Daily Archives: 12 Ιουλίου 2011

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ STAR ΛΑΜΙΑΣ 12-7-2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 12ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2011


Διαπραγμάτευση χρεοκοπίας


του Δημήτρη Καζάκη

Το πιο θερμό καλοκαίρι αναμένεται να είναι το φετινό. Όχι τόσο από την άποψη των κοινωνικών αντιδράσεων, αλλά κυρίως λόγω των απανωτών νομοσχεδίων και παρεμβάσεων της κυβέρνησης. Μέχρι το φθινόπωρο πρέπει να έχει τεθεί ο μηχανισμός εκποίη­σης της χώρας σε κίνηση και οι βασικές παρεμβάσεις να έχουν υιοθετηθεί. Αυτό απαιτούν οι ηγέτες του Eurogroup προκειμέ­νου τον Σεπτέμβριο να πάρουν τις αποφάσεις τους σχετικά με το νέο «πακέτο βοήθειας» για την Ελλάδα.
Μέχρι τότε οι εκδοχές του «πακέ­του» δίνουν και παίρνουν, μετα­τρέποντας την Ελλάδα σε έρμαιο των κερδοσκόπων και των αγο­ρών, σε βαθμό που όλο και χειρο­τερεύει…

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, εκ­πρόσωποι κορυφαίων χρηματοοι­κονομικών ομίλων της ευρωζώνης συναντήθηκαν στα κεντρικά γρα­φεία της BNP Paribas στο Παρίσι προκειμένου να συζητήσουν τη συμμετοχή τους στον νέο μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, που διεξάγονται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Χρηματοπιστωτι­κού Ινστιτούτου (IIF), θα τεθούν οι προϋποθέσεις για τη μετακύλιση ελληνικών ομολόγων, κα­θώς έως σήμερα έχουν υπάρξει σοβαρές διαφωνίες όσον αφορά το ύψος των επιτοκίων και τη δι­άρκεια των νέων τίτλων. Το IIF αναφέρεται και ως Παγκόσμια Ένωση των Πιστωτικών Ιδρυμά­των, όπου κάνουν κουμάντο οι πιο μεγάλες αμερικανικές, γαλλικές και γερμανικές ιδιωτικές τράπεζες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα πρόταση που θα συζητηθεί στη βά­ση του αρχικού γαλλικού σχεδίου θα περιλαμβάνει πιο ελκυστικούς όρους για τη συμμετοχή των τρα­πεζών συγκριτικά με το αρχικό σχέ­διο, το οποίο προβλέπει μετακύλιση των ελληνικών ομολόγων που λήγουν έως το 2014 σε 30ετείς τίτ­λους, αλλά αφορά μόνον το ήμισυ των τοποθετήσεων των τραπεζών σε ελληνικό χρέος.

Το νέο δε χαρακτηριστικό των διαπραγματεύσεων είναι η πρόβλεψη για μερική επαναγορά χρέους, εξέ­λιξη που θα οδηγούσε στην εξο­μάλυνση των συνθηκών στην αγο­ρά ομολόγων.

Το πού θα βρεθούν τα χρήματα, αλλά και το ύψος της επαναγοράς δεν αναφέρονται. Επο­μένως το πιθανότερο είναι να πρό­κειται για μικρό ποσό, που απλώς θα προσαυξήσει τις αποδόσεις συ­γκεκριμένων τραπεζών με επιλεγ­μένες αγορές, σαν αυτές που έκανε ο ΟΔΔΗΧ τον περασμένο Φεβρου­άριο.

Ακριβότερος δανεισμός
Με βάση το αρχικό σχέδιο, το χρέος που θα επανεπενδυθεί θα έχει επιτόκιο έως 8%, το οποίο θα διαμορφώνεται μέσα από ένα βα­σικό επιτόκιο 5,5% συν ένα επι­πλέον ποσοστό έως 2,5% που θα συνδέεται με τον ρυθμό ανάπτυ­ξης της ελληνικής οικονομίας.

Το νέο σχέδιο προβλέπει πως το μέ­γιστο τελικό επιτόκιο θα μειωθεί στο 5,76%, με το βασικό επιτόκιο να είναι κυμαινόμενο και συνδε­δεμένο με το τριμηνιαίο Euribor, προσαυξημένο με επιπλέον ποσο­στό της τάξεως του 1,7%. Μιλά­με, δηλαδή, για μια μετακύλιση χρέους που θα προσαυξήσει το κόστος τουλάχιστον κατά 3% από τον μέσο όρο της προηγούμενης δεκαετίας.

Την ανταλλαγή των παλαιών ελλη­νικών ομολόγων με νέα, τα οποία θα έχουν μεγαλύτερες προθεσμίες εξόφλησης, επαναφέρει προς συ­ζήτηση και η Γερμανία, θέτοντας ουσιαστικά θέμα αναδιάρθρωσης χρέους. Το πρακτορείο Bloomberg (5.7) μετέδωσε δήλωση Γερμανού αξιωματούχου, σύμφωνα με τον οποίο η Γερμανία θα επαναφέρει μία πρόταση για την ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων που θα περιλαμ­βάνει εθελοντική ανταλλαγή χρέ­ους έναντι ομολόγων με μεγαλύτε­ρη διάρκεια.

Σημειώνεται πως ήδη οι οίκοι αξιο­λόγησης έχουν προειδοποιήσει ότι ενδεχόμενη εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων, κατά την οποία οι ιδιώ­τες αγοράζουν νέα ομόλογα όταν λήγουν τα παλαιά, θα αποτελούσε χρεοκοπία εάν οι επενδυτές έχουν δεχτεί πιέσεις να αποδεχθούν τη συμφωνία επειδή φοβούνται χειρό­τερες επιπτώσεις.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η γερμανική κυβέρνηση θεωρεί ότι ένα τέτοιο πιστωτικό γεγονός (credit event) θα ήταν περιορισμέ­νο και δεν θα προκαλούσε μεγάλα προβλήματα, όπως ενδεχομένως να συμβεί με άλλες λύσεις. Με άλ­λα λόγια, η γερμανική κυβέρνηση δεν αποκλείει καθόλου μια περι­ορισμένη κατάρρευση τραπεζών, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Βέβαια, το πόσο «περιορισμένη» μπορεί να είναι μια τέτοια κατάρ­ρευση, αυτό μόνο να το εικάσει κα­νείς μπορεί.

Όσο για το τι θα γίνει με τις κατα­θέσεις των Ελλήνων καταθετών σε μια τέτοια περίπτωση «πιστωτικού γεγονότος», αυτό δεν απασχολεί καθόλου τη Γερμανία. Ούτε τους τραπεζίτες, μια και γνωρίζουν πο­λύ καλά ότι εντός του ευρώ δεν υπάρχει κανενός είδους εξασφάλι­ση των καταθέσεων. Εκτός βέβαια από ανέξοδες δηλώσεις καθησυχασμού.

Πάντως οι οίκοι αξιολόγησης έχουν αποσαφηνίσει πως, αν οι ομολογι­ούχοι θεωρούν πιθανή τη χρεοκο­πία και η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας έχει υποχωρήσει, τότε είναι δύσκολο να θεωρήσει κανείς ότι προσέρχονται εθελοντικά στη συμφωνία για την ανταλλαγή ομο­λόγων, επισημαίνει ο οίκος.

Για τους επενδυτές μια τέτοια κίνηση θα είχε νόημα μόνον εάν συνέπραττε και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ωστόσο η πρόταση του Βερολίνου δεν φαίνεται να έχει υποστηρικτές στην Ευρωπαϊκή Ένω­ση, καθώς τόσο η ΕΚΤ όσο και η Κομισιόν και πολλές ευρωπαϊκές κυ­βερνήσεις δεν θέλουν να ακούσουν για αναδιάρθρωση χρέους σε οποι­αδήποτε μορφή.

Ποιοι προτιμούν πτώχευση
Το αποτέλεσμα όλων αυτών; Το κόστος ασφάλισης των ελληνικών τίτλων αυξήθηκε την Τετάρτη (6.7) μετά την υποβάθμιση της Πορτογα­λίας από τη Moody’s και την προει­δοποίηση για ενδεχόμενο δεύτερο πακέτο στήριξης της χώρας της Ιβη­ρικής.

Το κόστος ασφάλισης έναντι αθέ­τησης πληρωμών (CDS) αυξήθηκε κατά 59 μονάδες βάσης, στις 1.975 μονάδες, με τους επενδυτές να ανησυχούν και για την πορεία των διαβουλεύσεων των ελληνικών ομο­λόγων.

● Να θυμίσουμε ότι τον Ια­νουάριο του 2010 τα ελληνικά CDS ήταν γύρω στις 400 μονάδες βάσης και έναν χρόνο αργότερα γύρω στις 1.200 μονάδες.
● Να θυμίσουμε επιπλέον ότι το ανώτερο πλαφόν μονά­δων βάσης για CDS παγκόσμια έχει τεθεί γύρω στις 2.500 μονάδες βά­σης. Η Ελλάδα, αν πάει με αυτούς τους ρυθμούς, θα τις έχει φτάσει μέχρι το φθινόπωρο. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι η κρίση χρέους της Ελλάδας θα έχει γίνει μη ανατάξιμη για τις αγορές και επομένως το μόνο που θα μένει ακόμη κι επίσημα θα είναι να πτω­χεύσει η χώρα.

Αυτό επιδιώκουν οι Ευρωπαίοι; Μάλλον ναι, μια και δεν πιστεύουν πια ότι η κατάσταση στην Ελλάδα μπορεί να διασωθεί. Αρκεί να έχουν τεθεί υπό μηχανι­σμό εκποίησης η χώρα και τα περι­ουσιακά της στοιχεία. Γι’ αυτό βιάζονται. Γι’ αυτό πιέζουν τόσο πολύ. Από την άλλη, οι αγορές δεν θέ­λουν να αφήσουν την επίσημη πτώ­χευση της Ελλάδας στην αποκλει­στική αρμοδιότητα των πολιτικών της ευρωζώνης, δηλαδή της Μέρκελ και του Σαρκοζί.

Έτσι έχει ξε­σπάσει αληθινός πόλεμος με τους οίκους αξιολόγησης, οι οποίοι είναι σίγουρο ότι θα υποβαθμίζουν διαρ­κώς Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, αλλά και Ισπανία, όπως ίσως και την Ιταλία, προκειμένου να πιέσουν τους πολιτικούς.

Ο επικεφαλής της Standard & Poor’s στη Γερμανία απέρριψε την Τετάρτη (6.7) την κριτική ότι ο οί­κος αξιολόγησης αξιολογεί υπερ­βολικά σκληρά τις προσπάθειες για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο σχέδιο διάσωσης της Ελλά­δας με αποφυγή πιστωτικού επει­σοδίου.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο διοι­κητής της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊ­κής Κεντρικής Τράπεζας Έβαλντ Νοβότνι, με συνέντευξή του στη δημόσια αυστριακή τηλεόραση, άσκησε δριμύτατη κριτική κατά των αμερικανικών οίκων αξιολό­γησης. Ο Νοβότνι υποστήριξε ότι οι οίκοι είναι πολύ αυστηρότεροι και επιθετικότεροι όσον αφορά τις αξιολογήσεις τους στον χώρο της ευρωζώνης από ό,τι σε παρό­μοιες περιπτώσεις στη Νότια Αμε­ρική.

Από την πλευρά της η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ προειδοποίησε χθες τους οίκους αξιο­λόγησης ότι η τρόικα έχει τη δική της κρίση για τη διάσωση της Ελλά­δας από τη χρεοκοπία και δεν πρό­κειται να τους αφήσει να κάνουν ό,τι θέλουν.

«Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι λόγια του αέρα και είναι αποδεδειγμένα λανθασμένοι. Είτε βασίζονται σε άγνοια των γεγονότων είτε τα κίνη­τρα είναι πολιτικά και τα γεγονότα παραμελούνται» δήλωσε ο Τόρτσεν Χίνριχτς σε αυστριακό ραδιόφω­νο. Ο ίδιος τόνισε πως η Standard & Poor’s δεν απέρριψε το γαλλικό σχέδιο στη βάση του, αλλά σχολί­ασε το πώς θα αξιολογούσε με τα σημερινά δεδομένα και τις διαθέσι­μες πληροφορίες το σχέδιο.

«Πρόκειται για ένα καθαρά υποθε­τικό σχόλιο. Το τελικό σχέδιο δεν έχει ακόμη εγκριθεί» τόνισε προ­σθέτοντας πως το βασικό προς εξέ­ταση ζήτημα ήταν το πώς αντιμε­τωπίζονται οι επενδυτές σε σχέση με τους αρχικούς όρους των ομολόγων, την αποπληρωμή του κεφαλαί­ου και των τόκων.

«Είναι πολύ σαφές ότι εξετάζεται μια σημαντική επέκταση της διάρκειας των ομο­λόγων και μια καθυστέρηση στην αποπληρωμή, κάτι που δεν είναι σύμφωνο με την αρχική υπόσχεση για την έγκαιρη πληρωμή των τό­κων και του κεφαλαίου. Σε αυτόν τον βαθμό, ένα τέτοιο σχέδιο θα συνεπαγόταν χρεοκοπία» δήλωσε ο Χίνριχτς.

Όλα για τη Γερμανία
Και η κυβέρνηση των δύο πρωθυπουργών και του ενός αντιπροέδρου; Κάνει ό,τι μπορεί για να επιταχύνει τις εκποιήσεις και να μετατρέψει το ξεπούλημα της χώρας σε μη ανατάξιμο γε­γονός. Με την πώληση επιπλέον ποσοστού 10% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom προσέρχεται ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος στη συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του Β. Σόιμπλε, η οποία επρόκειτο να γίνει την Τετάρτη (6.7) στο Βερολίνο.

Ο κ. Βενιζέλος θα έχει επαφές και με εκπροσώπους του γερμανικού συνδέσμου βιομηχανιών με δεδο­μένο το γερμανικό ενδιαφέρον για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις ιδιωτικοποιήσεις. Στη συνά­ντηση θα συζητηθούν θέματα που αφορούν τις δύο χώρες, την ευρω­παϊκή οικονομική διακυβέρνηση, ενώ ο κ. Βενιζέλος θα ενημερώσει τον συνομιλητή του για το πώς η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να εφαρμόσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Τα πάντα στη διάθεση της Γερμανίας.

Αρκεί τα θύματα να πεθαίνουν ευτυχισμένα…
«Ασύμμετρες απειλές» στην επίλυση της ελληνικής και ευρωπαϊκής κρίσης χρέους χαρακτήρισε τους οίκους αξιολόγησης και άλλους διεθνείς παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στους New York Times (5.7).

Στη συνέντευξη που τιτλοφορείται «Ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών κινείται από κρίση σε κρί­ση» η αμερικανική εφημερίδα εστιάζει στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα, στο σχέδιο για ρι­ζική μείωση του δημόσιου τομέα, στο επιθετικό πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων της Ελλάδας και στις μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να υλοποιή­σει η ελληνική κυβέρνηση.

Στη συνέντευξη ο κ. Βενιζέλος αναγνωρίζει το άγος που έχει φέρει η λιτότητα στην ελληνική κοινωνία, ωστόσο υποστηρίζει ότι, παρά την αυ­ξανόμενη οργή, υπάρχει περιορισμένη διάθεση για νέες εκλογές και αλλαγή της κυβέρνησης. «Ναι, έχουμε διαδηλωτές στους δρόμους, αλλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η μεγάλη πλειοψηφία της κοινής γνώμης απορρίπτει την ιδέα των πρόωρων εκλογών» είπε.

Ερωτηθείς για την υψηλή ευθύνη εκτέλεσης των μέτρων, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως ο ίδιος δεν έχει κανένα πρόβλημα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, ξεκαθαρίζοντας πως η μεγάλη πρόκληση είναι η οικονομική σταθεροποίηση. Δεν ξέρω πόσο γρήγορα μπορεί να διανύσει ο κ. Βε­νιζέλος το κατοστάρι, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα εκπλαγεί και ο ίδιος όταν χρειαστεί να το κάνει για να γλιτώσει όταν η επικείμενη επίσημη πτώχευση θα παρουσιαστεί ως οικονομική σταθερο­ποίηση.

Ο κ. Βενιζέλος, τέλος, αναφέρθηκε στη συμπε­ριφορά των διαφόρων διεθνών παραγόντων που επηρεάζουν τις εξελίξεις. «Έχουμε κάποιες ασύμμετρες απειλές» είπε, αναφερόμενος στους οίκους αξιολόγησης. Τέλος, οι New York Times κάνουν λόγο για σκληρές πολιτικές στην Ελλάδα που θα οδηγήσουν 120.000 εργαζόμενους του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα να χάσουν τη δουλειά τους κατά τα επόμενα τρία χρόνια.

Όμως, μην ανησυχείτε. Σε συνέντευξή του στο γερμανικό περιοδικό «Focus» ο πρόεδρος του Eurogroup δήλωσε πως η κυριαρχία της Ελλά­δας θα περιοριστεί. Και μάλιστα θα περιοριστεί massive, δραστικά. Επίσης ανακοίνωσε την εγκατάσταση μόνιμων επιτρόπων στα ελληνικά υπουρ­γεία, οι οποίοι θα εποπτεύουν τους ρυθμούς και την ταχύτητα της εκποίησης.

Αυτό που ανακοίνω­σε ο Γιούνκερ δεν ήταν τίποτε περισσότερο από την επιβολή μιας ύπατης αρμοστείας, σαν τους Γερμανούς γκαουλάιτερ, που θα επιβλέπουν το ξεπούλημα της χώρας και του λαού της. Αν αυτό νομίζετε ότι σημαίνει τη μετατροπή της Ελλάδας σε αποικία, οφείλουμε να σας καθησυ­χάσουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, δεν πρόκειται για επιτρόπους, αλλά για «συμβούλους» που έρχονται – με έξωθεν εντο­λή – να μας προσφέρουν τεχνογνωσία. Σε τι ακριβώς; Δεν γνωρίζουμε.

Άλλωστε δεν πρέπει να ανησυχείτε καθόλου. Μπορεί να εκποιηθεί η χώρα, να καταλήξει στα αζήτητα το 1/3 του εργατικού δυναμικού της, η ανέχεια να ξεπεράσει το 50% του πληθυσμού, η αγορά μαζί με τους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους να σαρωθεί, οι εγχώριες τράπεζες να καταρρεύσουν χωρίς τελικά το ελληνικό κράτος να μπορέσει να αποφύγει την επίσημη πτώχευση, αλλά όλα αυτά γίνονται για το κα­λό μας.

Αρκεί το ευρώ και η ευρωζώνη να μπορέσουν να επιζήσουν. Δεν έχουν σημασία τα θύματα, αρκεί να πεθαίνουν ευτυχισμένα με το ευρώ στην τσέ­πη και με την ικανοποίηση ότι ακόμη και τα δισέγγονά τους θα πληρώνουν τα ίδια δάνεια για τα οποία εξοντώθηκαν κι αυτοί…

Ώστε έφταιγε ο Δημόσιος Τομέας για την Κρίση;


ΚΑΙ ΟΙ Η.Π.Α ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ Δ.Ν.Τ;
 

Και οι Η.Π.Α. στο δρόμο για ΔΝΤ λοιπόν…;
Είναι στην ίδια σχεδόν φάση που ήταν η Ελλάδα την περίοδο 2009-2010. Το Δημόσιο Χρέος της ισούται με το 98% του ΑΕΠ της χώρας και άντιστοιχεί σε 14,46 τρισ. δολλάρια.


Ναι, η Γη της Νεοφιλελεύθερης Επαγγελίας, η χώρα που επέβαλε τον Καπιταλισμό παγκοσμίως σήμερα είναι ένα βήμα πριν την πτώχευση.  Πτώχευση που γλίτωσε το 2008 διότι τότε την κρίση των τραπεζών και των χρηματιστικών-ασφαλιστικών ιδρυμάτων κλήθηκε να την πληρώσει ο λαός.


Πήραν χρήμα από το Δημόσιο Ταμείο και το έδωσαν ζεστό-ζεστό στις τράπεζες για να μη χρεωκοπήσουν αυτές. Χρεωκόπησε όμως το Κράτος, και επομένως ο λαός.
Μήπως πρέπει να «αποσοβιετικοποιηθούν» και οι… ΗΠΑ;;;…


Η Ιρλανδία είναι ήδη στα δίχτυα του ΔΝΤ. Ναι, η Ιρλανδία το οικονομικό θαύμα του Νεοφιλελευθερισμού, το οποίο αποτελούσε μέχρι πρότινος το πρότυπο για όλες τις ευρωπαικές νεοφιλελεύθερες παρατάξεις.
Ναι το Ιρλανδικό μοντέλο ανάπτυξης που είχε επικαλεστεί και ο Κώστας Καραμανλής το 2007, ως απάντηση στο Σουηδικό μοντέλο που επαγγελλόταν τότε ο Παπανδρέου.

Η επίσης νεοφιλελεύθερη Ισλανδία, πατρίδα-καταφύγιο των τραπεζών και των off-shore, άγγιξε το ΔΝΤ, αλλά ευτυχώς εκεί υπάρχει Δημοκρατία και οι πολίτες της αποφάσισαν με Δημοψήφισμα να μην προσφύγει εκεί η χώρα και να κάνει την προσπάθεια μόνη της. Προσπάθεια που μέχρι στιγμης έχει προφανή θετικά αποτελέσματα και η Ισλανδία είναι και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης.
Ευτυχώς για τους ανθρώπους εκεί, τους οποίους υποτιμητικά εμείς οι ξερόλες τους αποκαλούμε «ψαράδες»…
Δεν επέλεξαν να σώσουν τις τράπεζες σκοτώνοντας το λαό της χώρας.
Επέλεξαν την ορθολογικοποίηση της οικονομίας τους.
Και να φανταστεί κανείς ότι μέχρι το 2008 στην Ισλανδία δεν είχε γίνει ποτέ ούτε … διαδήλωση!

Αυτά λοιπόν είναι τρία χαρακτηριστικότατα παραδείγματα που μιλούν μόνα τους.
Και διαψεύδουν τους εγχώριους αλλά και Ευρωπαίους «φωστήρες» που ισχυρίζονται ότι η κρίση στην Ελλάδα οφείλεται στον κακό Δημόσιο τομέα και άρα η λύση είναι η…. «αποσοβιετικοποίηση του Κρατους».
Λες κι είχαμε ποτέ Σοσιαλισμό δηλαδή…
Το δικαίωμα στην εργασία, ο αξιοπρεπής μισθός, η αξιοπρεπής σύνταξη, η αυτονόητη μέριμνα του Κράτους για Υγεία και Παιδεία θεωρούνται από τους Προπαγανδιστές του Νεοφιλελευθερισμού «σοβιετικά κατάλοιπα».
Και προσπαθούν να μας πείσουν -και ως ένα σημείο τα καταφέρνουν- ότι έτσι έχουν τα πράγματα.
Έχουμε τον Παπανδρέου, τον Πάγκαλο, τον Παπακωνσταντίνου, το Σαμαρά, τον Χατζηδάκη, την Μπακογιάννη, το Μάνο, τον Καρατζαφέρη, τον Γεωργιάδη, τον Χατζηνικολάου, τον Παπαχελά, τον Πρετεντέρη, την Τρέμη, τον Πολίτη, το mega, τον Αντ-1, το Σκάι, τη Νετ να μας μιλούν συνέχεια για το Δημόσιο τομέα ως πηγή του κακού και να επιχειρηματολογούν επομένως υπερ της εφαρμογής του αμερικανικού ή ιρλανδικού νεοφιλελεύθερου συστήματος- δηλαδή των ήδη χρεωκοπημένων!


Το μόνιμο ευφυολόγημά τους δε -διότι επιχείρημα δεν το λες-, είναι ότι αν δε γίνουμε (χρεωκοπημένη) Ιρλανδία ή ΗΠΑ, θα γίνουμε … Αλβανία του Χότζα! Καινούρια πιπίλα αυτή!

Δηλαδή όποιος λαός απαιτεί να παίρνει αξιοπρεπείς μισθούς, όποιος λαός διεκδικεί το αυτονόητο δικαίωμα στην εργασία μας λένε ότι στην ουσία ζητά… να γίνουμε Αλβανία του Χότζα! Η προπαγάνδα σε όλο της το μεγαλείο λοιπόν!

Όταν ο λαός απαιτεί απ το Κράτος να τον προστατεύει από τους σαφέστατα δυνατότερους μεγαλοκαρχαρίες είναι… αλβανοποίηση της οικονομίας!
Άλλωστε ο ρόλος του Κράτους και της Κοινωνίας αυτός είναι: να θεσπίζει κανόνες Δικαίου ούτως ώστε να μην αφήνεται η «δύναμη» να καθορίζει τις ζωές και τις τύχες των πολιτών. 
Και μάλιστα αναμασούν την καραμέλα του Χότζα τόσο συντονισμένα που κάνει μπαμ ότι πρόκειται για συντονισμένη προπαγάνδα απ όλες τις πλευρές του -υπολανθάνοντος ή μη- Νεοφιλελευθερισμού!

Ο Νεοφιλελευθερισμός απέτυχε παταγωδώς! Όπως απέτυχε το Σοβιετικό μοντέλο έτσι απέτυχε και το Αμερικανικό!
Η απολυτότητα είτε του «όλα στο Κράτος» είτε του «όλα στους ιδιώτες» αποδεδειγμένα πλέον κρίνεται αποτυχημένη!
Η Αγορά δεν είναι ικανή να αυτορυθμίζεται όπως πιστεύουν ή υποστηρίζουν οι θιασώτες του Νεοφιλελευθερισμού, ή αλλιώς του Νόμου της Ζούγκλας στην Οικονομία.
Η Αγορά χρειάζεται συνεχή κρατικό έλεγχο, χρειάζεται νόμους, ασφαλιστικές δικλείδες, κόκκινες γραμμές.
Η κοινωνία χρειάζεται το Κοινωνικό Κράτος, όχι σαν ρητορική παπαρδέλα αλλά ως πολιτική επιλογή.
Η Υγεία, Παιδεία, η Ενέργεια, οι βασικές πλουτοπαραγωγικές δομές πρέπει να ελέγχονται -έστω στο μεγαλύτερο ποσοστό τους- από το Κράτος.
Η Ιδιωτική πρωτοβουλία είναι σημαντική και απαραίτητη, αλλά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να καθιστά το Κράτος όμηρό της.
Εξάλλου ας μην ξεχνάμε ότι οι μοναδικές ευρωπαικές χώρες που στέκονται στα πόδια τους εν μέσω της παγκόσμιας κρίσης είναι οι σκανδιναβικές.
Γιατί;
Γιατί έχουν Δημοκρατία, αφού οι πολίτες έχουν λόγο στις αποφάσεις, μέσω συχνών δημοψηφισμάτων.
Γιατί εχουν επενδύσει στο Κοινωνικό Κράτος. Εξασφαλίζουν τα βασικά στους πολίτες τους και απαιτούν από αυτους την ανταπόδωση μεσω της εργασίας τους, για την οποία πληρώνονται καλά.
Το Κράτος λειτουργεί τις Υπηρεσίες του σε επιχειρησιακά πρότυπα ούτως ώστε να μην είναι ζημιογόνες, να μη γίνονται «Ολυμπιακή» και ταυτόχρονα να εξυπηρετούν τους πολίτες τους.

Στη χρεωκοπημένη Ελλάδα εξάλλου οι δημόσιοι υπάλληλοι αποτελούν το 12,60% των εργαζομένων συνολικά, ενώ στην κραταιά Σουηδια αποτελούν το 31,60%, στη Νορβηγία το 32,90%, στη Δανία το 30,50%.
Αυτές οι σκανδιναβικές χώρες γιατί δεν… «αποσοβιετικοποιούν» (μ’ αρέσει η στομφώδης αυτή λέξη) το Κράτος τους κύριοι Νεοφιλελεύθεροι;
Και αφού δεν αποσοβιετικοποιούνται… πώς και δεν έχουν βαρέσει φαλημέντο;

Όπως βλέπουμε στην εξαιρετική έρευνα του http://peopleinaction.wordpress.com/2011/01/04/eleven_lie/#comment-75 :
 

ΧΩΡΕΣ Εργαζόμενοι  ΑΕΠ*  Εξαγωγές * Παραγ/Εργ.

Ολλανδία 7,50 εκ. 644,6 δις 465,30 δις 85.947
Ελλάδα 4,94 εκ. 237,9 δις 25,76 δις 48.158
Σουηδία 4,66 εκ. 394,5 δις 176,5 δις 84.657
Αυστρία 3,56 εκ. 328,4 δις 158,30 δις 92.247
Δανία 2,90 εκ. 268,8 δις 102,10 δις 92.690
Φιλανδία 2,68 εκ. 210,5 δις 92,62 δις 78.545
Νορβηγία 2,50 εκ. 284,0 δις 136,10 δις 113.699

Μάλλον επειδή σ αυτές τις χώρες οι πολίτες είναι ταυτόχρονα πομποί και δέκτες των κρατικών υπηρεσιών. Είναι συμμέτοχοι και είναι και πελάτες.
Εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνονται καλά, αλλά δεν είναι αργόμισθοι.
Πληρώνονται καλά, αποδίδουν καλά. Απλή λογική.
Και τους τοποθετούν σε θέσεις που χρειάζονται και όχι εκεί που χρειάζονται δέκα να βάζουν δύο και εκεί που χρειάζονται δύο να βάζουν δέκα, όπως γίνεται εδώ.

Το Σκανδιναβικό μοντέλο, που τόσο εύκολα ξέχασε ο πολιτικός απατεώνας που λέγεται Γιώργος Παπανδρέου, δεν πρέπει να το ξεχνάμε εμείς ότι είναι το μόνο ισχυρό και βιώσιμο μοντέλο για Κράτος και πολίτες (συμπεριλαμβανομένης και της πολυθρύλητης «αγοράς»).
Τουλάχιστον από τις Δυτικές Κοινωνίες.

Τα απόλυτα μοντέλα κοινωνικής οργάνωσης και οικονομικής ανάπτυξης φαίνεται πως απέτυχαν παταγωδώς αφήνοντας πίσω τους εκατόμβες θυμάτων και λαούς εξαθλιωμένους, υποδουλωμένους, χρεωμένους και εξευτελισμένους.


Γι’αυτό φωνάζω κι εγώ απ τη μεριά μου:

 
Δεν μπορεί να είναι Θεός μας το Κέρδος, ούτε Χερουβείμ οι Αγορές!
Ούτε δικτατορία του Σοβιέτ ούτε δικτατορία του Κεφαλαίου.
Μόνο Δημοκρατία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται -κοινωνικά και οικονομικά- ούτως ώστε να «κρατεί ο Δήμος»! 

Εισαγγελική έρευνα για τον Α.Παπανδρέου


Έρευνα για την πιθανότητα προσβολής της Εθνικής οικονομίας διατάχθηκε από τους εισαγγελείς του οικονομικού εγκλήματος, μετά από δημοσίευμα περί συμμετοχής του αδελφού του Πρωθυπουργού, σε εταιρεία διαχείρισης CDS.
Οι Εισαγγελείς  έδωσαν εντολή να διερευνηθεί η βασιμότητα δημοσιεύματος της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία», η οποία ανέφερε ότι ο Ανδρίκος Παπανδρέου, είναι στέλεχος της τριμελούς επιτροπής στρατηγικού σχεδιασμού πολυεθνικής εταιρίας, για τα χαρτοφυλάκια των επισφαλιών, σε βάρος οικονομιών κρατών μελών της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα…

Κορυφαίο στέλεχος πολυεθνικής εταιρεία που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκια CDS, είναι ο αδελφός του Πρωθυπουργού, όπως αποκαλύπτει η «Ελευθεροτυπία».
Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο Αντρικός Παπανδρέου συμμετέχει στην τριμελή ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού της UNIGESTION, μια εταιρεία που αυτοσυστήνεται ως πρωτοπόρος στην Ευρώπη στις δραστηριότητες των Hedge Funds και του Private Equity με γραφεία στη Γενεύη, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στη Σιγκαπούρη και στα Channel Islands.
 
Σε ενημερωτικό της δελτίο η Unigestion (Νοέμβριος 2010) περιγράφει τις αποδόσεις των CDS (συμβόλαια ασφάλισης από τον κίνδυνο χρεοκοπίας των χωρών-μελών της ευρωζώνης με υψηλό χρέος ή έλλειμμα ή και τα δύο) -δεσπόζουν τα ελληνικά CDS που χτυπούν υψηλές αποδόσεις. Η εταιρεία προτάσσει στο ενημερωτικό της τα CDS προτείνοντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των κινδύνων, έτσι ώστε να περιορίζεται η έκθεση των χαρτοφυλακίων σε πιθανές χρεοκοπίες χωρών.
 
Στο εταιρικό της προφίλ η Unigestion ως συνεργαζόμενη τράπεζα εμφανίζει μεταξύ άλλων και την Dexia. Μια τράπεζα που έχει εκδώσει CDS, τουλάχιστον σύμφωνα με λίστα που έχει δημοσιοποιήσει ο βουλευτής Β’ Αθηνών της Ν.Δ. Πάνος Καμμένος. Ο Π. Καμμένος βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τον Α.Α. Παπανδρέου τις τελευταίες εβδομάδες, ύστερα από αναφορές του πρώτου σε κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος της χώρας στα οποία εμπλέκονται και πρόσωπα σχετιζόμενα με τον κύκλο της οικογένειας Παπανδρέου.
 
Την ίδια ώρα σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα ανέρχονται τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις χώρες της ευρω-περιφέρειας, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στις αγορές για την επέκταση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

ΤΙ ΕΛΕΓΕ ΤΟΥ 2008 Ο ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΟΥ ΟΤΕ;


Βαρύ πένθος – Βαριά ερωτήματα


Βυθισμένη στο πένθος και με πολλά αμείλικτα ερωτήματα να παραμένουν αναπάντητα βρίσκει την Κύπρο η επόμενη ημέρα της εθνικής τραγωδίας, που συνέβη στα ναυτική βάση ‘Ευάγγελος Φλωράκης’ στο Μαρί και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 παλληκαριών και τον τραυματισμό άλλων 62 ανθρώπων.

Μία ακόμη πράξη της ανύποτης τραγωδίας, αναμένεται να παιχτεί σήμερα με την ταυτοποίηση των 12 θυμάτων της φονικής έκρηξης, η οποία στην κυριολεξία ισοπέδωσε τη Βάση…

Η διαδικασία της λήψης δειγμάτων γενετικού υλικού από τους νεκρούς και τους συγγενείς τους, ολοκληρώθηκε γύρω στα μεσάνυκτα. Η ταυτοποίηση θα γίνει από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής και θα διαρκέσει το λιγότερο 12 ώρες. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδκασίας που αναμένεται γύρω στο μεσημέρι θα διενεργηθούν οι νεκροτομές.
Τριήμερο εθνικό πένθος
Η κηδείες των θυμάτων, με απόφαση της κυβέρνησης, θα τελεστούν δημοσία δαπάνη. Κηρύχθηκε επίσης τριήμερο εθνικό πένθος. Τα ονόματα των 12 θυμάτων της φονικής έκρηξης στη ναυτική βάση, δόθηκαν στη δημοσιότητα χθες το βράδυ. Οπως αναφέρει ανακοίνωση, πλήρης επιβεβαίωση της ταυτότητας των θυμάτων θα γίνει μετά την ταυτοποίηση με την μέθοδο DNA. Σε όλα τα θύματα θα δοθεί μεταθανάτια προαγωγή επ’ ανδραγαθεία.
Κρίσιμα οι δύο τραυματίες
Δύο από τους συνολικά 62 τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ο ένας στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και ο δεύτερος στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Πενήντα τραυματίες, περιλαμβανομένων των εργαζομένων στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό του Βασιλικού και διερχόμενων οδηγών, αφού έτυχαν των πρώτων βοηθειών απελύθησαν. Η σκηνή του τραγικού ατυχήματος στη ναυτική βάση στο Μαρί, παρέμεινε υπό φρούρηση καθόλη τη διάρκεια της νύκτας και οι έρευνες οι οποίες καλύπτουν όλη την περιοχή για εντοπισμό τεκμηρίων, επανήρχισαν με το πρώτο φως της ημέρας.

Η διαδικασία έρευνας, δήλωσε αστυνομική πηγή, είναι αρκετά λεπτομερής. Οσον αφορά την ανακριτική έρευνα η ίδια πηγή δήλωσε ότι έχει αρχίσει η λήψη καταθέσεων.
Βρετανοί εμπειρογνώμονες
Ηδη Βρετανοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται στο χώρο όπου πραγματοποιούνται οι έρευνες. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροροφίες, λειτουργούν δύο κέντρα χειρισμού κρίσεων. Ενα στο αρχηγείο αστυνομίας και ένα επί τόπου στη Ναυτική Βάση.

Κύπρος: Συγκλονιστική μαρτυρία του γιου του διοικητή


Ο Πλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης, διοικητής της ναυτικής βάσης, είναι μεταξύ των 12 νεκρών της σημερινής φονικής έκρηξης στη βάση «Ευάγγελος Φλωράκης».
Συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του γιού του αδικοχαμένου διοικητή, Νικόλα, ο οποίος κατήγγειλε ότι τόσο ο πατέρας του, όσο και άλλοι αξιωματικοί του ναυτικού, τόνιζαν συνεχώς την ανάγκη καταστροφής ή απομάκρυνσης των πυρομαχικών που φυλάγονταν στη ναυτική βάση, αλλά, όπως είπε, οι προειδοποιήσεις τους » έπεσαν στο κενό»…

Ο κ. Ιωαννίδης είπε επίσης ότι ο πατέρας του είχε αναφέρει ότι την τελευταία εβδομάδα επικρατούσε μεγάλη ανησυχία στη βάση, γιατί την περασμένη Δευτέρα είχε σημειωθεί μικρή έκρηξη, που δημιούργησε οπή στα εμπορευματοκιβωτια.
Ειδικά χθες, πρόσθεσε, υπήρχαν πληροφορίες ότι είχαν φουσκώσει τα εμπορευματοκιβώτια και τα ξημερώματα άρχισαν μικρές εκρήξεις με αποτέλεσμα να σημειωθεί η τραγωδία.
Εξ άλλου, σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, ο διοικητής της βάσης είχε αποστείλει επιστολές προς το Υπουργείο Άμυνας, επισημαίνοντας τους σοβαρούς κινδύνους από τα εμπορευματοκιβώτια με την πυρίτιδα.
Το ΚΥΠΕ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, μετέδωσε ότι τις τελευταίες ημέρες λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σημειώνονταν αναφλέξεις στα κιβώτια που περιείχαν την πυρίτιδα.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή σε σύσκεψη αποφασίσθηκε όπως τα κιβώτια ραντίζονται με νερό.
Ωστόσο, σήμερα το πρωί, σημειώθηκε μεγαλύτερη ανάφλεξη και ακολούθησε πυρκαγιά. Κλήθηκε πυροσβεστικό όχημα για να κατασβέσει τη φωτιά, ύστερα, όμως, από μιάμιση ώρα σημειώθηκε η φονική έκρηξη.
Αρέσει σε %d bloggers: