεις στὴν διάρκεια τῆς  τουρκοκρατίας. Οἱ περισσότερες ἐξ αὐτῶν ἦταν ἤ ὑποδαυλιζόμενες ἀπό ξένες δυνάμεις (ὅπως Βενετία καὶ Ῥωσία) ἤ μικρὲς κι αὐτόνομες! Ὅλες κατεπνίγησαν στὸ αἷμα! Ὅλες ἄφησαν πίσω τους δεκᾶδες ἤ καὶ χιλιὰδες νεκρούς, βιασμένους, ἐξανδραποδισμένους, ἀνασκολοπισμένους, βιαίως ἐξισλαμισμένους  καὶ ἀκρωτηριασμένους. Ὅλες,  μετὰ ἀπὸ μικρὸ ἤ μεγάλο χρονικό διάστημα ἔσβησαν! Ὅμως αὐτὸ δὲν τὶς κάνει ἀνύπαρκτες. Θὰ ἔλεγα μάλλιστα πώς ἔχουν μεγίστη σημασία γιατὶ:
1ον. καταδεικνύουν τὴν συνολικὴ (κι ὄχι τοπική) δυσαρέσκεια τοῦ πληθυσμοῦ, μία καὶ οἱ ἑστίες ὑπῆρχαν σὲ ὅλην τὴν ἐπικράτεια, διαρκῶς κι ἐπαναλαμβανόμενες. Ἀπὸ τὴν Ἑλληνικοτάτη Βόρειο Ἤπειρο (1440-Γεώργιος Καστριώτης), Θεσσαλία (1770 καὶ 1807),  ἔως τὴν ἐπίσης Ἑλληνικοτάτη Κρήτη (ἀπὸ τὸ 1669 ὑπάρχει συνεχὲς ἀντάρτικο στὴν νῆσο), Πελοπόννησο (συνεχεὶς μὲ ἀποκορύφωμα τά ὀρλοφικά 1770), Στερεὰ Ἑλλάδα (1585, Λοῦρος Θεόδωρος, ένετικά, ὀρλοφικά), Μακεδονία (1601 καὶ 1611), Ἤπειρον (Κοσμᾶς Αἰτωλός, Σούλι),  Κύπρον (1570-71, Ἀμμόχωστος καὶ Νικοσσία), Κυκλᾶδαι (1770-2)
2ον . καταδεικνύουν τὴν περίτρανη «ἐξέλιξι» ποὺ προσπαθεῖ ὁ κύριος Βερέμης νὰ μᾶς πείσῃ πώς ὑπῆρξε! Πράγματι, ὑπῆρξε ἐξέλιξις! Ἐξελίχτηκε καὶ ὠρίμασε στὰ μυαλά τῶν Ἑλλήνων ἡ ἀνάγκη γιὰ συλλογική δράσι κι ὄχι γιὰ μεμονωμένες ἀντιδράσεις.
3ον. καταδεικνύουν τὴν ἀνυπαρξία τῆς Pax othomanica ποὺ προσπαθεῖτε, φιλοτίμως ὁμολογῶ,  νὰ μᾶς πείσετε πώς ὑπῆρξε!
Διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθὲς λίγες ἀκόμη λεπτομέρειες:
Μεταφέρω μόνον ἀπό τὸν Κωνσταντῖνο Παπαρρηγόπουλο (ἐλπίζω νὰ μὴν τὸν ἀπορρίπτεις κι αὐτὸν κύριε Τατσόπουλε):
Γεώργιος Καστριώτης, 
1440 (πρὸ πτώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἐξεκίνησεν περίπου ἡ δράσις του)
(σ. 355, τόμος 5ος) : «….ὁ μὲν Καστριώτης οὐδέποτε σχεδόν ἡττήθη ὑπὸ τῶν Τούρκων…»
(σ.357) «…Καὶ τότε, ἀφοῦ ἀπήλλαξε μὲν τῆς ὀσμανικὴς κυριαρχίας πᾶσαν τὴν μεταξύ Ἀώου καὶ τοῦ Ἀμβρακικοῦ κόλπου χώραν, συνεννοήθη δὲ μετὰ τοὺ βασιλέως τῆς Οὐγγαρίας Βλαδισλάου….» καὶ ἐξακολουθεῖ ὁ ἔγκριτος ἱστορικός μας μὲ τὶς περιπέτειες καὶ τὶς νίκες τοῦ Καστριώτου, τὶς ὁποῖες ἔως καὶ ἡ Ῥώμη  προσεπάθησε νὰ ἀνακόψῃ.
(σ.567) «….οἱ δὲ κλέφται παρήχθησαν ἐξ αὐτῆς τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς κατακτήσεως… Ἡ μάχιμος ἀνατροφή ἣν ἔλαβον οἱ κάτοικοι τῶν ἀπὸ τοῦ Ὀλύμπου μέχρι τοῦ Ταινάρου ἐκτεινομένων Ἑλληνικῶν χώρων ἐπὶ τῆς φραγκοκρατίας, παρήγαγεν ἐν ταὶς χῶρες ταύταις ὁλόκληρον ἀνδρῶν τάξιν, οἵτινες ἐκ πρώτης ἀφετηρίας οὐδέποτε ὑπέκυψαν τὸν αὐχένα εἰς τὸν ὀσμανικὸν ζυγὸν. …» Οἱ ὁποῖοι, ὅπως φαντάζομαι θὰ γνωρίζῃς κύριε Τατσόπουλε, κατὰ καιροὺς ἐγίνοντο ἁρματωλοί. 
Πρῶτα ἐπίσημα ἑλληνικὰ κινήματα:
περὶ   τὰ:
1453-1454 ὀργάνωσις ποὺ δὲν ἔφθασε ὅμως σὲ κίνημα (λίγο μετὰ τὴν ἄλωσι), μὲ τὸν Γιᾶγκο Οὐνυάδη. (σ.618-619)
1463, «…ἡ Σπάρτη καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἐπανέστησαν ὑπὸ τὸν Μιχαήλ Ῥάλλην, οἱ δὲ Ἀρκάδες ὑπὸ τὸν Πέτρον Μπούαν….»
1470, «…οἱ Ἕλληνες συνέδραμον τοὺς Ἐνετούς εἰς τὴν Χαλκίδαν…» (σ.622)
1479, «…Κορκόδειλος Κλαδᾶς, …..ἀθροίσας δὲ περὶ ἑαυτὸν ἑκκαίδεκα χιλιάδας…»
1481, (ὁ Κλαδᾶς πάλι) σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ἰωάννη Καστριώτη, ἀπελευθέρωσαν πενήντα χωριὰ στὴν Ἤπειρο.  (σ.623)
1495, κίνημα μὲ τὴν παρακίνησι τοῦ Καρόλου ποὺ …ἔδιωξε τὸν  Βαγιαζήτ πασᾶ μόνον μὲ τὴν ἰδέα μίας τέτοιας συμμαχίας μακρὰν τῆς Ἠπείρου καὶ τῆς Θεσσαλίας.(σ.623-624)
1496, νέο κίνημα στὴν Πελοπόννησο, ὑποκινούμενον ἐκ τῶν  Βενετῶν. (σ624-625)
1532,  ἐξεπόρθησις Κορώνης ἀπὸ τὸν Κάρολο ποὺ ἐβασίσθη κυρίως σὲ Ἑλληνικὲς δυνάμεις. 
1571, ναυμαχία Ναυπάκτου καὶ παράλληλα κινήματα στὴν γύρω ξηρά ποὺ κράτησαν γιὰ δύο χρόνια. (σ.626)
1585, Λοῦρος Θεόδωρος, Βόνιτσα. Ἠκολούθησαν ἀρκετοί. (σ.628)
1603-1606, Ἤπειρος. (σ629)
1684-1715, σύμπραξις μὲ Μοροζίνη, ἀπελευθέρωσις πολλῶς ἐδαφῶν καὶ Πελοποννήσου, μάλλιστα ἡ Πελοπόννησος ἐτριπλασίασε τοὺς κατοίκους της (λόγῳ ἀσφαλεστέρων συνθηκῶν). (σ. 634-641)
Μετὰ ἀπὸ τὴν πλήρη  ἀποχώρησι τῶν Ἐνετῶν.
 Λεπτομέρεια: (σ.642) « κατὰ τὰς δύο πρώτας ἀπό τῆς ἀλώσεως ἑκατονταετηρίδας, παχεῖα ἐπεκράτησεν ἀμάθεια ἐν ἁπάσαις ταῖς ἠπειρωτικαῖς ἑλληνικαῖς χώραις καὶ παντελὴς σχεδὸν ἐκπαιδευτηρίων ἔλλειψις…
1770,  ὀρλοφικά καὶ ὁ μεγάλος σφαγιασμός στὴν Πελοπόννησο ἡ ὁποῖα ἐρημώθη. (σ.645-662)
1788-1792, νίκη Σουλιωτῶν καὶ Μανιατῶν κατὰ Ἀλῆ πασᾶν καὶ ἀνάδειξις Λάμπρου Κατσώνη. 
Αὐτὰ τὰ ὁλίγα καὶ μικρά. Πολλὰ μικρότερα σὲ κάθε βουνό καὶ κάθε ῥαχούλα κατ’ ἐξακολούθησιν.
Κύριε Τατσόπουλε. Οἱ περισσότεροι Ἕλληνες ἐτύγχαναν ὑπὸ διωγμόν γιὰ τέσσερις αἰῶνες. Κάθε φορὰ ποὺ κάποιος Ἕλλην ἀντιδροῦσε, δεκάδες ἄλλοι πήγαιναν γιὰ …κόψιμο. Ναὶ κύριε Τατσόπουλε, βρῆκαν καταφύγιο στὰ βουνὰ οἱ κυνηγημένοι Ἕλληνες καὶ οἱ ὀθωμανοί εἶναι πράγματι ἕνας βάρβαρος λαὸς. Καὶ τὸ ἀπέδειξαν πολλάκις! Ἀκόμη καὶ προσφάτως, στὴν Κύπρο…. Γιὰ νὰ μὴν ἀναφερθῶ φυσικὰ στὶς ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ τοῦ Πόντου, τῶν Ἁρμενίων καὶ τῶν λοιπῶν Μικρασιατῶν Ἑλλήνων.

filonohpontou.wordpress.com
Ὁ κύριος Τράγκας, σὲ ἔξαλλο κατάστασι, «μετανοεῖ γιὰ ὅσα ἐπίστευε 60 χρόνια»

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΙΟΛΑΣ – "ΤΗΣ ΑΡΝΗΣ ΤΟ ΝΕΡΟ"


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ 28ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011


Πώς βρέθηκα στην Καμεράτα; Μια συναρπαστική ιστορία


Οι μαθητές οι καθηγητές και οι γονείς του ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΩΔΕΙΟΥ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το «συναρπαστικό ταξίδι ενός βιολιού του 19ου αιώνα, που 200 χρόνια μετά την κατασκευή του κατάφερε να φτάσει στην Καμεράτα», γιατί θα βρεθούν το πρωί της Κυριακής 30 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών .
Θα παρακολουθήσουν την  μουσική εκδήλωση  με τον τίτλο: «Πώς βρέθηκα στην Καμεράτα; Μια συναρπαστική ιστορία!» πουβείνα ενταγμένη στο πλαίσιο της δημοφιλούς εκπαιδευτικής Σειράς «Κυριακή Πρωί στο Μέγαρο».Περιλαμβάνει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό και φέρει την υπογραφή της έμπειρης μουσικολόγου Έφης Αβέρωφ-Μιχαηλίδου, η οποία εδώ και χρόνια επιμελείται και παρουσιάζει όλες τις εκδηλώσεις της Σειράς…

 Πώς βρέθηκε ένα ιταλικό βιολί;  Μarconcini στην Καμεράτα;

Η συναρπαστική ιστορία ενός βιολιού του 19ου αιώνα, που η τύχη το έφερε να ταξιδέψει σε πολλές χώρες, να αλλάξει χέρια μέσα στα χρόνια, για να βρεθεί ύστερα από περιπέτειες διακοσίων ετών κοντά μας και να μας συγκινεί με το εξαίσιο ηχόχρωμά του.
Από τα χέρια του κατασκευαστή του, ο οποίος το πούλησε σε ένα βιολονίστα, και ύστερα από περιπέτειες διακοσίων ετών, η τύχη έφερε το ιταλικό βιολί Marconcini του 19ου αιώνα στην Καμεράτα- Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής και συγκεκριμένα στα χέρια μίας μουσικού της Καμεράτα: της βιολονίστας Τζουλιέτα Αβετιάν.
Η αρμενικής καταγωγής βιολονίστα θα ερμηνεύσει επί σκηνής αποσπάσματα από δημοφιλή έργα προερχόμενα από διαφορετικές χώρες και περιόδους της μουσικής.
Τη σολίστ πλαισιώνει η Καμεράτα, Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, την οποία θα διευθύνει από το αναλόγιο ο Σέρτζιου Ναστάσα, πρώτο βιολί της ορχήστρας.
Η Καμεράτα θα ερμηνεύσει έργα
Πάχελμπελ, Βιβάλντι, Μότσαρτ, Μπραμς, Τσαϊκόφσκι, Μπρίτεν, Μπάρτοκ και Ντβόρζακ..
H παρουσίαση θα γίνει απο την Έφη Αβέρωφ-Μιχαηλίδου και τη Νεφέλη Λιούτα
Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2011 (Αίθουσα Φίλων της Μουσικής) ώρα έναρξης 11.30π.μ)
(αναχώρηση από το Ζάππειο (τράπεζα Eurobank) 8.30 π.μ.)

ΤΡΟΦΩΝΙΟ ΩΔΕΙΟ
Αναγνωρισμένο απο το κράτος
Μπουφίδου 39, Λιβαδειά                                                             
τηλ. 2261087570, 2261027437
fax. 2261087571
e-mail: trofonio-odeio@ath.forthnet.gr
URL: http://trofonio-odeio.blogspot.com

ΗΠΑ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΣΚΟΤΩΣΑΝ ΕΛΛΗΝΑ ΟΜΟΓΕΝΗ ΠΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΧΕ ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ


Το θύμα ονομαζόταν Θωμάς Κύρος, κατοικούσε μόνιμα στην Δυτική Φλόριδα.

Το θλιβερό περιστατικό συνέβηκε στην πολιτεία Μοντάνα

Η περίεργη σχέση του θύματος, με το παιδί-φαινόμενο την Προμηθέα, που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο αρχές 2007, με τις καταπληκτικές σπουδές της (απόφοιτη πανεπιστήμιου σε ηλικία 14 χρονών) και την εντυπωσιακή ομιλία της στο γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ritz» (Σικάγο) γιά την εορτή των »Ελληνικών Γραμμάτων-Τριών Ιεραρχών», στις 28 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία του μητροπολίτη Σικάγου, Ιάκωβου…

O Θωμάς Κύρος, συνταξιούχος 81 χρονών, που ζούσε τα τελευταία 20 χρόνια στην πόλη Νιού Πορτ Ρίτσι (περιοχή Κόλπου Τάμπα στην δυτική Φλόριδα) αποδείχτηκε τελικά, ότι είχε μιά μοιραία έμμονη ιδέα. Την Δευτέρα 17 Ιανουρίου 2011, το βράδυ, τραυματίστηκε θανάσιμα από πολλαπλούς πυροβολισμούς αστυνομικών (βοηθοί σερίφη) στην περιοχή Outlaw Hill, κοντά στην πόλη Livingston της κομητείας Παρκ, στην πολιτεία της Μοντάνα, όπου είχε πάει από την Φλόριδα.


Πριν, είχε πυροβολήσει (δεν διατρέχει κίνδυνο) την Georgia Smith, 51 χρονών, μητέρα της Προμηθέας Πυθίας, που στεκόταν μπροστά από την κόρη της, γιά να την προστατέψει, κοντά στο σπίτι τους. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς, όταν αυτοί έφτασαν στον τόπο του μοιραίου γεγονότος, ο Κύρος έστρεψε το όπλο εναντίον τους, με αποτέλεσμα να τον πυροβολήσουν.
Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα »Bozeman Chronicle», ο Θωμάς Κύρος τηλεφωνούσε τακτικά στην εφημερίδα, με ύφος επιτακτικό, ζητούσε να ερευνηθεί ο »κακός ρόλος» της μητέρας στις καταπληκτικές σπουδές της κόρης της. Του ήταν αδύνατο να πιστέψει ότι η Προμηθέα, μία δυναμική νεαρή κοπέλα (19 χρονών σήμερα) με εντυπωσιακές σπουδές κι επιδόσεις, είχε την δική της ανεξάρτητη γνώμη και δεν ήθελε να έχει επαφές μαζί του.


Η περίεργη σχέση του θύματος, με το παιδί-φαινόμενο την Προμηθέα ξεκίνησε στα 2007. Η Προμηθέα (είχε δώσει μόνη της στον εαυτόν της το όνομα Προμηθέα Ολυμπία Κυρήνη Πυθία, εξαιτίας της μεγάλης αγάπης της στην ελληνική ιστορία και φιλοσοφία) τότε, είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο, με τις καταπληκτικές σπουδές της (απόφοιτη πανεπιστήμιου σε ηλικία 14 χρονών) και ειδικά με την εντυπωσιακή ομιλία της στο γεύμα που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Ritz» (Σικάγο) γιά την εορτή των »Ελληνικών Γραμμάτων-Τριών Ιεραρχών», στις 28 Ιανουαρίου 2007, με την παρουσία του μητροπολίτη Σικάγου, Ιάκωβου. Το θέμα, τότε, ήταν ο »ελληνοχριστιανικός πολιτισμός» και κύρια ομιλήτρια, η Προμηθέα, 15 χρονών, μιά κοπέλα με μαγικές επιδόσεις στα μαθηματικά. Ξεκινώντας την ομιλία της σε άπταιστη καθαρεύουσα, αν και με αμερικανική προφορά, η νεαρή μαθηματικός είχε θέσει το ερώτημα σχετικά με τα αίτια που κατέστρεψαν τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό…

Την εποχή εκείνη ο Θωμάς Κύρος, εντυπωσιασμένος από τις επιδόσεις της Προμηθέας και τον »διωγμό» της από το (ελληνικό) εκκλησιαστικό κατεστημένο στις ΗΠΑ, μετά την ομιλία της στο Σικάγο, συγκέντρωνε χρήματα από Ομογενείς στην μεγάλη ελληνική παροικία της δυτικής Φλόριδας, γιά να βοηθηθεί η Προμηθέα στις πολυέξοδες σπουδές της. Της έστειλε συνολικά, όπως ο ίδιος είχε δηλώσει, 17.000 δολάρια.
Η επικοινωνία τους ήταν καθημερινή, τηλεφωνικά και με emails. Παράλληλα, της έστελνε χρήματα και βιβλία και της έγραφε ότι μπορεί να τον θεωρεί »παππού» της, αφού ήταν ηλικιωμένος και συνταξιούχος. Η Προμηθέα του απαντούσε ότι ήταν ευχαριστημένη που την αποκαλούσε »εγγονή» του και ότι πάντα ήθελε »έναν καλό παππού».
Μετά από ένα διάστημα (2009), τα δώρα που της έστελνε από την Φλόριδα γύριζαν πίσω, καμία ανταπόκριση στην επιθυμία του να πληρώσει τα δίδακτρά της, το email του είχε μπλοκαριστεί.
O Θωμάς Κύρος, κατηγορούσε την μητέρα της γιά την αλλαγή στην συμπεριφορά της απέναντί του. Πίεζε γιά να σπουδάσει η Προμηθέα στο πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, ενώ η (διαζευγμένη) μητέρα της, την ήθελε κοντά της στο Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, από όπου είχε πάρει το πρώτο της πτυχίο (μαθηματικά) σε ηλικία 14 χρονών και συνέχιζε τις σπουδές της και σε άλλους τομείς.
»Η Προμηθέα είναι σκλάβος της μητέρας της. Θέλω να την ελευθερώσω», δήλωνε ο Θ. Κύρος στην τοπική εφημερίδα Chronicle. ‘Oταν η εφημερίδα πήρε συνέντευξη από την Προμηθέα (2009), ήταν ξεκάθαρο ότι αυτή είχε τις δικές της, ανεξάρτητες ιδέες και πολλές φορές διαφορετικές από αυτές της μητέρας της. Η μητέρα επέκρινε την κόρη γιά την »επαναστατική» ομιλία της στο Σικάγο (2007) επειδή ένιωσε τον »υπόγειο πόλεμο» που της έγινε, από την εκκλησία μας στις ΗΠΑ. Στην συνέντευξη αυτή, γιά πρώτη φορά η Προμηθέα ανάφερε το όνομα Κύρος. »Συνεχίζει να με ενοχλεί αφόρητα, να γράφει και να γράφει γράμματα και emails», δήλωσε στην εφημερίδα η Προμηθέα.
Ο Κύρος, τηλεφωνούσε στην τοπική εφημερίδα τακτικά, ζητώντας επιτακτικά να ερευνήσει το ζήτημα, ενώ προσέλαβε και ιδιωτικό αστυνομικό-ερευνητή γιά να ερευνήσει οικογενειακά και λοιπά ζητήματα της μητέρας της Προμηθέας.
Μετά, γιά κοντά 16 μήνες -ίσαμε πριν λίγες ημέρες δηλαδή- η επαφή τους κόπηκε, σταμάτησε εντελώς.
Και λίγες ημέρες πριν το μοιραίο γεγονός, ο Θωμάς Κύρος αποφάσισε να πάει από την Φλόριδα, στην Μοντάνα, γιά να »ξεκαθαρίσει τα πράγματα».
Ο επίλογος γράφτηκε στον τίτλο τοπικής αμερικανικής εφημερίδας, στην Πολιτεία Μοντάνα:
»Man shot by deputies was obsessed with young genius»…

Ο Θωμάς Κύρος, μετανάστης στις ΗΠΑ από την ηλικία των 24 χρονών, εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια (experimental physicist) και στην Phillips Laboratories, στη Νέα Υόρκη. ‘Εχει παιδιά κι εγγόνια, αλλά ζούσε μόνος στην Φλόριδα, »μέσα» στην μεγάλη ελληνική παροικία, βόρεια από το »ελληνικό χωριό», Τάρπον Σπρινγκς.
Ασχολήθηκε ενεργά με ομογενειακούς συλλόγους και οργανώσεις στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου της Τάμπα ειδικά την δεκαετία του ’90, ως πρόεδρος στον σύλλογο »Ελληνοαμερικανών Ψηφοφόρων», σε εθνικοτοπικούς συλλόγους, αντιπρόσωπος-στέλεχος της τοπικής ελληνικής Ομοσπονδίας και άριστος γνώστης των Robert Rules που διέπουν την σωστή και ομαλή λειτουργία-συνεδρίαση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, όπως ειδικά οι σύλλογοι και οι Οργανώσεις.

kalami.netΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 22 Μαΐου 2005 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

* Ονομάζεται Προμηθέα Ολυμπία Κυρήνη Πυθία. Στα 14 χρόνια της αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο της Μοντάνα στις ΗΠΑ – και έπεται συνέχεια

H Ελληνίδα παιδί – θαύμα

Τεσσάρων χρόνων ήταν χωρίς σπίτι. Στα έξι της μπήκε στο πανεπιστήμιο. Σήμερα ονειρεύεται να αποκτήσει πτυχία στη Βιοχημεία, στην επιστήμη των υπολογιστών, στη Στατιστική, στη Φυσική, στη Χημεία και τη ρομποτική νανοτεχνολογία

Προβάροντας την τήβεννο της αποφοίτησης η μικρή Προμηθέα φωτογραφίζεται μπροστά από την είσοδο του πανεπιστημίου της Μοντάνα


Την προηγούμενη Τετάρτη 18 Μαΐου έφθασε στο «Βήμα» ένα e-mail. Από τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποθέσαμε ότι ο αποστολέας βρισκόταν στο εξωτερικό. Το μήνυμα υπέγραφε μια κοπέλα με το παράξενο όνομα… Προμηθέα Πυθία. Οπως έγραφε, «αποφοίτησα πέρυσι σε ηλικία 13 ετών και έχω πτυχίο (bachelor) στην Επιστήμη των Μαθηματικών». Στο e-mail σημείωνε ότι διαβάζει την ηλεκτρονική έκδοση του «Βήματος» και ενημερώνεται για όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα. Και αμέσως σήμανε ένας μικρός συναγερμός. Ποια ήταν αυτή η κοπέλα που φαινόταν να ξέρει ελληνικά; Πού ακριβώς βρίσκόταν και με ποιον τρόπο μπορούσαμε να εντοπίσουμε αυτό το παιδί-θαύμα; 
 
H αναζήτησή μας είχε αίσιο αποτέλεσμα, χάρη και στη βοήθεια της υψηλής τεχνολογίας. Εντοπίσαμε τη νεαρή Προμηθέα στο Λίβινγκστον της Μοντάνα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου μένει μαζί με την ελληνικής καταγωγής μητέρα της, Γεωργία Σμιθ, 51 ετών. Μετά το τέλος των σπουδών της Προμηθέας στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Μοντάνα τον Δεκέμβριο του 2004, μάνα και κόρη μετακόμισαν στο καινούργιο τους σπίτι. Από τότε, η Προμηθέα μαθαίνει κάθε είδους χειρωνακτικές εργασίες, όπως αυτές του ξυλουργού και του ηλεκτρολόγου, διαβάζοντας βιβλία για αρχαρίους ώστε το σπίτι να είναι κατοικήσιμο. Τι καλύτερη απόδειξη για την έμφυτη ικανότητά της να ρουφά τη γνώση; 
* Υψηλές φιλοδοξίες
H πρώτη ερώτηση προς την Προμηθέα ήταν πώς αποφάσισε να αλλάξει το πραγματικό της όνομα που ήταν Τζάσμιν Λι Λυσιστράτη. «Το πλήρες όνομά μου είναι πλέον Προμηθέα Ολυμπία Κυρήνη Πυθία» λέει στο «Βήμα». H αλλαγή έγινε επειδή η 14χρονη κοπέλα ήθελε ένα όνομα που να αντανακλά καλύτερα την προσωπικότητα και τις φιλοδοξίες της. Γι’ αυτό και διάλεξε τα ονόματα θεοτήτων της ελληνικής μυθολογίας στην οποία έχει ήδη εντρυφήσει. 
«Σε συνδυασμό με ορισμένα παράξενα γεγονότα που συνέβησαν στη μητέρα μου αλλά και σε εμένα, συνειδητοποίησα ότι έχω έρθει σε αυτόν τον κόσμο για να εκπληρώσω ένα πεπρωμένο, για να βοηθήσω την ανθρωπότητα» σημειώνει με πομπώδες, οφείλει να παραδεχθεί κανείς, ύφος. Στην πίστη αυτή οφείλεται κυρίως η επιλογή των ονομάτων Προμηθέα και Πυθία, τα οποία συμβολίζουν την αγάπη της για τη γνώση αλλά και «έναν οιωνό ότι πρέπει να κάνω κάτι σημαντικό» όπως μας εξηγεί. 
H Προμηθέα είναι χαρισματική και το γνωρίζει. Από πού πήρε όμως το ταλέντο της; «Πρέπει να προέρχεται από τη μητέρα μου. Και να σας πω γιατί. Οταν ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες, η μητέρα μου παντρεύτηκε αρχικά έναν λευκό Αμερικανό. Από αυτόν τον γάμο γεννήθηκε ο ετεροθαλής αδελφός μου, ο Απόλλωνας» μας διηγείται. «Ηταν πραγματική ιδιοφυΐα, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’ αυτό. Δυστυχώς όμως εμφάνισε επιπλοκές εξαιτίας του παιδικού εμβολιασμού και σήμερα είναι βιολογικά και διανοητικά ανίκανος. Είχα και εγώ τέτοιες επιπλοκές και παρ’ ολίγον να πεθάνω. Καθώς όμως εγώ και ο ετεροθαλής αδελφός μου είχαμε την ίδια μητέρα, το χάρισμα στο οποίο αναφέρεστε πρέπει να προέρχεται από τα γονίδιά της» καταλήγει. 
Για ορισμένους μήνες, όταν ήταν τεσσάρων ετών, η Προμηθέα ήταν άστεγη και έμενε μαζί με την οικογένειά της σε ένα αυτοκίνητο στο Σαν Φρανσίσκο. Προτού μπει στο πανεπιστήμιο, σε ηλικία πέντε ετών, παρακολουθούσε μέσω Internet σεμινάρια μαθηματικών συμμετέχοντας στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης για Χαρισματικά Παιδιά» του Πανεπιστημίου Στάνφορντ. Μάλιστα, όταν το τηλεοπτικό δίκτυο CBS είχε μεταδώσει τότε ένα ρεπορτάζ για τα χαρισματικά παιδιά, η Προμηθέα ήταν ένα από αυτά. Το σχολείο, από το οποίο όλοι μας περάσαμε, έμοιαζε γι’ αυτό το κορίτσι ένα περιττό βήμα. 
Οταν τελικά εισήχθη στο Πανεπιστήμιο της Πολιτείας της Μοντάνα, έναν χρόνο αργότερα, η Προμηθέα έπεσε αμέσως «στα βαθιά». «Τα κορίτσια απλώς με αγνοούσαν. Τα αγόρια μού έλεγαν να πάω σπίτι και να παίξω με τις κούκλες μου.Ποτέ δεν μου άρεσαν οι κούκλες. Αλλοτε πάλι με έσπρωχναν στον τοίχο της τάξης χωρίς, δόξα τω Θεώ, να με στείλουν στο νοσοκομείο. Εμαθα όμως να τους αγνοώ» τονίζει. 
 
Υστερα από δύο χρόνια, σε ηλικία οκτώ ετών πλέον, μπόρεσε να επιλέξει τι θα σπουδάσει. Διάλεξε τα Μαθηματικά και τη Χημεία. Το πτυχίο των Μαθηματικών είναι πια δικό της. Ωστόσο, τα όνειρά της να ολοκληρώσει και το δεύτερο έχουν προς το παρόν παγώσει λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό δεν την πτοεί πάντως. «Ο στόχος μου», λέει με περίσσια αυτοπεποίθηση, «είναι να πάρω πτυχίο στη Βιοχημεία, στην επιστήμη των υπολογιστών, στη Στατιστική, στη Φυσική και στη Χημεία»
Οσοι αναρωτιούνται πώς είναι δυνατόν ένα παιδί μόλις έξι ετών να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου, αρκεί να ακούσουν όσα μας είπε, επιβεβαιώνοντας την ιστορία της Προμηθέας, η Τζόντι Ντε Λέι, βοηθός διευθυντού στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Πολιτείας της Μοντάνας. «Φυσικά και θυμάμαι το όνομά της» μας απάντησε, όταν τη ρωτήσαμε για την Προμηθέα. «Είναι η νεαρότερη απόφοιτος του ιδρύματος. Ακούγεται περίεργο ότι μπήκε στο πανεπιστήμιο τόσο μικρή, αλλά είναι αλήθεια. Για δύο χρόνια έκανε μόνο γενικά μαθήματα. H μητέρα της ήταν παρούσα σε όλες τις παραδόσεις, καθώς αυτή είναι η πολιτική μας. Τυπικά τελείωσε σε ηλικία 13 ετών και αποφοίτησε επισήμως όταν ήταν 14» σημείωσε. 
Πώς μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος ο οποίος σε ηλικία μόλις 13 ετών είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών; H Προμηθέα νιώθει περήφανη, αλλά πιστεύει ότι πρόκειται για ένα πολύ μικρό λιθαράκι στον… ουρανοξύστη της γνώσης που θέλει να κτίσει. Τι βρίσκεται στον τελευταίο όροφο του ουρανοξύστη; «H ρομποτική νανοτεχνολογία» απαντά χωρίς δισταγμό. «Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπιστεί η μόλυνση της Γης, τα πυρηνικά απόβλητα αλλά και να θεραπευθούν ασθένειες όπως ο καρκίνος, το AIDS και ο διαβήτης» διευκρινίζει στο «Βήμα» η 14χρονη Προμηθέα. 
* Συστηματικό διάβασμα
Τι είναι όμως αυτό που τη μαγεύει όταν διαβάζει; «Το απλό διάβασμα μοιάζει με παιχνίδι και συχνά το βρίσκω πολύ βαρετό. έχει όμως πλάκα όταν κάθομαι και διαβάζω «πίσω από τις γραμμές». Με άλλα λόγια, όταν παίρνω στοίβες βιβλίων και μελετώ ένα θέμα μέχρι εξαντλήσεως. Οταν έχω συγκεντρώσει ικανοποιητικό υλικό δρέπω τους καρπούς των κόπων μου, ενώ ξαναγράφω όσα διάβασα σε πληρέστερη και συνεκτικότερη μορφή. Πολλές φορές», μας αποκαλύπτει, «πηγαίνω στο κρεβάτι στις 3 τα ξημερώματα ή και αργότερα. Αλλες φορές πάλι δεν κοιμάμαι καθόλου»
Και τι κάνει στον ελεύθερο χρόνο της; «Μου αρέσει να ακούω Μαρκόπουλο, να ζωγραφίζω και να παίζω πιάνο, αν και τα τελευταία πέντε χρόνια οι γείτονες διαμαρτύρονταν γιατί τους ενοχλούσε ο θόρυβος. Αφήνουν όμως τα παιδιά τους να παίζουν όλη τη μέρα με το αναθεματισμένο Nintendo» παραπονιέται. «Μου αρέσει επίσης να κλωτσάω μια μπάλα με το πρόσωπο του προέδρου Μπους κολλημένο πάνω της. Είμαι κατά του πολέμου και δεν μου αρέσουν όσοι σκοτώνουν ανθρώπους» καταλήγει η χαρισματική Προμηθέα. 

«Τίποτε δεν είναι σαν την Ελλάδα» 
H Προμηθέα λατρεύει τη χώρα μας και την ιστορία της. Αποφάσισε να ασχοληθεί με την αρχαία ελληνική ιστορία εξαιτίας ενός μαθήματος στο πανεπιστήμιο με τον ομώνυμο τίτλο. «H αρχαία Ελλάδα παρουσιαζόταν ως μια κατώτερη χώρα, χωρίς αξιοπρόσεκτο πολιτισμό και οι κάτοικοί της ως μισογύνηδες και ομοφυλόφιλοι… οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτε στην πρόοδο της ανθρωπότητας» θυμάται με αγανάκτηση. «Κάθε φορά που έμπαινα στην τάξη και άκουγα τον καθηγητή ήθελα να τον διαμελίσω!» λέει με θυμό. H ίδια έχει έρθει στην Ελλάδα διότι, όπως εξηγεί, «αισθάνθηκα την ανάγκη να το κάνω… για να μάθω την αλήθεια». Οταν ρωτήθηκε δε πώς είναι η ζωή στη Μοντάνα η απάντησή της δεν άφησε καμία αμφιβολία για το αν της αρέσει η χώρα μας: «Τίποτε δεν είναι σαν την Ελλάδα. Ελλάς, το μεγαλείο σου τελειωμό δεν έχει» τονίζει. 

Στο πλευρό της πάντα η μητέρα της

H Προμηθέα αγαπάει υπερβολικά τη μητέρα της. Και αυτό γιατί έκανε τα πάντα για να τη μεγαλώσει και να τη βοηθήσει να σπουδάσει. «H μαμά μου γεννήθηκε στη Λιβαδειά» λέει η 14χρονη κοπέλα ξετυλίγοντας το νήμα της ιστορίας της μητέρας της. «Δεν γνώρισε ποτέ τον πατέρα της, ο οποίος ήταν πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία». Για ένα διάστημα, η μητέρα της έμεινε σε ένα ίδρυμα φροντίδας παιδιών στη Βόρεια Ελλάδα. Τότε τελείωσε την πρώτη τάξη του Λυκείου. «Επόμενος σταθμός της», προσθέτει η Προμηθέα, «ήταν η Αμερική». Εκεί παντρεύθηκε τον σύζυγό της. Ωστόσο η νεαρή Προμηθέα είναι καρπός της σχέσης της μητέρας της με έναν άλλο άνδρα, ο οποίος ήταν Ελληνας και τον αγαπούσε πάρα πολύ. Αυτή η σχέση δεν κατέληξε σε γάμο, καθώς ο φυσικός πατέρας της Προμηθέας επρόκειτο να παντρευθεί μια άλλη γυναίκα με συνοικέσιο. H αγάπη της Γεωργίας Σμιθ προς την Προμηθέα είναι τόσο μεγάλη που εγκατέλειψε τη μεγάλη της αγάπη, τη ζωγραφική, για να εργαστεί ως ταχυδρόμος, ακόμη και ως θυρωρός, για να μαζέψει χρήματα και να μπορέσει να σταθεί στο πλευρό της κόρης της. H κυρία Σμιθ έπρεπε επίσης να παρευρίσκεται καθημερινά στο πανεπιστήμιο, καθώς η πολιτική του υπαγόρευε την παρουσία της εκεί μαζί με την Προμηθέα λόγω του νεαρού της ηλικίας της. Εκτός από τον Απόλλωνα, η Προμηθέα έχει και μια ετεροθαλή αδελφή, τη Βανέσα, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη.

Αρέσει σε %d bloggers: