Κλείνουν Ελληνικά Σχολεία στη Γερμανία !

Διαβάστε την ανοιχτή επιστολή του Προέδρου του συλλόγου Γονέων των Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης, προς την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας Φώφη Γεννηματά:

Μη ανανέωσις αποσπάσεως εκπαιδευτι​κών εις την Φραγκφούρτ​ην

Θανάσης Θεοφάνης
Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων των Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης…


Alt Nied 20
65934 Frankfurt
27 Ιουλίου 2011

Προς
την αναπληρώτριαν Υπουργόν Παιδείας
κυρίαν Φώφη Γεννηματά
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι

Κοινοποίησις:

1. Γραφείον κ. Πρωθυπουργού της Ελλάδος.
2. Υπουργόν Παιδείας κυρίαν Α. Διαμαντοπούλου.
3. Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως της Βουλής των Ελλήνων.
4. Κόμματα της Ελάσσονος Αντιπολιτεύσεως της Βουλής των Ελλήνων.
5. Γενικήν Πρόξενον Φραγκφούρτης κ. Σταυρούλα Φραγκογιάννη.
6.Εφημερίς «Τα Νέα».
7. Λοιπά ΜΜΕ Ελλάδος και εξωτερικού.
8.Σύλλογοι διδασκάλων Δελμούζος και Αριστοτέλης.
9. Σύλλογος Γονέων Ελληνικών Σχολείων Φραγκφούρτης.

Θέμα: Μη ανανέωσις αποσπάσεως εκπαιδευτικών εις την Φραγκφούρτην.

Αξιότιμε κυρία Υπουργέ.

Με δυσβάστακτον θλίψιν ενημερώθημεν περί της αποφάσεώς σας να μην παρατείνετε την απόσπασιν όλων των εκπαιδευτικών ΠΕ (δασκάλων) των οποίων έληξεν η 3ετία, εις τα σχολεία της περιοχής μας, δια την διδασκαλίαν της Ελληνικής Γλώσσης εις τους αποδήμους Έλληνας.

Εις το «Δελτίο Τύπου» του Υπουργείου της 25. 7. 2011 αναφέρετε ότι η απόφασίς σας αυτή «…υπαγορεύθηκε από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη χώρα κ.λ.π.» καθώς επίσης αναφέρετε ότι στόχος του Υπουργείου είναι «να αντιμετωπίσει τις ανάγκες λειτουργίας των σχολείων του εξωτερικού, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα και στα σχολεία της ημεδαπής…..».

Επιπλέον αναφέρετε ότι δια την μη ανανέωσιν αποσπάσεων εκπαιδευτικών «…επιλέχθηκαν οι περιοχές από τις οποίες μπορούσαν να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες από τους εναπομείναντες εκπαιδευτικούς…..».

Η απόφασίς σας αυτή κυρία Υπουργέ μας αφήνει «εμβρόντητους» καθ` ότι δια την περιοχήν μας ισοδυναμεί με de facto κλείσιμο των Ελληνικών σχολείων, αφού και οι 8 εκπαιδευτικοί ΠΕ του Δημοτικού Σχολείου Φραγκφούρτης του έτους 2010 – 2011 δεν θα είναι φέτος στην Φραγκφούρτη. Οι 4 εξ αυτών αποχώρησαν ήδη λόγω λήξεως της 5ετίας των, ενώ οι υπόλοιποι 4 πρέπει να αποχωρήσουν, λόγω μη ανανεώσεως της αποσπάσεώς των δια της εν λόγω αποφάσεώς σας.

Ήδη δι εσωτερικών μετακινήσεων ενετάχθησαν εις την δύναμιν του Σχολείου 3 νέοι εκπαιδευτικοί, προερχόμενοι από τμήματα μητρικής γλώσσης, αφήνοντας την εκεί θέσιν των κενήν.

Σκοπεύετε να μετατρέψετε το 110 μαθητών δυνάμεως σχολείον εις τριθέσιον ή θα μετακινήσετε και άλλους διδασκάλους από τα απογευματινά τμήματα μητρικής γλώσσης;

Και εκεί όμως κυρία Υπουργέ η κατάστασις δεν είναι καλυτέρα!

Εις το κρατίδιον της Έσσης και το Ζάαρλαντ τα οποία ανήκουν εις την περιοχήν ευθύνης του Προξενείου Φραγκφούρτης κατοικούν περίπου 60.000 Έλληνες υπήκοοι και ο αριθμός των Ελλήνων μαθητών «υποχρέων εκπαιδεύσεως», ανέρχεται εις 4.000 περίπου.

Εξ αυτών μόνον μικρόν τμήμα διδάσκεται την Ελληνικήν, αφού το Ελληνικόν Κράτος εξουδετέρωσεν τα «ενταγμένα τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσης» τα οποία χρηματοδοτούσαν οι Γερμανοί, αντικαθιστώντας τα με τα «τμήματα μητρικής γλώσσας –ΤΜΓ-» του Ελληνικού Προξενείου εις τα οποία διδάσκουν αποσπασμένοι Έλληνες εκπαιδευτικοί.

Μετά τας συγχωνεύσεις σχολείων κατά το παρελθόν έτος λόγω της γνωστής οικονομικής κρίσεως, είναι μικρότερος από 1000 ο αριθμός των Ελληνοπαίδων που διδάσκονται την Ελληνικήν Γλώσσαν.

Τα ΤΜΓ ανέρχονται εις 13 και έχουν απομείνει μόνον 7 εκπαιδευτικοί δια την λειτουργίαν των. Πέραν τούτων υπάρχουν και 4 ακόμη εκπαιδευτικοί των οποίων την παράτασιν της αποσπάσεώς αρνείσθε και πρέπει να εγκαταλείψουν την περιοχήν μας.

Τι σκέπτεσθε να κάνετε με τα τμήματα αυτά κυρία Υπουργέ; Θα επιτρέψετε την περεταίρω λειτουργίαν των ή θα τα κλείσετε;

Το ερώτημά μου βεβαίως είναι ρητορικόν και δεν αναμένω απάντησιν. Εάν εφαρμόσετε την απόφασίν σας κλείνουν από μόνα τους και δεν χρειάζονται την παρέμβασίν σας.

Επιτρέψατέ μου όμως ένα ερώτημα το οποίον αυτήν την φοράν δεν είναι ρητορικόν:

Μετά την παρουσίασιν των αναφερθέντων αριθμών, επιμένετε ακόμη κυρία Υπουργέ ότι δεν κάνατε λάθος εις την επιλογήν της περιοχής ένθα δεν θα ανανεώσετε τας αποσπάσεις των εκπαιδευτικών;

Προς λύσιν της απορίας μου αυτής τηλεφώνησα σήμερον την 27. 7. 2011 πολλάκις εις το Γραφείον σας εις το Υπουργείον Παιδείας αλλά δεν κατέστη δυνατόν να συνομιλήσω ούτε μαζί σας, διότι όπως μου είπαν ευρισκόσασθε εις την Βουλήν, ούτε μετά της Γραμματέως σας κ. Βαρελά διότι όπως μου είπον δεν πήγε σήμερον εις το Γραφείον.

Υπό άλλου υπαλλήλου ενημερώθην, ότι η απόφασις είναι οριστική και αμετάκλητος και ότι ουδεμία αλλαγή πλέον είναι εφικτή.

Υπό την πίεσιν των όσων διαβλέπω ως αναπόφευκτα επακόλουθα της εν λόγω αποφάσεώς σας κυρία Υπουργέ, απεφάσισα να παραιτηθώ από την Προεδρίαν του Συλλόγου Γονέων των Σχολείων Φραγκφούρτης εις ένδειξιν διαμαρτυρίας δι όσα διαβλέπω ότι μεθοδεύει το Υπουργείον Παιδείας εις βάρος του Ελληνισμού της Διασποράς.

Αυτήν την στιγμήν ευρίσκομαι εις την Ελλάδα λόγω των θερινών διακοπών και θα παραδώσω την ευθύνην της διοικήσεως του Συλλόγου εις την Γενικήν Συνέλευσιν του Συλλόγου, την οποίαν θα συγκαλέσω αμέσως μόλις επιστρέψω εις την Φραγκφούρτην μετά το τέλος των διακοπών. Μέχρι τότε επιτρέψατέ μου να συνεχίσω να διεκδικώ τα δίκαια των αποδήμων Ελλήνων, υπό την ιδιότηταν του Προέδρου του Συλλόγου μας.

Εκφράζω λοιπόν δια μίαν ακόμη φοράν την διαμαρτυρίαν μου δια την απόφασίν σας και να είσθε σίγουρη ότι αποτελεί διαμαρτυρίαν του απανταχού Ελληνισμού.

Προσέτι εκφράζω την αμέριστον συμπαράστασίν μου εις όσους εκπαιδευτικούς μας υποχρεώνετε να επιστρέψουν «κακήν κακώς» εις την οργανικήν των θέσιν εις την Ελλάδα πληρώνοντες πρόστιμα αρκετών χιλιάδων Ευρώ έκαστος, λόγω μη εγκαίρου λύσεως των συμβολαίων κατοικίας των, κ.ά.

Ετέθησαν υπόψιν μου αι επιστολαί των συλλόγων Αριστοτέλης και Δελμούζος της παρούσης εβδομάδος και συνυπογράφω τα εν αυταίς αναφερόμενα.

Εκφράζω επίσης την πικρίαν μου δια το αναφερόμενον εις το «Δελτίο Τύπου»

της 25.7.2011, ότι δηλαδή δεν θέλετε να δημιουργήσετε προβλήματα εις την λειτουργίαν των σχολείων της ημεδαπής ένεκεν των αναγκών των σχολείων του εξωτερικού..

Το παρόν προδήλως εγράφη σκοπίμως, δια να καλυφθείτε έναντι του Έλληνος φορολογουμένου, τον οποίον δια της φράσεως αυτής στρέφετε κατά του αποδήμου Έλληνος, όστις πληρώνει τους φόρους του εις την «κακήν» Γερμανίαν.

Ποίοι όμως είναι κυρία Υπουργέ οι Έλληνες του εξωτερικού, εις τους οποίους τοσούτον προσβλητικώς αναφερθήκατε;

Σας ενημερώνω ότι πολλοί εξ ημών υποβάλλομεν διπλήν φορολογικήν δήλωσιν και πληρώνομεν φόρους και εις την Ελλάδα.

Οι περισσότεροι εξ ημών έχομεν από της γεννήσεώς μας την ελληνικήν υπηκοότηταν ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ αυτήν!

Έχομεν υπηρετήσει εις τας Ελληνικάς Ενόπλους Δυνάμεις και είμεθα υπερήφανοι δι αυτό.

Είμεθα οι αληθείς Πρόξενοι της Ελλάδος εις την Ξένην και σχεδόν οι μόνοι καταναλωταί των όσων ολίγων προιόντων εξάγει η χώρα μας εις το εξωτερικόν.

Αυτήν την στιγμήν είμεθα ο κυματοθραύστης της χλεύης των Ευρωπαίων συμπολιτών μας, οι οποίοι μας αντιμετωπίζουν ως «τεμπέληδες» και «λαμόγια».

Πολλά από τα Ελληνόπουλα που η απόφασίς σας αφήνει φέτος άνευ διδασκάλων, ανήκουν εις κάποιαν από τας εκατοντάδας ή χιλιάδας οικογενείας Ελλήνων ΝΕΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ και πέρυσι φοιτούσαν σε σχολεία της Ελλάδος.

Η σχετική έκφρασις εις το εν λόγω «Δελτίο Τύπου», πληγώνει αυτάς τας οικογενείας και καλείσθε να υποχρεώσητε τον συντάξαντα εις διόρθωσιν, διότι διαφορετικώς θα σας το χρεώσωμεν προσωπικώς.

Εν πάση περιπτώσει όπως ανέφερον ήδη, την χρηματοδότησιν της διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσης ανέλαβεν αυτοβούλως κάποια Ελληνική Κυβέρνησις του παρελθόντος η οποία ήτο επίσης Κυβέρνησις του ΠΑΣΟΚ.

Δεν δικαιολογείται συνεπώς η σημερινή Κυβέρνησις να αφήνει τον Ελληνισμόν της Διασποράς «εις τα κρύα του λουτρού», ούτε είναι αποσπασμένοι τόσοι εκπαιδευτικοί εις την εκπαίδευσιν των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού, ώστε να κινδυνεύουν τα σχολεία της ημεδαπής.

Εάν πράγματι θέλετε να εξοικονομήσετε εκπαιδευτικόν προσωπικόν, επιτρέψατέ μου να σας θυμίσω ότι πολλαί εκατοντάδες ή ίσως χιλιάδες εκπαιδευτικών έχουν αποσπασθεί εις υπηρεσίας ασχέτους προς την εκπαίδευσιν, μετατραπέντες εις «ορδινάτζαν» κάποιου υψηλώς ισταμένου.

Εις ότι πάντως αφορά την εκπαίδευσιν των Ελληνοπαίδων της Γερμανίας, υπάρχει τρόπος να αναλάβουν και πάλιν την χρηματοδότησιν οι Γερμανοί, οι οποίοι εισπράττουν τους φόρους μας, αλλά τούτο ακριβώς είναι έργον υμών των Ελλήνων πολιτικών.

Εις εμέ επιτρέψατέ μου μόνον το πικρόχολον σχόλιον ότι όταν ο αείμνηστος φιλέλλην κύριος Στράους, Πρωθυπουργός τότε της Βαυαρίας η οποία και σήμερον ακόμη χρηματοδοτεί αδρώς την ελληνοπρεπεστάτην εκπαίδευσιν όλων των Ελληνοπαίδων, επεσκέφθη την Ελλάδα, επροπηλακίσθη ως «φασίστας» και εχαρακτηρίσθη ως ανεπιθύμητος εις την χώραν μας………

Επιτρέψατέ μου τέλος κυρία Υπουργέ να αναφερθώ και εις τον ισχυρισμόν σας ότι «…Η απόφαση αυτή υπαγορεύτηκε από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες…κ.λ.π.» και να κατηγορήσω το Υπουργείον Παιδείας δι υποκρισίαν και άμετρον φαρισαϊσμόν, επειδή δε οι χαρακτηρισμοί είναι κάπως βαρείς επιτρέψατέ μου να δικαιολογήσω τας εκφράσεις μου, δια να μην κατηγορηθώ αδίκως υπό τινός ως συκοφάντης.

Αναφέρω ενεργείας τινάς του Υπουργείου Παιδείας αι οποίαι κατά το ιδικόν μου απλοϊκόν σκεπτικόν δικαιολογούν τους ανωτέρω χαρακτηρισμούς.

Ούτω:

1.) Σήμερον αρνείσθε να αποσπάσετε τους 4 διδασκάλους που έχει ΑΠΌΛΥΤΟΝ ανάγκην το Δημοτικόν Σχολείον μας δια να κάνετε «οικονομίαν», γράφετε όμως εις τα παλαιότερα των υποδημάτων σας την «οικονομίαν» εις ότι αφορά τας αποσπάσεις 4 «ημετέρων» εκπαιδευτικών τους οποίους παρανόμως αποσπάσατε εις τα δευτεροβάθμια σχολεία της πόλεώς μας προ ολίγων μόλις μηνών, χωρίς να υπάρχουν εκπαιδευτικαί ανάγκαι.

Δεν θα αναφέρω τα ονόματα των ατόμων αυτών, διότι υπό κρίσιν ευρίσκεται η συμπεριφορά του Υπουργείου και όχι τα εν λόγω άτομα.

Ούτω ενώ το σχολείον μας είχεν 2 Γυμναστάς και ενώ αρκούν μόνον οι 1,5 δια να καλύψουν τας υπαρχούσας ανάγκας, αποσπάσατε και 3ον καθηγητήν Γυμναστικής ο οποίος ήτο υπεράριθμος.

Επίσης ενώ το σχολείον μας δεν δικαιολογεί θέσιν καθηγητού τεχνολογίας και παρά του ότι υπήρχεν ήδη ένας καθηγητής τεχνολογίας, αποσπάσατε και δεύτερον καθηγητήν τεχνολογίας ως υπεράριθμον.

Τους 2 αυτούς καθηγητάς αποσπάσατε λαμβάνοντες υπόψιν-ως αναφέρεται εις την απόφασιν αποσπάσεως- τον Νόμον 2413/1996 Άρθρ. 23 πργρ11.

Ο συγκεκριμένος Νόμος όμως αναφέρει τα εξής: «Επιτρέπεται κατ` εξαίρεσιν η απόσπασις ιερωμένων εκπαιδευτικών εις σχολεία του εξωτερικού δι εκπλήρωσιν των

Ιερατικών τους καθηκόντων…..κ.λ.π.»

Ποίοι εκ των αποσπασθέντων δια της εν λόγω αποφάσεως ήσαν παπάδες κυρία Υπουργέ; Οι άνδρες ή αι γυναίκες;

Εάν δυσκολεύεσθε να εντοπίσετε την εν λόγω απόφασιν αποσπάσεως, ευχαρίστως να σας την διαθέσωμεν. Την έχομεν και αυτήν όπως και όλα τα έγγραφα που επικαλούμεθα εις όσα αντίγραφα την χρειασθείτε.

Επίσης ενώ το σχολείον μας ήτο υπερκαλυμμένον εις καθηγητάς Γερμανικής Φιλολογίας αποσπάσατε προσφάτως και μιαν ακόμη υπεράριθμον καθηγήτριαν Γερμανικών την οποίαν ουδείς σας εζήτησεν.

Τέλος αποσπάσατε παρανόμως έναν καθηγητήν Φυσικής,(ο Θεός άς τον κάνει και τέτοιον) παρά του ότι δεν υπήρχεν αντικείμενον εργασίας δι αυτόν εις την περιοχήν μας.

Ο εκπαιδευτικός αυτός δεν εδικαιούτο κάν να υποβάλει αίτησιν αποσπάσεως, διότι εκκρεμεί εις βάρος του κατηγορία δια πλημμελή άσκησιν των καθηκόντων του, ως θα αναφερθώ εις την συνέχειαν.

Οι τρείς εκ των τεσσάρων αυτών εκπαιδευτικών είχαν αποσπασθεί και κατά το προηγούμενον έτος παρά του ότι ο τότε Συντονιστής Εκπαιδεύσεως σας ενημέρωνε ότι του ήτο αδύνατον να τους αναθέσει κάποιαν εργασίαν.

2.) Από την 11. 3. 2008 υπάρχει «στο συρτάρι» του Υπουργού Παιδείας το πόρισμα 165/11.3.2008 ΕΔΕ που αναφέρει ότι κάποιος Συντονιστής Εκπαιδεύσεως έφερεν το 2007 εις την Φραγκφούρτην 132.000 τόμους βιβλίων τα οποία ουδείς τα είχεν ζητήσει, προκαλών ζημίαν 150.000 Ευρώ εις το Ελληνικόν Δημόσιον.

Επίσης από την 10.12.2008 υπάρχει «στο ‘ίδιο συρτάρι» το πόρισμα 425/10.12.2008 ΕΔΕ που αναφέρει ότι ο ίδιος Συντονιστής κατεχράσθη προς ίδιον όφελος 110.000 Ευρώ τα οποία έστειλεν εις την Φραγκφούρτην το Ελληνικόν Δημόσιον δια την επιδιόρθωσιν των σχολικών κτιρίων, καθώς επίσης και άλλων ποσών τα οποία είχαν αποσταλεί δι άλλας ανάγκας.

Και τας 2 αυτάς ΕΔΕ διενήργησεν προσωπικώς ο εξαίρετος και ικανότατος Γενικός Διευθυντής Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Παιδείας, όστις, δυστυχώς δια την εκπαίδευσιν των Ελληνοπαίδων, δεν υπάρχει σήμερον εις το Υπουργείον.

Αι ΕΔΕ διενεργήθησαν μετά από καταιγισμόν καταγγελιών προς το Υπουργείον του Συλλόγου μας και εμού προσωπικώς.

Εις το πόρισμα 425/10.12.08 αναφέρεται ότι διαπιστούνται διαπραχθέντα αδικήματα του Κοινού Ποινικού Δικαίου, καθώς επίσης ότι εις τα παραστατικά της Σχολικής Επιτροπής διαπιστούται η ύπαρξις ψευδών και πλαστών αποδείξεων αι οποίαι δεν εξεδόθησαν από την Σχολικήν Επιτροπήν.

Ο διενεργήσας την ΕΔΕ εκείνην κατέγραψεν το γεγονός και συνέστησεν περαιτέρω έλεγχον των υπ` εμού καταγγελθέντων.

Δια μεν την επιδιόρθωσιν του Σχολείου κυρίως υπεύθυνος ήτο ο Συντονιστής, δια δε την Σχολικήν Επιτροπήν μοναδικός υπεύθυνος ήταν ο τότε Διευθυντής του Σχολείου και Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής ο οποίος παραπέμπεται δια του αυτού πορίσματος δια πλημμελήν άσκησιν καθηκόντων μόνον δι έν εκ των καταγγελθέντων αδικημάτων το οποίον είναι απλή παρονυχίς.

Πέραν τούτων «στο φαγοπότι» συμμετείχαν και κάποιοι άλλοι εις τους οποίους δεν αναφέρομαι προς αποφυγήν μακρηγορίας.

Ολόκληρος η ομάς όσων συμμετείχον «στο πάρτυ» είχον δημιουργήσει μίαν αποπνικτικήν ατμόσφαιραν εις την Φραγκφούρτην την οποίαν διέλυσεν τελικώς ο αξιόλογος Συντονιστής Εκπαιδεύσεως Βερολίνου και μετέπειτα Μονάχου κύριος Παύλος Χατζησαββίδης.

Όπως βλέπετε κυρία Υπουργέ αναφέρω ονομαστικώς μόνον τον κύριον Χατζησαββίδην, διότι παρά του ότι και άλλοι αξιόλογοι άνθρωποι διετέλεσαν Συντονισταί Εκπαιδεύσεως, ο κύριος Χατζησαββίδης ήτο ο αξιολογώτερος όλων και κάθε έπαινος οσοδήποτε μεγάλος, είναι ελάχιστος και τον αδικεί.

Δεν αναφέρω τα ονόματα των .άλλων ατόμων διότι ως είπον δεν κρίνονται αυτοί αλλά η συμπεριφορά του Υπουργείου.

Ο κοινός νούς λέγει ότι έπρεπε 3 έτη αργότερον να έχουν ήδη διερευνηθεί πλήρως τα καταγγελθέντα, να έχουν επιβληθεί ήδη αι πειθαρχικαί ποιναί, να έχει διερευνηθεί από τας εισαγγελικάς αρχάς η ενοχή ή η αθωότης των κατηγορουμένων και τέλος να έχει ήδη ασκηθεί αγωγή αποκαταστάσεως της περιουσίας του Δημοσίου.

Πώς έδρασεν όμως το ημέτερον Υπουργείον Παιδείας;

α.) Δεν διερεύνησεν περεταίρω την καταγγελίαν μου δια κατάχρησιν πολλών δεκάδων έως εκατοντάδων χιλιάδων Ευρώ, από την Σχολικήν Επιτροπήν.

Ο κυρίως υπεύθυνος είναι είς εκ των υπεραρίθμων και παρανόμως αποσπασμένων εκπαιδευτικών τους οποίους προανέφερον, μάλιστα δε επειδή δεν είχον απασχόλησιν να του αναθέσουν, του ανέθεσαν να εκπροσωπεί το καταργηθέν Γραφείον Εκπαιδεύσεως εντός του Ελληνικού Σχολείου, με κόστος μεγαλύτερον από όσα δήθεν εξοικονόμησεν το Ελληνικόν Δημόσιον από την κατάργησιν της θέσεως του Συντονιστού Εκπαιδεύσεως Φραγκφούρτης!

Εάν θεωρείτε υπερβολικόν τον ισχυρισμόν μου, δεν έχετε παρά να πάρετε τα «τευτέρια» και να συγκρίνετε τον μισθό του Συντονιστού με τους μισθούς των δύο Υπαλλήλων τους οποίους απασχολούσεν αποκλειστικώς το άτυπον και μη προβλεπόμενον υπό νόμου τινός όργανον, το οποίον εγκαταστήσατε εις το Σχολείον μας, διαθέτοντές του ως «γραφείον» μίαν ολόκληρον αίθουσαν την οποίαν τόσον την είχομεν ανάγκην δια τας εκπαιδευτικάς ανάγκας του Σχολείου μας!

Ποίον το αντικείμενον εργασίας του εν λόγω οργάνου κυρία Υπουργέ, το οποίον ιδρύθη με εντολήν κατευθείαν από το Υπουργείον Παιδείας;

Ποίον νόμον εφαρμόσατε δια να χρεώσετε τον Έλληνα φορολογούμενον με τόσα έξοδα;

Ο εν λόγω εκπαιδευτικός είχεν καταγγελθεί παλαιιότερον ως Διευθυντής του Λυκείου μας δια βασανισμόν μαθητών.

Είχομεν αποστείλει καταγγελίαν και είχομεν θέσει εις την διάθεσιν του Υπουργείου και ηχογραφηθέν αποδεικτικόν υλικόν, το οποίον το Υπουργείον ούτε κάν κατεδέχθη να ακούση, διότι η ηχογράφησις δεν ήτο νόμιμος!!!!!!

Σας ενημερώνω όμως κυρία Υπουργέ ότι τα τότε μικρά παιδιά δεν είναι πλέον τόσον μικρά και κάποια από αυτά τον βλέπουν ως «μισή μπουκιά».

Μόλις και μετά βίας απέτρεψα προ ολίγων μηνών κάποιον μαθητή μας από την εκπλήρωσιν των παρορμήσεών του που ευτυχώς μου εξέφρασεν ως ούτως: «…Τον βλέπω τον παλιο……(μπιιικ)…. να κυκλοφοράει ανάμεσά μας και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι από αηδία. Σκέπτομαι να τού ρίξω ένα βρωμόξυλο δημοσίως και ας γίνει ότι θέλει……».

β.) Τον κατά το πόρισμα Καραχραστή –Συντονιστή τον προβίβασεν το Υπουργείον Παιδείας εις θέσιν ανωτάτου υπαλλήλου ένθα παρέμεινεν έως τον Μάιον του 2010 ότε εξηναγκάσθη εις απομάκρυνσιν, όχι διότι του επεβλήθη κάποια ποινή, αλλά λόγω καταργήσεως της θέσεώς του. Έκτοτε αγνοείτε η τύχη του…..

Το Υπουργείον θεωρεί την κατάργησιν της εν λόγω θέσεως πράξιν «οικονομίας» εις ημάς όμως ας μας επιτραπή να την θεωρούμεν ως «πράξιν αποκρύψεως του κατηγορουμένου», αφού ο εν λόγω εξακολουθεί να αμείβεται ως υψηλόμισθος υπάλληλος.

Ας μου επιτραπεί όμως και μία τελευταία ερώτησις σχετικώς με το όλον θέμα:

Τι να κάνω με τα αντίγραφα των δεκάδων πλαστών παραστατικών της Σχολικής Επιτροπής που έχω εις χείρας μου και τα οποία δεικνύουν πόσα Ευρώ «όχι και τόσο πλαστά» υφαρπάσθησαν από τον Έλληνα φορολογοόυμενον;

Υπάρχει κάποιος αρμόδιος που τα χρειάζεται ή να «τα πετάξω» εκεί ένθα θα πετάξη και το Υπουργείον τα δύο πορίσματα που προανέφερον όταν εις ελάχιστον χρόνον θα επέλθη παραγραφή;

Σκεφθείτε ότι αν σε ένα μόνο Σχολείον κάπου εις την αλλοδαπήν εγίνοντο ή και εξακολουθούν να γίνονται τοιούτα και τοσούτα, πως είναι δυνατόν να εξλέλθη μία πολιτεία από την κρίσιν.

Εάν το Υπουργείον πιστεύει ότι η κατάργησις της Ελληνογλώσσου Παιδείας των αποδήμων θα συντελούσεν εις την έξοδον από την κρίσιν, δύναμαι να αντείπω ως ιατρός, ότι συνήθως αι παραισθήσεις είναι σύμπτωμα βαρείας νόσου.

Το λεχθέν πάντως ότι «μαζί τα φάγαμε», ούτε εμένα εγγίζει, ούτε την συντριπτικήν πλειονότηταν των αποδήμων, διότι εμείς δεν «φάγαμε» τίποτε και δικαιούμεθα να προτάξωμεν την άποψιν ότι τον λογαριασμόν δεν δύνασθε να ζητάτε να τον πληρώσουν οι μαθηταί του Δημοτικού Σχολείου Φραγκφούρτης.

Αφού κυρία Υπουργέ δηλώσω ότι δι όσα ανέφερον ανωτέρω δεν θεωρώ υπεύθυνον υμάς προσωπικώς, αφού είσθε σχετικώς νέα εις την θέσιν αυτήν, αλλά θεωρώ ως υπεύθυνον την συνολικήν διοίκησιν του Υπουργείου, επιτρέψατέ μου να σας παρακαλέσω να αλλάξετε γνώμην επί του θέματος και να μην πλήξετε την Παιδείαν των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού.

Παρακαλώ δια μίαν ακόμη φοράν να ανανεώσητε την απόσπασιν όλων των εκπαιδευτικών της περιοχής Φραγκφούρτης των οποίων έληξεν η 3ετία και εάν χρειάζεται εξοικονόμησις εκπαιδευτικών, ανακαλέστε από την περιοχήν μας όσους μας στείλατε χωρίς να τους ζητήσωμεν και χωρίς να τους χρειαζόμεθα.

Σας υπενθυμίζωμεν την δέσμευσίν σας ότι «δεν θα αιφνιδιάσετε κανέναν» τονίζοντάς σας ταυτοχρόνως ότι τα μαθήματα στο Σχολείο μας αρχίζουν την 8 Αυγούστου και οι Εκπαιδευτικοί πρέπει να ευρίσκονται εις τας θέσεις των.

Εναλλακτικώς παρακαλώμεν το Γραφείον του κυρίου Πρωθυπουργού να παρέμβη υπέρ των αποδήμων Ελλήνων.

Επειδή διαβλέπωμεν, ότι όπισθεν της εν λόγω αποφάσεως υποκρύπτεται επερχομένη λαίλαψ κατά των αποδήμων Ελλήνων, ήτις πρόκειται να ενσκύψη μετ` ού πολλού, κοινοποιώμεν το παρόν και εις όλα τα κόμματα της Βουλής των Ελλήνων με την παράκλησιν να προκληθή συζήτησις εις την Βουλήν με θέμα το κόστος της παιδείας των αποδήμων Ελλήνων και η σχέσις των αποδήμων μετά του κράτους μας.

Κοινοποιώμεν επίσης το παρόν εις όλα τα ΜΜΕ κάνοντες ιδιαιτέραν αναφοράν εις την Εφημερδαν «Τα Ν’έα» λόγω της βοηθείας την οποίαν μας παρέσχεν κατά το προηγούμενον έτος εις την ανανέωσιν της αποσπάσεως των εκπαιδευτικών μας και δια την οποίαν δια μίαν ακόμη φοράν την ευχαριστώμεν.

Μετά Τιμής

Θεοφάνης Θανάσης 

Posted on 30 Ιουλίου 2011, in Ανά τον κόσμο, Εκπαίδευση, Ελλαδικά. Bookmark the permalink. Σχολιάστε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: